İletişim Bilgisi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tarihin ilk gazetesi olarak kabul edilen Acta Duirna tabletleri hangi döneme aittir?


MÖ 100

MÖ 200

MÖ 300

MÖ 400

MÖ 500


2.Soru

Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalına ne ad verilir?


Kültürler arası etkileşim

Kültürler arası benzerlikler

Kültürel farklılıklar

Kültürler arası iletişim

Kültürel çatışma


3.Soru

Kitleyi oluşturan bireyler toplumsal bir kurum aracılığıyla birbirlerine bağlı değildir, bu nedenle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kitle kalabalık ve kamudan büyüktür

Kitle dağınıktır, üyeleri birbirini tanımazlar

Kitle, belirli amaçlar için bir araya gelip, birlikte eylemde bulunma yeteneğine sahiptir

Değişen sınırlar içinde kitleyi oluşturan birimler değişik yapılar gösterirler

Kitle kendi başında eylemde bulunamaz aksine kitle üzerinde eylemde bulunulur


4.Soru

Kültürlerarası iletişim ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilebilir olmalıdır

Kültür iletişimden bağımsız süregelir

İletişime katılanlar birbirinden farklı kültüre sahip bireyler olmalıdır

İletişim kültüre yansır

Farklı kültüre sahip olmak iletişimi kolaylaştırır


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir örgüt kültürünün unsurlarından değildir?


Değerler

Kahramanlar

Tören ve ritüeller

Kültürel ağ

Katı hiyerarşik ilişkiler


6.Soru

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi demektir.

Burada tanımı yapılan iyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Etos

Retorik

Patos

Logos

Kültür


7.Soru

Hofstede yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi yüksek olan kurumların özellikler arasında yer almaktadır?


Gücün kullanımı mantıklıdır

Güçlüler olduklarından daha az güçlü görünmeye çalışırlar

Toplumda gelir farklılığı azdır

Geçerli dini ve felsefi sistemler eşitlik üzerinde durur

Ulusal yönetim teorileri yöneticilerin rolü üzerine odaklanır


8.Soru

Radyonun teknik yapısıyla ilgili ilk icat, 1860 yılında telsizin babası olarak bilinen ..............tarafından yapılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Edouard Branly

Lee De Forest

Gulierra Marconi

Maxwell

Henrich Hertz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wiki ya da Web günlüğü türü çevrim içi iletişim ortamları aracılığıyla web içeriği oluştururken ya da mevcut olanlara yorum yazarken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?


Çok ayrıntılı kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz.

Yazdığımız yorumları savunmada kullanabileceğimiz somut delillerin olmasına dikkat etmeliyiz.

İnsanları rencide edecek, kızdıracak, zor durumda kalmalarını sağlayacak bilgi ve yorumlara yer vermemeliyiz.

Çocuklarımızın internet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat etmeliyiz.

Bir kişi hakkında yazmadan önce o kişiden izin almakla zaman kaybetmemeliyiz.


10.Soru

I. Bir sistem birbiriyle ilişkili parçalardan meydana gelir.
II. Bütün, sadece parçaların özeti değildir. Sistem kendi kendine bir bütün olarak açıklanabilir.
III. Bu yaklaşım karmaşık örgütler için geçerlidir.
Verilen öncüllerden hangisi Sistem Yaklaşımı ile ilgilidir?


Yanlız I

Yanlız II

Yanlız III

II ve III

I ve II


11.Soru

Kitlelerin, “azınlık için yaratılmış konumları ele geçirerek araçları kullanmayı ve azınlığın hazlarını tatmak için toplumun ön saflarına doğru ilerlemeye çalıştığını” iddia eden düşünür kimdir?


Emile Durkheim

Alexis de Tocqueville

Marshall McLuhan

Karl Marx

Ortega y Gasset


12.Soru

“İzlenim Oluşturma” ve “İzlenim Yönetimi” kavramları kime aittir?


Goffman

Walther

Gunawardena

Garton

Wellman


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın çevrim içi iletişim ortamı olan e-postayı kullanarak iletişim kurarken dikkat etmemiz gerekenler arasında sayılamaz?


Kimlik bilgilerimizi ya da siteye giriş bilgilerimizi e-posta ile göndermemeliyiz. 

E-posta gönderirken kimden bölümünde adımızın olmasına dikkat etmeliyiz

Konu bölümüne yazacağımız ve epostamızın içeriğini belirten kısa ifadede Türkçe harfler ve ya da büyük harfler kullanmalıyız.

Birden fazla kişiye gönderilen ve zincir e-posta olarak adlandırılan mesajlara dikkatli yaklaşmalıyız.

Konu bölümünde “İş ortaklığı kurmak” gibi çok genel başlıklar yazılmış
ise bu mesajlara temkinli yaklaşmalıyız. 


14.Soru

Kitleye ulaşan iletişim içeriğinin üzerinde doğrudan kontrolü olan kişi ya da gruplara ne ad verilir?


Gazeteler

Televizyonlar

Sermaye grupları

Eşik bekçileri

Sivil toplum kuruluşları


15.Soru

Kültürleme Kuramı araştırmaları hangi seçenekteki isim tarafından yapılmıştır?


George Gerbner

A.C. Nielsen

Wilbur Schramm

Jack Lyle

Edwin Parker


16.Soru

İnsan kaynakları yaklaşımında, insanın gereksinimleri ile ilgili hiyerarşik bir yapıdan söz eden hangisidir?


Mouton

Black

Likert

McGregor

Maslow


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde sözsüz iletişim alanlarından biri değildir?


Vücut hareketleri

Dil

Dokunma

Alan kullanımı

Dedikodu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin aşamalarından biri değildir?


Not alma

Değerlendirme

Duyma

Yorumlama

Yanıt verme 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumu oluşturan nedenlerden biridir?


Geleneksel bağ kurumları

Yaygın el işçiliği

Kırsal kesimde nüfus artışı

Bireycilik geri plandadır

Biçimsel eşitliğin sağlanması


20.Soru

Eş zamanlı ya da eş zamansız iletişim kurmak için çeşitli çevrim içi araçlar kullanımımıza sunulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı çevrim içi iletişim araçlarından biridir?


E-posta

Forumlar

Web konferans

Sosyal medya

Gruplar