İletişim Araştırmaları Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“İçerik analizi, iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan) bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.” Bu tanıma göre içerik analizinin temel uğraşı aşağıda yer alan şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İnsan hayatında önemli bir yer tutan kitle iletişim araçlarında verilen mesajları anlamlandırarak çözmek
İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde düzen sağlamak
İnsanların bilinçaltında yer alan korkuları yenmelerini sağlamak
Kitle iletişim araçlarında verilen olumsuz mesajların insanların hayatlarına zarar vermesini engellemek
Kitle iletişim araçları vasıtasıyla verilen mesajları insanlara iletmek

2.Soru

Hangisi araştırma sorununun özelliklerinden değildir?


Entelektüel açıdan belirli bir rahatsızlık yaratmış olmalıdır. 
Alanyazın taramasından sonra araştırmacının yanıtını bulamadığı bir sorun olmalıdır
Belirsizlik içermektedir
Eldeki bilgilerle çözülememektedir
Yeni araştırmalara gerek duyulmadan çözülebilir

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalar hakkında doğru bir ifade değildir?


Nicel araştırma, gerçeğin sayısal olarak ifade edilen kanıtlara dayalı biçimde ve kişisel yanlılıktan kaçınan bir tutumla incelenmesini ilke edinen olgucu bilim anlayışının ürünüdür.

Nicel araştırmada, araştırmacı olayların dışında kalarak veri toplamak ve topladığı verileri uygun istatistiksel tekniklerle çözümledikten sonra yorumlamak durumundadır.

Nicel araştırmada, elde edilen veriler öznel bakış açısıyla yorumlanmaktadır.

Nicel araştırma anlayışının özünde pozitivizm (olguculuk) yatmaktadır.

Nicel araştırmacılar araştırma konularına fiziksel bir gerçekliği araştırır gibi yaklaşmak zorundadırlar.


4.Soru

Tümevarım yaklaşımında hedeflenen genelleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Evren genellemesi

Teorik genelleme

Sayısal genelleme

Kapsam genellemesi

İçerik genellemesi


5.Soru

Matbaa Gutenberg tarafından hangi tarihte bulunmuştur?


12. Yüzyıl

13. Yüzyıl

14. Yüzyıl

15. Yüzyıl

16. Yüzyıl


6.Soru

Analiz sürecinde genellikle iki süreksiz değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Çoklu regresyon

Korelasyon

Ki-kare (Chi-square) testi

t-testi

Varyans analizi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ürün, hizmet ya da müşteriye yönelik iletişim araştırmalarında yapılacak son test aşamasında incelenecek unsurlardan biri değildir?

 


Reklamdan ya da markadan hoşlanma

 

Müşteri sadakatini etkileyen etmenler

 

Ürünün/Reklamın hissettirdikleri

 

Markaya karşı tutum

 

İkna olma


8.Soru

I. Rakiplerin ürünleri karşısında var olan ürün ya da hizmetin durumu incelemek II. Mevcut hizmet anlayışında aksaklıklar varsa onları belirlemek III. Hedef kitlenin “aynı dönem” çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak IV. Müşteri sadakati hakkında bilgi elde edebilmek V. Ürüne yönelik olarak müşteri beklentilerini tespit edebilmek Yukarıdakilerden hangileri, müşteri memnuniyeti araştırmalarının kazandırdıkları arasındadır?


I, II, III ve V

 

I, III ve IV

 

I, II, IV ve V

 

II, IV ve V

 

II, III, IV ve V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin aşamalarından biri değildir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Bulguların imha edilmesi


10.Soru

kavramsallaştırma" amacına yönelik olan araştırmalarda sorulan soru aşağıdakilerden hangisidir?


Bu nedir?

Bu nasıl çalışıyor?

Neden böyle çalışıyor

Bu çalışıyor mu?

Kim çalıştırıyor?


11.Soru

Koruyucu tutumlardan ve değerlerden beslenen uzun dönemli ve belirli bir düşünsel çerçeve aşağıdakilerden hangisidir?


Pozitivizm

İletişim 

Nicel araştırma

Bilimsel paradigma

Tümevarım


12.Soru

Gerçeğin, kesinlik taşıdığı, bireyin dışında bulunduğu, uygun yöntemlerle ölçülebileceği sayılarla ifade edilebileceği ve yansız biçimde yorumlanabileceği varsayımına dayanan kavram nedir?


Pozitivizm

Paradigma

Nitel çalışma

İdealizm

Sürrealizm


13.Soru

Bilimsel bilgiyi diğer bilgi kaynaklarından ayıran en temel ayırt edici özelliği nedir?


Kişisel tecrübelere dayanması

 

Manevi özelliklere dayanması

 

Maddi gereksinimlerinin olması

 

Gözlenebilir olgulara dayanması

 

Güncel olması


14.Soru

I. Araştırmanın desenlemesinden II. Araştırmanın kapsamından III. Araştırmanın yöntem tasarımından Bir araştırmanın sınırlılıkları yukarıdakilerden hangisiden/hangileriden kaynaklanabilir?


Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
I ve III

15.Soru

Cildin, özellikle de avuç içlerinin ve diğer kılsız bölgelerin, uyarıcıya bir tepki olarak elektrik direncinin değişmesi mantığına dayanan fizyolojik iletişim araştırması türü aşağıdakilerden hangisidir?


Göz hareketlerini izleme

galvanik deri tepkisi

beyin dalgaları analizi

ses tonu analizi

tematik algı testi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin güvenilirliğini sağlayan unsurlardan biri değildir?


Tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılması
Doğru olanı göstermesi
Süreğen olması
Verilerin mantıksal bütünlüğe gerek duymaması
Seçilen yöntemin amaca uygun olması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya kanalları açısında pazarlama araştırması sınıfları arasında YER ALMAZ?


Basın Araştırması

Televizyon Reklamları Araştırması

Sineme İzleyici Araştırması

Poster Araştırması

Fotoseçme Ataştırması


18.Soru

İçerik analizlerinde bir önceki aşamada denenen ve gözden geçirilen tema ya da kategorilerin, verinin başka bir bölümünde denenmesi aşağıda sıralanan nedenlerden hangisiyle ilgili olarak önem taşımaktadır?


Deneyimli araştırmacılardan destek alınmasına gerek duyulmaması

Araştırmanın başarısının sınanması

Başka bir araştırmaya kaynaklık edebileceğinin belirlenmesi

Sonuçların önceden kestirilebilmesi

Ne derece işlevsel olduğunun saptanması


19.Soru

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde bazı aşamalar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?


Analiz biriminin saptanması

Tema ve kategorilerin tanımlanması

Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi

Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi

Kodlama sonuçlarının raporlaştırılması


20.Soru

Bilimsel bir araştırmada örneklem seçilirken üstünde durulması gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?


Örneklemin eğitimli olup olmadığının belirlenmesi.
Örneklemin evreni temsil yeterliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi.
Örneklemin tüketici tercihlerini ve davranışlarını ortaya çıkarıp çıkaramayacağının belirlenmesi.
Örneklemin farklı pazar alanlarındaki tüketici tepkilerini öğrenmek için yeterli olup olmadığının belirlenmesi.
Örneklemin müşteri memnuniyetinde artış sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesi.