İletişim Bilgisi Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi seçenekte Addinton'un konuşma hızı ve ses perdesi ile stereotipik karakter atıfları üzerine ortaya koyduğu bir bulgu yer almaktadır?


Buğulu sesle konuşan erkekler yalancı ve ukala olarak değerlendirilmiştir.

Buğulu sesle konuşan kadınlar sıcakkanlı ve yaratıcı özellikleri yoğun olarak değerlendirilmiştir.

İnce sesli kadınlar amaç ve güvenilir olarak değerlendirilmiştir.

Düz duygusuz konuşan kadınlar daha maskülen(erkeksi) olarak değerlendirilmiştir.

Boğazdan(gırtlaktan) konuşan erkekler olgun ve sofistike olarak değerlendirilmiştir.


2.Soru

İlkel insanların, çalışan grubun fiziksel gücünü arttırmak, onları gayrete getirmek ya da birlikte çalışma ortamını düzenlemek için ritmik sesler çıkarttığı kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem kuramı

İş şarkısı kuramı

Yansıtma kuramı

Jest kuramı

Toplumsal denetim kuramı


3.Soru

Bir kaynağın ileti ya da mesajına alıcının verdiği cevap ya da tepkiye ne ad verilir?


Geri geliş
Karşılama
Geri dönüt
Kodlama
Kod açımı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanala örnek olarak verilemez?


Ses dalgaları

Radyo dalgaları 

Sinir sistemi 

Işık dalgaları

Radyo alıcıları 


5.Soru

Diğer insanın gereksinimleri için kendimizinkilerden fedaka^rlık yaparız. Bizim temel amacımız ilişkimizdeki ahengi ve huzuru korumaktır. Bu karşı tarafı mutlu etse bile bireylerarası çatışma için kalıcı bir çözüm elde edileceğinin kanıtı değildir. Bir eşitsizlik ve haksızlık söz konusudur.

Yukarıda bahsi geçen çatışma yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Rekabet: Kazan – Kaybet

Kaçınma: Kaybet – Kaybet

Uyum Sağlama: Kaybet - Kazan

İş Birliği: Kazan – Kazan

Uzlaşma: Kazan, Kaybet – Kazan, Kaybet


6.Soru

Biz sosyal kabul ve popülerlik kazanmak ve insanların bizden hoşlanmasını sağlamak için dinleriz. En çok konuşmak istediğimiz insanlar dinlemesini bilen insanlardır. Siz dikkatli ve destek verir biçimde dinlediğiniz zaman diğerleri için gerçek, samimi bir ilgi iletirsiniz; bu diğer insanları önemsediğiniz anlamına gelir.

Yukarıdaki açıklama bireylerarası iletişimde dinlemenin hangi amacına karşılık gelmektedir?


yardım etmek

eğlenmek

etkilemek

ilişki kurmak

öğrenmek


7.Soru

İletiler ya da mesajlar; yani ileti ve mesaj olarak kodlanmış ürünler, bir metin olarak değerlendiriliyor ve bu metinlerin insanlarla nasıl etkileştiği üzerinden duruluyorsa, hangi iletişim türünden
söz edilir?


Anlamların üretimi ve değişimi olarak iletişim

Gürültü

İletiyi sembole dönüştüren teknik ve fiziki nesnelerdir

Süreç olarak iletişim

Anlamların üretimi ve değişimi olarak iletişim


8.Soru

Bireylerarası iletişime dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Farklı örgütlü yer ve zamandadır. 

Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır.

Aynı amaçlarla ve nedenlerledir.

Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmîdir.

Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim çalışmalarının ilk tohumlarını atan ve iletişimin bilim olmasında oldukça etkili olduğu söylenen çalışma grubudur?


Moskova Okulu

Viyana Okulu

Frankfurt Okulu 

Chicago Okulu

Londra Okulu


10.Soru

Kaynak ile alıcı arasında gerçekleşen, eş zamanlı ya da eş zamanlı olmayan, bilgi aktarım sürecine ne ad verilir?


Buluşma
Görüşme
Mesajlaşma
Kodlama
İletişim

11.Soru

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Patos

Logos 

Hitabet

Lehçe 

Etos 


12.Soru

"............... evresi ile jest evresi arasında yakın bir ilişki vardır. Bebek toplumsal denetim
kurma amacıyla jestleri öğrenirken bir yandan da daha sonra kullanacağı dilin simgeleri için gerekli
konuşma seslerini toplayıp biriktirme çabası içindedir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Dil öncesi seslenme

Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi


13.Soru

İletişimciler, mesajların gönderilmesini ve alınmasını gerçekleştiren etkileşim halindeki kişilerdir. İletişimcileri anlamak için maddelerden hangilerinin iyi değerlendirilmesi zorunludur?

I. Araçlar               II. Kimliğin rolü          III. Motivasyon

                             IV. Niyet

V. Amaç                VI. Algı                       VII. İletişim kaynakları


II, III, VI, VII

I, III, IV, V, VI

I, II, III, IV

III, IV, VII

I, II, III, IV, V, VI, VII


14.Soru

İletişimde belirsiz ve özetleyici konuşmaktan çok net olmak önemlidir. Örneğin, “Be- nim de görüşlerimi dikkate alsan iyi olur.” cümlesi net değildir; bir kesinlik yoktur. Oysaki “Konuşmaya başladığımdan itibaren üç kez konuşmamı kestin. Benim görüşlerimin senin görüşlerin kadar önemli olmadığını düşündüğünü hissediyorum.” netleştirilmiş bir konuşmadır.

Yukarıdaki ifade sözel iletişimle ilgili becerilerden hangisini açıklamaktadır?


Tanımlayıcı Olmak

Açıklık

Duyarlılık

Somut Olmak

Esneklik


15.Soru

Hangi dinleme engelinde, dinleyici konuşmacının ne söyleyeceğini bildiğini varsaymaktan dinlemeye gerek duymaz, doğrudan sonuca varır?


Ön yargı

Odaklanma eksikliği

Fiziksel ve zihinsel engeller

Erken yargılama

Çevresel etmenler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evlerindendir?


Ağlama evresi
Konuşma evresi
Küçük sesler çıkartma evresi
Dil öncesi seslenme evresi
Taklit evresi

17.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabına verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Kodaçımı

Gürültü

Eş zamanlı iletişim

Geri Besleme

Süreç


18.Soru

  1. Giyimi
  2. Takıları
  3. Saç modeli
  4. Vücut tipi

Yukarıdakilerden hangileri iletişime geçtiğiniz kişi hakkında fikir edinmenizi sağlayabilir?


I-II-III

I-IV

I-III-IV

II-III

I-II-III-IV


19.Soru

Eş zamanda, eş mekânda belli bir amaç için bir araya gelen gruplara ne ad verilir?


Birincil resmi olmayan gruplar

İkincil resmî gruplar

İkincil resmî olamayan gruplar

Birincil yarı resmî gruplar

Çalışma grupları


20.Soru

  1. Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
  2. Kültüre göre biçimlenme
  3. Güvenilmez iletiler aktarma
  4. Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

Yukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleri arasında sayılabilir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV