İletişim Bilgisi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili 19. yüzyılda yapılan bilimsel ve sistematik yaklaşımlardan birisi değildir?


Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

İş şarkısı kuramı

Jest kuramı

Sosyalleşme kuramı


2.Soru

Bir sınıfta ders anlatan öğretmen aşağıdakilerden hangisi konumundadır?


Alıcı

İleti

Kanal

Kaynak

Hedef kitle


3.Soru

Bireylerarası iletişimde hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar kullanılır. 

Aşağıdakilerden hangisi sözel iletişimi daha etkili bir kanal olarak kullanmak için geliştirilmesi ve doğru kavranılması gereken becerilerden biri değildir?


Kasıtlı Düzensizlikten Kaçınma

Tanımlayıcı Olmak

Duyarlılık

Açıklık

Soyut Olmak


4.Soru

Sözel iletişimin etkili kullanımı için maddelerden hangileri önemlidir?

I. Kasıtlı Düzensizlikten Kaçınmak        II. Düzensizlik

III. Tanımlayıcı Olmak                        IV. Tanımlamalardan Kaçınmak

V. Somut Olmak                                 VI. Soyut Örnekleri Çoğaltabilmek

VII. Duyarlılık                                    VIII. Esneklik

IX. Açıklık


II, IV, VI, VIII, IX

II, IV, VI, VIII

I, III, V, VII, VIII, IX

I, III, V, VII, IX

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX


5.Soru

Soru sorulduğunda yanıt verilmesi, karşıdaki kişi konuşurken aynı anda konuşmamak gibi süreçlerin uygulanmasını anlatan bireylerarası iletişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Bireylerarası iletişim bir süreçtir

Unsurlar birbirine bağlıdır

İletişim süreci kurallarla yönetilir

İletişim kültür tarafından belirlenmiştir

İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?


Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır

Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmîdir

Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır

Farklı örgütlü yer ve zamandadır

Benzer amaçlarla ve nedenlerledir.


7.Soru

Süreç olarak iletişim neyin aktarılması ile ilgilenmektedir? 


Duygu

Düşünce 

Mesaj

Kavram 

Anlam


8.Soru

Hazırlanan konuşmayı dinleyicilerin önünde sunma esnasında yaşanan korku aşağıdakilerden hangisidir?


Heyecan

Tecrübesizlik

Çekingenlik

Utanma

Sahne korkusu


9.Soru

Toplumsal olaylara karşı insanların beklentileriyle ilgili olan iletişim bağlamına ne ad verilir?


Fiziksel Bağlam

Sosyal Bağlam

Bireylerarası bağlam

Duygusal Bağlam

Kişisel Bağlam


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden olan kanala örnek gösterilebilir?


Radyo

Işık dalgalaru

İnternet

Video

Televizyon


11.Soru

Su küçüğün söz büyüğün atasözü hangi susma türünü örneklendirir?


Psikolojik

Kısa süreli

Uzun süreli

Etkileşimsel

Sosyokültürel


12.Soru

Kaynak, alıcı, kanal, araç, kod, kodlama, kodaçımı, gürültü ve geri besleme gibi iletişim öğelerinden hangi tür iletişimde bahsedilmesi söz konusudur?


Kültürel iletişim
Bağlamsal iletişim
Süreç olarak iletişim
Eş zamanlı iletişim
Bireyler arası iletişim

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir ?


Doyumsuzluk Evresi

Jest Evresi

Düşünme Evresi

Dil Öncesi Seslenme Evresi

Telaffuz Edilen Dil evresi


14.Soru

İletişimde şartların ve ortamın önemli olmasına vurgu yapan, fiziksel, sosyal ve bireylerarası olmak üzere üç gruba ayrılan bireylerarası iletişim modeli kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Algı

İletişimciler

Kimlik

Bağlam

Motivasyon


15.Soru

"Akademik giysi, giysi ve yaka atkısı olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Atkının yaka önünde ve arka uçlarında kullanılan gümüş sırma ile püskül yüksek lisans derecesini, altın sırma ile püskül ise doktora derecesini belirtir. Lisans derecesi için atkı üzerinde sadece atkının renginde püskül bulunmaktadır."

Yukarıdaki açıklamaya göre, akademik giysi, sahibinin içinde bulunduğu hiyerarşideki yerini açıkça göstermektedir. Bu durum, kullanılan sözsüz iletişim kodunun hangi özelliğini gösterir?


Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme

Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme

Güvenilir iletiler aktarma

Kültüre göre biçimlenme


16.Soru

Sözel ve sözel olmayan iletişimle ilgili hangi seçeneke yer alan ifade doğrudur?


Sözel iletişim yapılandırılmamış, sözsüz iletişim yapılandırılmıştır.

Sözsüz iletişim linguistiktir.

Sözel iletişim süreklidir.

Sözsüz iletişim eğitimle öğrenilir.

Sözel iletişimle ilgili uyaranlar beynin sol lobunda işlenir


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?


Duyarlılık

Yalanlama

Yerine Geçme

Düzenleme

Tekrar Etme


18.Soru

"... bizim asıl mesajımızı göndermeden önce hazırladığımız bilgidir."

Yukarıdaki tanımda boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Geri Bildirim 

Mesaj 

Kanal

İleri Bildirim

Kodlama


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkeleri arasında yer almaz?


Bireylerarası İletişim Bir Süreçtir

İletişim Kültür Tarafından Belirlenmiştir

İletişim Süreci Kurallarla Yönetilir

İletişimin Yorumlanması Niyetinden Daha Önemlidir

Bireylerarası İletişim Sorunsaldır


20.Soru

Geri Besleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sadece yüz yüze gerçekleşen iletişim süreçlerinde geri besleme söz konusudur.

Eş zamanlı iletişimde kaynak alıcı, alıcı kaynak hâline dönüşebilmektedir.

Eş zamanlı olmayan iletişim süreçlerinde geri beslemeden söz edilemez.

Kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan her şeydir
Belirli bir zaman ve mekânda aynı kültürün üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemidir.