İletişim Araştırmaları Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöntem bölümünde yer almaz?


Model

Bulgular

Örneklem seçimi

Verilerin toplanması 

Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları


2.Soru

Araştırmanın farklı zamanlarda ve farklı kişilerle yürütülmesi durumunda aynı ya da benzer sonuçlara ulaşılmasına ne ad verilmektedir?


İç geçerlik

Dış geçerlik

Güvenirlik

Aktarılabilirlik

İnandırıcılık


3.Soru

Belirlenen temanın altında gruplanan verilerin anlamlı bir bütün oluşturması durumunu ifade eden terim hangisidir?


Dış güvenirlik

Dış tutarlık

İç güvenirlik

İç tutarlık

Geçerlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli müşteri araştırmasının faydalarından biridir?


Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etme

Rakipleri takip edebilme

Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretme

Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlama

Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma raporunun ögeleri arasında yer almaz ?


Yöntem
Alanyazın taraması
Sonuçlar ve öneriler
Giriş
Kaynakça

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biridir?


Yansız örnekleme

Amaçlı örnekleme

Sistematik örnekleme

Tabakalı örnekleme

Kümesel örnekleme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha pahalı bir veri toplama yöntemidir?


Posta anketi
Yüzyüze anket
Kitlesel anket
Dergi anketi
Televizyon anketi

8.Soru

Genel olarak iletişim alanı ve araştırmalarının sosyal bilimler ya da insani bilimler başlığı altında ele alınmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Biyoloji, mühendislik, mimarlık, matematik, sağlık, bilgisayar bilimi gibi alanlarla yakın ilişkide olması
İletişim bilimi, günümüzde bile tam olarak bağımsız bir kimliğe kavuşamamış olması
İletişimin büyük ölçüde sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, ekonomi, retorik, dilbilim, edebiyat ve anlambilim gibi alanlarla yakından ilişkili olması
Özgün kuram ve araştırmalarıyla kendine yeten bir iletişim alanı olmaması
İletişim araştırmaları tarihinin geniş bir bölümü sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, ekonomi, retorik, dilbilim, edebiyat gibi bilim dallarında gerçekleştirilmiş olan araştırmalarda iletişimin değişik boyutlarını konu edi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmacılarının “kitle iletişim araçlarındaki içeriğe yönelik kullanılan bir metot “olarak geliştirdikleri bir yöntemdir?


İçerik çözümlemesi

Fokus grup

Tek yönlü ayna yöntemi

Gizli müşteri araştırması

Tematik algı testi


10.Soru

Reklam/kampanya ile tüketici arasındaki bağın derecesini ve reklamın tüketici için önem taşıyan değerlerle bir şekilde kurduğu ilişkinin ulaştığı sınırı ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam etkisi

Reklam içeriği

Reklam ilginliği

Reklam sıklığı

Reklam mecrası


11.Soru

Aşağıda sırasız bir şekilde verilen içerik analizi aşamalarının doğru sıralandırılması aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? I. Kodların ve temaların organize edilmesi II. Temaların bulunması III. Verilerin kodlanması IV. Bulguların yorumlanması


II - III - I - IV
III - II - I - IV
II - IV - III - I
III - IV - II - I
II - I - III - IV

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber metinlerinin söylem çözümlemeleri içinde makro yapıya örnektir?


Üst başlık, başlık, alt başlık, haber girişleri, ve fotoğraflar

Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması

Cümle yapılarının karmaşıklığı

Sözcük seçimleri

Ard arda gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisi


13.Soru

Yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi bilimsel araştırmanın bulgularının “.................” argümanını sağlaması açısından önemlidir?

 

yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi tamamlar


Geçerlilik

Güvenilirlik

Eleştirellik

Kapsam

Tümdengelim


14.Soru

“Evrendeki her şey belirli bir sistem içerisinde ve doğa yasaları doğrultusunda gerçekleştiği için bilimin görevi bu yasaları ve sistemin parçaları arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?


İdealizm
Pozitivizm
Nitel araştırma
Post-pozitivizm
Paradigma

15.Soru

Reklam mecrası iletişim araştırmaları kapsamında; günlük, grup ölçer ve kişi ölçer olmak üzere üç farklı yapıda ölçüm yöntemiyle yapılan iletişim araştırmaları, hangi yayın-yayın ortamı için geçerlidir?

 


Televizyon İzleme Araştırmaları

 

Radyo Dinleme Araştırması

 

Gazete Okurları Ölçümü

 

Dergi Okurları Ölçümü

 

Açık hava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması


16.Soru

Bir yemek yaparken malzemeleri bir araya getirip karıştırırız. Hazırladığımız bu karışımın damak tadımıza uygun ve yerinde olup olmadığını anlamak için karışımdan kaşığımıza bir parça alır ve tadına bakarız. Bu olayı bilimsel gözlemler açısından düşündüğümüzde kaşığa alıp tadına baktığımız parça bilimsel gözlemlerde neyi temsil eder?


Hipotez
Olgu
Evren
Örneklem
Teori

17.Soru

Verilerin kodlanması aşamasında araştırmacının, verileri topladıktan sonra kodlama işlemi yapması aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle adlandırılır?


Nitel yaklaşım

Tümevarımcı yaklaşım

Önceden belirlenmemiş yaklaşım

Öngörü yaklaşımı

Kategorileştirme yaklaşımı


18.Soru

Aşağıdaki koşullardan hangisi oluştuğunda Sistematik Örnekleme yapmak doğru olacaktır? 


Evrenin kaç kişiden oluştuğu biliniyorsa ve örnekleme hangi bireylerin girdiği fark etmiyorsa tercih edilmektedir

Evrendeki öğeler hakkında yeterince bilgi topladıktan sonra eğer rastgele bir
seçim yapmanın sakıncası olmadığına karar verilmişse

Evrenden birey örneklemesi yapmanın kolay olmadığı durumlarda

Evrenin içinde belirgin tabakalar ya da katmanlar varsa

Evrenin içinde belirgin tabakalar ya da katmanlar örnekleme
evrendeki oranlarıyla girmeleri önemliyse


19.Soru

6. Bulguların bilgi haline ulaşabilmesi ve gözleneni bağlamı içerisinde değerlendirmeye ne ad verilir?


Somutlama

Bulgu

Sentez

Bilgi

Soyutlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürüne - hizmete ve müşteriye yönelik iletişim araştırmalarından biridir?


Ön-Test (Pre-Test) Araştırması
Televizyon İzleme Araştırmaları
Gazete Okurları Ölçümü
Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması
Reklama Yönelik Tutum Araştırması