İletişim Bilgisi Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"..........; farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır."

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İletişim

Kültürlerarası iletişim

Bireylerarası iletişim

Kriz iletişimi

Halkla ilişkiler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişim düzleminin daha çok bireylerarası iletişim tarafındadır?


Taksi şoförü ve yolcu

Emlakçı ve müşteri

Doktor ve hasta

Komşular

Geçici arkadaşlar


3.Soru

Örgütte belirli bir pozisyon ve rolde olan insanların arasındaki mesajın yaratımı ve değişimi hangi yol ile sağlanır?


Süreç

Mesaj

İletişim ağı

Karşılıklı bağlılık

Çevre


4.Soru

Uzaktan iletişim kurulmasına izin veren yapısı nedeniyle çevrim içi iletişim, son yıllarda özellikle bireyler arası ilişkiler kurmak, bu ilişkileri hızlandırmak ve sürdürmek için tercih edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanların Çevrim içi iletişimi tercih etmelerinin nedenlerinden biridir?


Bireylerin günlük hayatın koşturması arasında bireyler arası ilişki kurmak için zaman ve mekân bulamamaları, Çevrim içi iletişim zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldırdığı için sosyal ilişkileri güçlendirmesi.

Birçok bireyin sağlık konusunda ilk danıştıkları yerin çevrim içi iletişim ortamları olması.

Çevrim içi iletişim alışveriş alışkanlıklarını da etkilemektedir. Kullanıcı grupları adı verilen çevrim içi ortamlara danışmadan bir ürün ya da hizmete başvuran tüketicilerin sayısında önemli bir azalma gözlemlenmektedir.

Çevrim içi iletişimin önemli bir etkiye sahip olduğu alanlardan biri de eğitimdir. Çevrim içi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknolojileri kullananların sayısındaki artış eğitim kurumlarını çevrim içi ders ve programlar sunma konusunda yüreklendirmiştir.

Hepsi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma stratejisinde açılış bölümünün son parçası olarak adlandırılır?


Çengel

Önserim

Ana fikir

Ana bölüm

Ana bilgi


6.Soru

  1. Örgüt hiyerarşide üst sıralarda oldukça mekânsal olarak diğerlerinden ayrılma -odaların daha büyük olması- gibi düzenlemeler örgüt içi iletişimi güçlendirir. 
  2. Örgüt binalarının düzenlenmesinde salt örgüt imajı değil çalışanların rahatı ve üretkenliği de göz önünde bulundurulmalıdır. 
  3. Dakiklik ve zaman yönetimi de örgüt içerisindeki sözsüz iletişimin bir unsurudur. 

Örgütlerde sözsüz iletişimle ilgili yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?


I, II ve III

II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız II


7.Soru

Bizim birisine “Önce şuraya bir otur; söylediklerim seni şok edecek.” dememiz bireylerarası iletişim unsurlarından hangisine örnektir?


Gürültü

Geri bildirim

İleri bildirim

Kod açma

Kaynak-alıcı


8.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi destekleyici iklimde yer almaktadır?


Rastgele yargılama

Diğerinin tutumu ve davranışını sorgulama  

Bilgi için soru sorma

Kesinlik

Diğerine karşı ilgisizlik


9.Soru

Aşağıdaki çevrim içi iletişim araçlarından hangisi kullanıcılarının eş zamanlı iletişim kurmasına imkân vermektedir?


Gruplar

Elektronik posta

Forumlar

Sohbet

Tartışma listeleri


10.Soru

Temel söyleminde, çevrim içi iletişim etkililiğinin, iletişim sürecinde sağlanan sosyal ipuçlarının ölçülmesiyle gerçekleştiği düşüncesi yer alan, çevrim içi iletişimin incelenmesinde yararlanılan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?


İzlenim oluşturma

Kişisel

Sosyal bilgi işleme

Hiperkişisel

Kişisel olmayan


11.Soru

  1. Anonim
  2. Homojen
  3. Birbirinden ayrı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III


12.Soru

Bu bakış açısı, çevrim içi iletişimin yüz yüze ortamlardaki kadar etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini, bireylerin duy-gularını yüz yüze ortamlara göre daha yavaş ama, en az yüz yüze ortamlardaki kadar etkili iletebileceğini vurgulamıştır. Burada sözü edilen çevrim içi iletişime yönelik bilimsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal bulunurluk yaklaşımı

Ortam zenginliği kuramı

Kişisel olmayan bakış açısı

Sosyal bilgi işleme kuramı

Hiperkişisel model


13.Soru

Temel amacı farklı mekânlarda bulunan birden fazla kullanıcının bir araya gelerek görsel-işitsel iletişim kurmasına imkân sağlayan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik posta (e-posta)

Gruplar, forumlar, tartışma listeleri

Sohbet (chat)

Web konferansı (web conference)

Web 2.0 araçları ve sosyal medya


14.Soru

Kullanıcılara kendi profillerini yapılandırma, arkadaş listesi oluşturma ve gezinme olanağı veren ilk sosyal bağ sitesi aşağıdakilerden hangisidir?


Asian Avenue

BlackPlanet

SixDegrees.com

MiGente

Cyworld


15.Soru

Kitle iletişiminin doğasında beş öğe bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Kitle iletişimi karmaşık ve biçimsel kuruluşlar tarafından üretilir

Kitle iletişim kuruluşları çeşitli eşik bekçilerine (gatekeeper) sahiptir,

Kitle iletişim kuruluşlarının çalışmasını sağlamak çok büyük miktarda para gerektirir,

Kâr amaçlı kuruluşlardır,

Bu kuruluşlar rekabetin olmadığı ortamlarda bulunurlar.


16.Soru

Kültürel farklılıklara saygı duyan toplumlarda bireyler birbirlerini anlamaya, onaylamaya ve takdir etmeye gayret etmektedirler. Farklılıkları kabullenip anlayışla karşılayan topluluklar ortaklaşa amaç için çalışırken ırk, cinsiyet, etnik köken, yaşam tarzı gibi bireysel unsurları önemsememektedir.

Aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Çatışmanın azalması

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Daha sağlıklı topluluklar

Bireylerle olan ilişkiler

Çevreyle ilişkili boyut


17.Soru

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi antropolojik gözlemlerle kültürler arası farkı incelemiştir?


William Arens

Charles Hampden-Turner

Geert Hofstede

Fons Trompenaars

Edward T. Hall


18.Soru

Bilgisayarın bireyler arasında bir iletişim aracı olarak kullanılması düşüncesini ilk kez dile getiren kimdir?


Licklider

Taylor

Licklider and Taylor

Newhagen

Rafaeli


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Öneri sistemleri ile aynı grupta yer alan halkla ilişkiler etkinliğidir?


Ticari konuşmalar ya da reklam

Politik konuşmalar

Lobi yapma

Sunuşlar

Sivil ve toplumsal örgütlenmelerde konuşmalar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanımlar ve doyumlar kuramına göre televizyonun sahip olduğu işlevlerden biri değildir?


Enformasyon, bilgi edinme ve uzlaşım elde etme isteği

Duygusal ve zevke dayalı ihtiyaçların karşılanması

Aile ve arkadaşlarla irtibat kurma gibi sosyal ihtiyaçlar

Güven ve güvenirliğin güçlenmesi gibi kişisel ihtiyaçlar

Kitleleri dış dünyaya bağlar.