İletişim Bilgisi Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Bir sınıf ortamındaki iletişim biçimiyle bir futbol ortamındaki iletişim biçimi farklıdır. Ya da bir düğün ortamıyla yas ortamındaki beklentiler de farklıdır."

Yukarıdaki örneğe göre iletişimdeki hangi bağlam türünden söz edilmektedir?


Fiziksel Bağlam

Sosyal Bağlam

Bireylerarası bağlam

Kültürel bağlam

Sosyolojik bağlam


2.Soru

Görme engeli, işitme kaybı, konuşma problemi ya da hafıza kaybı dolayısıyla oluşan gürültü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel gürültü

Fizyolojik gürültü

Psikolojik gürültü

Anlamsal gürültü

Araç kaynaklı gürültü


3.Soru

  1. Kesintili
  2. Yapılandırılmamışlık
  3. Sağ beyin lobunda işlenir
  4. Öğrenilmiştir

Yukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişimin özellikleri arasında sayılabilir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


4.Soru

İyi bir konuşma için konuşmacı konuşmasını basitçe nasıl düzenleyebilir?


İyi bir çengelle

Örnekleri güncel yaşantıdan vererek

Önsezi, açılış, tema, çengel, sunuş olmak üzere beş kısma ayırarak

Açılış, ana metin ve kapanış olmak üzere üç kısma ayırarak

Çengel, sarmal, düzlem olmak üzere üç kısma ayırarak


5.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabına ne ad verilir?


Kod
Kodlama
Kodaçımı
Geri besleme
Kanal

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İletiler ya da mesajlarda yer alan sözlü ya da sözsüz sembollerden biri değildir?


Harfler

Sözcükler

Kodlar

Vücut hareketleri

Yüz ifadeleri


7.Soru

Konuşmanın hızı, sesin yüksekliği ve ses tonu gibi ses karakteristikleri hangi tür iletişim davranışlarına girmektedir?


Sesli sözel iletişim davranışları

Sessiz sözel iletişim davranışları

Sesli sözsüz iletişim davranışları

Sessiz sözsüz iletişim davranışları

Hiçbiri


8.Soru

Sevda Hanım konuşmasının sonunda, konuşmanın başında söz ettiği bir imgeye atıfta bulunmaktadır. Bu durumda Sevda Hanımın aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurduğu söylenebilir?


Çemberi tamamlamak

Eyleme çağırmak

Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle kullanmak

Geleceğe işaret etmek

Çengel kullanmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımlarından biri değildir?


İletişim, kaynak ile alıcı arasında eş zamanlı ya da değil, bir bilgi aktarım sürecidir.

İletişim, kaynak tarafından kodlanan iletilerin ya da mesajların alıcıya uygun bir kanal yardımıyla iletimidir.

İletişim, alıcıda, hedef kişide ya da kitlede herhangi bir etki yaratarak duygu, düşünce, davranış, tutum ve alışkanlık değişikliği amaçlayan bir etkinliktir.

İletişim, rastlantısal bir biçimde ve üzerinde belirli bir uzlaşmaya varılmış kodlama yöntemleri ile bir araya getirilen sembollerle belirli anlamların yaratımı ve bu anlamların değiş tokuşudur.

İletişim sözel kodlar yoluyla sağlanan etkileşime verilen addır.


10.Soru

İletişim sürecinde yer alan ve kaynak tarafından kodlanarak gönderilen ve alıcıda belirli bir düşünce, duygu ya da durum yaratmasına etki eden oluşumlara ileti ya da mesaj denmektedir. Sizce aşağıdakilerden hangisi bir ileti ya da mesajdır?


Kalem

Defter

Silgi

Mürekkep

Nota


11.Soru

I. Ben buyum

II. Bu benim doğamda var

III. Elimden gelen birşey yok

IV. Çalışırsam değişebilirim

V. Ben bunu başaracağım

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri sahne korkusu bulunan bir kişinin söylemleri arasında yer alır?


Yalnız II   

II ve IV

I, II ve III

 I, IV ve V

I, III ve V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisindeki düzeylerden birisi değildir?


Veri

Bilgi

Anlayış

Kitaplar

Bilgelik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin amaçları arasındadır?


Öğrenmek

Niyet etmek

Nefret etmek

Oyalamak

Yorumlamak


14.Soru

İyi bir konuşma yapmadan önce ilk olarak ne yapılmalıdır?


İlk olarak, sahneyi zihnimizde canlandırmak gereklidir.
İlk olarak, ne konuşacak isek konuşma metnini hazırlamak gerekir.
İlk olarak, konuşulacak konu hakkında uzmanlar ile görüşmek gereklidir.
İlk olarak, bir konu belirleyip bunun üstünde beyin fırtınası yapmak gereklidir.
İlk olarak, konuşmamızı hazırlayarak başka birisine sunmak gereklidir.

15.Soru

İletiyi sembole dönüştüren teknik ve fiziki nesnelere verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Dil

Kanal

Araç

Teknoloji

Kaynak


16.Soru

İletişim ortamında 85cm.lik bir mesafe hangi alan içerisinde değerlendirilmektedir?


Özel Alan

Otoriter Alan

Kamusal Alan

Kişisel Alan

Sosyal Alan


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dinleme engelleri arasında yer almaz?


Fiziksel engel

Hatırlama

Ön yargı

Odaklanamama

Erken yargılama


18.Soru

Grubu etkilemeye yönelik faaliyetleri içeren grup iletişim dinamiği aşağıdakilerden hangisidir?


Kurallar 

Bağlayıcılık

Amaçlar 

Liderlik 

İletişim


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin dış dünyaya ilişkin düşüncelerimizle ve bilgilerimizle ilgili üretmemize yardımcı olduğu durumlardan biri değildir?


Dış Dünyayı Önemsememizi

Dış Dünyayı Algılamamızı

Dış Dünyayı Yorumlarımızı

Dış Dünyayı Örgütlememizi

Dış Dünyayı Anlamlandırmamızı


20.Soru

  1. Düzenleme İşlevi
  2. Duygusal İşlev
  3. İletişim İşlevi
  4. İçsel İşlev

Yukarıdakilerden hangileri Ses kodlarının işlevlerindendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV