İletişim Araştırmaları Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Araştırmacı yanlılığı
  2. Araştırmacı yönlendirmesi
  3. Teyit edici yaklaşımlar
  4. Sosyal kabul edilirlik kaygısı
  5. Araştırmacının objektif bir tutum sergilemesi

Gözlem, teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin engellenmesi bulguların geçerliliği açısından önemlidir?


I, III, IV ve V

I, II, III ve IV

II ve IV

III, IV ve V

I, II, IV ve V


2.Soru

Doktora tezi için yapılan bilimsel çalışmada başvurulabilecek en yakın destek kuruluşu hangisidir?


Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Fonları
TÜBİTAK fonları
Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri
Avrupa Birliği fonları
Bilim ve Toplum Proje Destekleri

3.Soru

AB çerçeve programlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği bir topluluk programıdır.

Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi başlıca amaçlarındandır.

İlki 1984 yılında başlamıştır.

AB Çerçeve programı ülkelere tahsis edilen maddi yardımları ifade etmektedir.

AB Çerçeve Programlarına katılan ülkelere herhangi bir kota ayrılmamaktadır.


4.Soru

Panel araştırması biçiminde uygulanan ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Günlükler

 

Grup ölçer

 

Kişi ölçer

 

AD tracking

Dünkü okuma


5.Soru

Tümdengelim yaklaşımında hangi genelleme hedeflenmektedir?

 


Evren genellemesi

 

Değişken genellemesi

 

Olgusal genelleme

 

Teorik genelleme

 

Kapsam genellemesi


6.Soru

Bilinen ilk iletişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Laswell'in Doğrusal Modeli

Osgood ve Schramm'ın Dairesel Modeli

Shannon ve Weaver'in Modeli

Newcomb ABX modeli

Gerbner'in Genel İletişim Modeli


7.Soru

  • I. Bilimsel oluşum ve yeniliklerin tanıtılmasını sağlamak
  • II. Bilimsel kavramların öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak
  • III. Bilimsel yeniliklerin ülke gündemine alınmasını sağlamak
  • IV. Bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programının amaçları arasında gösterilebilir?


Yalnız IV

I-III

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


8.Soru

Teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden hareketle hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığının sınanmasına ne denir?


Değerlendirme
Örnekleme
Tümdengelim
Tümevarım
Genelleme

9.Soru

Gerçeğin sayısal olarak ifade edilen kanıtlara dayalı biçimde ve kişisel yanlılıktan kaçınan bir tutumla incelenmesini ilke edinen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Nitel Araştırma

Belge tarama

Görüşme

Gözlem

Nicel Araştırma


10.Soru

Bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklamasını içeren ifadelere ne ad verilir?


Kavramsal Tanım

Hipotez

Bulgu

Teori

Veri


11.Soru

Bireylerin davranışlarıyla söyledikleri arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemeye yardımcı olan araştırma yöntemi nedir?


Yapılandırılmamış görüşme

Yarı yapılandırılmış görüşme

Gözlem

Yapılandırılmış görüşme

Odak grup görüşmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynaklarından biri değildir? 


Yüz yüze anket 
Milli Kütüphane 
Devlet İstatistik Kurumu
Firma içi e-postalar 
Üniversite kütüphaneleri 

13.Soru

İkinci Dünya Savaşı yıllarında iletişim konularına ilginin artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Radyo yayınları yapma

Cephede yer alanlarla haberleşme

TV yayınları yapma

Nazi propagandasından korunma 

Barış tesis etme


14.Soru

A firması televizyonlarda yayınlattığı reklamının bilinirliğini ölçmek ve ilgili ürün grubunda akla ilk gelen ürün olup olmadığını, mekan bağlamında tü rekalımı ya da reklamın parçalarını adlandırıp tarif etme düzeyini belirlenmesini istemektedir. Firmanın bu istekleri aşağıdaki hangi kavram ile en iyi açıklanabilir? 


Dünkü okuma

Grup ölçer

Fizyolojik araştırma

Telefonla anket

Yardımsız hatırlama


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yordamsal veri çözümleme tekniklerinden biri değildir?


Değişkenlik ölçüleri

Korelasyon

t-testi

Varyans analizi

Çoklu regresyon


16.Soru

Neden ve nasıl sorularıyla yönlenen araştırmalardaki amaç, olgular arasındaki ilişkinin yapısını “...................”tir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi tamamlar?


Kavramsallaştırmak

Keşfetmek

Anlamak

Sınamak

İzlemek


17.Soru

Otobüs duraklarında gördüğümüz reklamların etkinliğinin ölçülmesi hangi araştırma türünde gerçekleştirilir?


Reklam ilginliği araştırması
Ön-test araştırması
Basın araştırması
Müşteri araştırması
Açıkhava reklam araştırması

18.Soru

Aşağıdaki medya ölçümlerinden hangisinde genellikle "günlük yöntemi" kullanılır?


Gazete okurları ölçümü

Dergi okurları ölçümü

Açıkhava reklam kanalları etkinlik araştırmalarında

Televizyon izleme araştırmaları

Radyo dinleme araştırmaları


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel veri toplama araçlarından biridir?


Anket

Görüşme

Belge tarama

Yapılandırılmış görüşme

Gözlem


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İçerik analizinde verilerin sayısallaştırılma nedenlerinden biri değildir?


Güvenirliğinin artırılması
Yanlılığın azaltılması
Karşılaştırma yapma olanağını sağlaması
Yapılan küçük ölçekli bir içerik analizinin, ileride daha büyük ve geniş bir örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak sağlaması
Verilerin kodlanmasını kolaylaştırması