İletişim Bilgisi Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1991 ve sonrasında (20. yüzyılın son 10 yılı ve sonrasında) çevrim içi iletişim içine doğan ve bu tür iletişim sürecini önceki kuşakların aksine doğal bir süreç olarak gören kuşaklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


X kuşağı

Y kuşağı

Z Kuşağı

Sandviç kuşağı

Kayıp kuşak


2.Soru

I. Web konferası da eş zamanlı iletişim kurmaya imkân veren bir iletişim ortamlarıdır.

II.Temel amacı farklı mekânlarda bulunan birden fazla kullanıcının bir araya gelerek görsel-işitsel iletişim kurmasına imkân sağlamaktır.

III. Adobe Connect, Cisco Wedex ve Big Blue Button bu tür web konferans sistemleridir. 

IV. Kullanıcılar, masaüstü paylaşımı uygulamasıyla dilerlerse kendi bilgisayarlarının kontrolünü karşı taraftaki bir kullanıcıya verebilmektedir.

V. Web konferası sistemleri, Big Blue Button gibi açık kaynak kodlu, hiçbir ücret ödemeden alınıp kullanılabilecek olanları olmasına karşın genelde kullanıcılarının bir miktar ücret ödemesini gerektirmektedir. 

Web Konferansı (Web Conference) ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


Yalnızca I

I , II, V

I, II, III, IV, V

III, IV, V

IV, V


3.Soru

Modern toplum, kalıtsal ilkeler ve geleneksel bağımlılık ilişkileri tarafından değil, yaşamın her alanını kaplayan ve bireyselcilik, materyalizm ve toplumsal istikrarsızlığı besleyen bir eşitlikçilik tarafından yönetilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin görüşüdür?


Emile Durkheim

Alexis de Tocqueville

Ferdinand Tönnies

Ortega y Gasset

Harold Innis


4.Soru

Herhangi bir Web tarama aracını (Explorer, Firefox, Safari, vb.) kullanarak web sitesi oluşturmaya yardımcı olan araçlardan olup, kullanıcının web sitesine yazı, resim, ses, video gibi farklı içerikler eklemesini, çıkarmasını ya da düzenlemesini sağlayan Web 2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Web günlüğü

Wiki

Sosyal Medya

Edpuzzle

Edmodo


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının işlevlerinden birisi değildir?


Toplumu bilinçlendirme

Akademik bilgi ve içerik üretme

Dikkati odaklama

Gündem belirleme

Yeni gelişmelere ayak uydurtma


6.Soru

Web 2.0 ilk olarak Tim O’Reilly tarafından hangi tarihte tanıtılmıştır?


1996

1999

2001

2004

2006


7.Soru

Karşılıklı bilgi alışverişiyle renklenen, etkileşimle zenginleşen kültürler arası iletişim sürecinde temel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Farklı sosyal değerlerin olduğunu aklımızda tutalım.

Farklı statü algılamaları, yorumlamaları ve anlamlarının olduğunu ve bunları sergilemede de farklılıklar olabileceğini hatırla

Farklı karar alma yöntemleri ve yaklaşımlarının olabileceğini unutmayalım.

Kültürlerarası ilişkilerde ait olunan kültürlerin arasındaki diplomatik ilişkilerin seyrine önem verelim.

Farklı kültürel dokulardan kaynaklanan zel ve sözsüz iletişimi kullanma biçimlerinde farklılıklar olabileceğini unutmayalım.


8.Soru

I. Danışma büroları

II. Öneri sistemleri

III. Eğitim programları

IV. Sunuşlar

V. Politik konuşmalar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerde iç etkinlikler olarak söylenebilir?


I, II, III

II, III, IV

I, IV, V

I, III, V

II, IV, V


9.Soru

Ses kodlarının kaç adet iletişimsel işlevi vardır?


1

2

3

4

5


10.Soru

Toplumsal geçiş süreçlerinde ya da bir toplumun bir kesiminin hızla değişmeye başladığı süreçte ortaya çıkan kuralsızlık olarak tanımlanan Anomi hangi düşünür tarafından geliştirilmiştir?


Ferdinand Tönnies

Emile Durkheim

Ortega y Gasset

Jurgen Habermas

Alexis de Tocqueville


11.Soru

I. Sosyal ilişkilerdeki değişim
II. Sağlık
III. Eğitim
IV. Spor

Yukarıdakilerden hangileri çevrim içi iletişimin hayatımızda etkilediği alanlardandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


12.Soru

Kitle toplumu kavramını ortaya ilk atan kişi olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Emile Durkheim

Alexis de Tocqueville

Ferdinand Tönnies

Ortega Gasset

Harold Innis


13.Soru

Kaplan ve Haenlein’in sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal medya arasında sayılamaz?


Web günlükleri

İçerik toplulukları

Sosyal bağ kurma araçları

Sanal oyun dünyaları

Sosyal tartışma ortamları


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek bağlamlı kültürlere özgü bir özelliktir?


İletişim doğrudan, şeffaf iletiler yoluyla gerçekleşmektedir.

Zaman planlı ve karmaşık bir unsurdur.

Bireye odaklıdır; bireyin gelişimi önemlidir.

Bireyler düşüncelerini özgürce açıklayabilmektedirler.

Yakın kişisel ilişkiler önemlidir.


15.Soru

İletişim devrimi hangisi ile başlar?


Telefon

Telsiz

Telgraf

Televizyon

Sinema


16.Soru

Bütün durumlar için geçerli belirli bir liderlik tipi ve örgütsel yapının olduğunu belirten örgüt yaklaşımı hangisidir?


Klasik yaklaşım

Sistem yaklaşımı

İnsan ilişkileri yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı


17.Soru

Dünya nüfusunun çoğunluğunun, Suriye'de hiç bulunmamış olmasına rağmen burada yaşanan savaş, göç eden insanların karşılaştıkları zorluklar, diğer ülkelerin göçmenlere yönelik tutumu hakkında bilgi sahibi olması durumunu en iyi açıklayan kitle iletişim aracı işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Karmaşık biçimsel kurumları gerektirmesi

Toplumun ufkunu gözetlemesi

Dikkati odaklaştırması

Gündem saptaması

Kamuoyu oluşturabilmesi


18.Soru

Web 2.0, ilk olarak Tim O’Reilly tarafından hangi yıl tanıtılan bir kavramdır?


2000

2004

2010

1999

2014


19.Soru

İnsanoğlunun hayatının parçalarını birleştirerek bütüne ulaşabilme yetisini yitirmesinin temel nedeninin ne olduğu savunulmaktadır?


Tarım devrimi

Sanayi devrimi

Toplum

Aile

Kitle iletişim araçları


20.Soru

I. E-posta II. Web konferansı III. Sohbet(chat) araçları IV. Forumlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eş zamanlı iletişim sağlayabileceğimiz ortamlar sağlarlar?


Yalnız I

II ve III

I,II ve III

II, III ve IV

Yalnız III