İletişim Araştırmaları Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün ismi araştırması sürecinde yapılan işlerden biri değildir?


İhtiyacın Tanımlanması

Olası İsimlerin Belirlenmesi

Belirlenen İsimlerin Test Edilmesi

İsmin işletmenin ürünlerine katkısının
ne olacağı sorularına cevap aranması

Tek bir isim üzerinde imaj ve algılama testlerinin yapılması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmalarda veri kaynağı olarak kullanılabilecek kişisel belge türlerinden biridir? 


Okul kayıtları
İlanlar 
Sergiler 
Kitaplar 
Otobiyografiler

3.Soru

Belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara aşağıdaki adlardan hangisi verilir?


Amaç

Yöntem

Literatür

Hipotez

Sınama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde bilgisayar yazılımları ile gerçekleştirilebilecek işlemlerden biri değildir?


Veri analizinde kodlama

Temaların ortaya çıkarılması

Nitel verilerin sayısal analizi

Bulguların görsel olarak sunulması

Anket uygulaması


5.Soru

Tek başına bireyle değil, topluluk duygusu içindeki bireylerle ilgilenen nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Eleştirel söylem çözümlemesi

Etnografik çözümleme

Göstergebilim

Eylem araştırması

Olgu bilim


6.Soru

İletişim süreçlerinde alıcıların ne elde ettiğini, iletişim araçlarıyla nasıl bir etkileşime girdiklerini araştıran, medyanın etkilerini bireylerin medyayla tam olarak ne yaptıkları olarak değerlendiren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrusal model

Sihirli mermi kuramı

Kullanımlar ve doyumlar kuramı

Matematiksel iletişim kuramı

Bilgi değişimi kuramı


7.Soru

Nitel bir araştırmada inandırıcılığı arttırmak için hangi stratejiler önerilebilir?


Ki-kare testi
Çoklu regresyon
Uzun süreli etkileşim
Korelasyon
Varyans analizi

8.Soru

Bilimsel araştırmalarda “yöntem” araştırmanın hangi sorusuyla ilişkilidir?


Ne yapılacak?

Nasıl yapılacak?

Kimin/neyin için yapılacak?

Neden yapılacak?

Ne zaman yapılacak?


9.Soru

Bir araştırmada bir grup öğrencinin yüz yüze ders anlatma, video aracılığıyla ders anlatma ve kitaptan okuyarak öğrenme gibi farklı öğrenme materyallari karşısındaki başarı düzeyleri test edilerek hangi yöntemin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu araştırmada öğrencilerin gelir düzeyleri, daha önceki okuldaki başarı düzeyleri, zeka düzeyleri ya da dersi sevip sevmemeleri gibi diğer unsurlar üzerinde durulmamıştır. Bu araştırmada incelemeye konu edilmeyen diğer unsurlara ne ad verilir?


Moderatör değişken

Mediatör değişken

Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Belirsiz değişken


10.Soru

Üst kavramlarla “gerekçelendirilerek” ilişkilendirilen bulgulara ne ad verilir?


Teori

Veri

Bilgi

Soyutlama

Değişken


11.Soru

Weber’e göre üç tür güvenirlik vardır. Bu güvenirlik türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eksiksiz verilmiştir?


Değişmezlik, tekrarlanabilirlik, isabet

Değişmezlik, tutarlılık, isabet

Aktarılabilirlik, isabet, değişmezlik

İnandırıcılık, isabet, aktarılabilirlik

Tutarlılık, inandırıcılık, isabet


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Projeleri için hazırlanan maliyet listesinin dışında kalır? 


Doktora Öğrencileri

Ekipmanlar

Seyahat giderleri

Sarf malzemeler

Vergiler


13.Soru

Doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunabilecek özgün çalışmaların desteklendiği BAP fon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım proje destekleri
Tüzel kişi araştırma projeleri
Kamu Yönetimi proje destekleri
Genel amaçlı proje destekleri
Ar-Ge proje destekleri

14.Soru

KuderRichardson formülü (özellikle KR-20) ve Cronbach’ın Alfa formülü aşağıdakilerden hangisi için sıklıkla kullanılır?


İç tutarlılık güvenilirliği

Bölünmüş yapılar güvenilirliği 

Puanlayıcılar arası güvenirlik

Paralel formlar güvenilirliği

Test-yeniden test güvenirliği


15.Soru

İletişimde ilişkiler bağlamında iç iletişim, bireylerarası iletişim ya da kitle iletişimi gibi konulardan birini ele alan bir araştırma iletişim araştırmaları tarihine bakıldığında hangi ölçüt bağlamında ele alınmıştır?


İletişim teknolojilerinin evrimi

İletişimin temel bileşenleri

İdeolojik paradigmalar

Süreç ve göstergebilim

Kitlesel bakış açısı


16.Soru

Yapılandırılmış görüşmenin, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmelere karşı en büyük avantajı nedir?


Daha esnek bir yapıya sahip olması

Soru sıralarını değiştirmeye olanak vermesi

Verilerin karşılaştırılıp düzenlenmesinin daha kolay olması

Tek kişilik araştırmaya uygun olması

Sosyal etkileşim sonucu ortaya çıkacak yeni durumların ayrıntılı biçimde ele alınabilmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin aşamalarından biri değildir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Bulguların imha edilmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 7. Çerçeve Programının kapsamı içinde yer almaz?


Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

İşbirliği Özel Programı

Fikirler Özel Programı

Kişiyi Destekleme Özel Programı

Kapasiteler Özel Programı


19.Soru

İşbirliği Özel Programı, Fikirler Özel Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı, ve Kapasiteler Özel Programı hangi destekleme programı kapsamındadır?


TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri

Bilim ve Toplum Proje Destekleri

AB Çerçeve Programları

BAP


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda veriler çözümlenirken kullanılan istatistiksel yöntemlerden biri değildir?


Görünüş geçerliği

Korelasyon

Yapısal eşitlik modeli

Çoklu regresyon

Frekans dağılımı