İletişim Bilgisi Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Grubumun kazanmasına yardımcı olan bir takım oyuncusuyum.” sözünü söyleyen bir birey kültürün bireycilik – ortaklaşalık boyutu açısından değerlendirildiğinde hangi tanımlama doğru olur?


Bireyin kendisini algılayış biçimi

Bireyin diğerleri ile ilişkileri

Bireyin ulaşmak istediği hedefler

Bireyin davranışını şekillendiren dürtüler

Bireysel özgüven


2.Soru

Örgütlerde kahve çay molalarındaki masalar etrafındaki uzaklık hangisine örnektir?


Çok yakın durumlar

Sosyal uzaklık

Kişisel uzaklık

Serbest uzaklık

Resmi uzaklık


3.Soru

  • Bu yaklaşım karmaşık örgütler için geçerlidir ve iletişim hem üretimde hem de çalışanların memnuniyeti için önem kazanmaktadır.
  • Bu yaklaşıma göre bütün durumlar için geçerli belli bir liderlik tipi ve örgütsel yapı söz konusu değildir.
  • Bu yaklaşımda iletişim biçimi duruma göre değişebilir.

Yukarıdaki özellikleri verilen örgütsel iletişim yaklaşımı hangisidir?


Klasik yaklaşım

İnsan ilişkileri yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı

Sistem yaklaşımı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin güç mesafesi yüksek kültürde görülmesi beklenir?


Orta sınıf geniştir

Yetenek, statü, güç ve zenginlik bir arada olmalıdır

Kuralları değiştirerek siyasal sistem değiştirilebilir

Toplumda gelir farklılığı azdır

Ulusal yönetim teorileri çalışanların rolü üzerine odaklanır


5.Soru

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim kurma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Eş zamansız iletişim

Yüz yüze iletişim

Eş zamanlı iletişim 

Telefonla iletişim

Senkron iletişim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşa kültür özelliklerinden değildir?


İnsanlar geniş aileler ya da gruplar içinde dünyaya gelirler.

Yüksek bağlamlı iletişim vardır.

Eğitimin amacı, nasıl öğrenileceğini öğrenmektir.

Diploma, üst statüdeki gruplara girişi sağlar.

İlişkiler iş üzerine kuruludur.


7.Soru

Beden hareketlerinden, mimiklerden oluşan kodlara ne ad verilmektedir?


Sözel olmayan kodlar
Sözel kodlar
Kodlama
Kodaçımı
Belirsiz kod

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişimin eğitim üzerine etkisiyle alakalıdır?


Çevrim içi ortamlara danışmadan bir ürün ya da hizmete başvuran tüketicilerin sayısında önemli bir azalma gözlemlenmektedir.

E-posta kurum içi ve kurum dışı iletişim için tercih edilmektedir.

Birçok firma çevrim içi grupları takip etmek amacıyla sosyal medya takip uzmanı unvanlı çalışanlar istihdam etmişlerdir.

Birçok firma müşterilerine destek amaçlı çevrim içi iletişim ortamları sunmaktadırlar.

Bir tahmine göre 2014 yılında ABD’deki firmalarda gerçekleştirilen eğitimlerin %50’den fazlası çevrim içi gerçekleştirilecektir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bağ araçlarından biridir?


Wikipedia

SixDegrees.com

Blogger

Twitter

Wikispaces


10.Soru

İletişim mesajlarını düzenlerken, iyi bir konuşmacının sahip olması gereken  özellikleri kapsayan "hitabet" sanatının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Mitos

Etos

Patos

Logos

Retorik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunu oluşturan özelliklerden biri değildir?


Nüfus kırsalda yoğunlaşmaktadır.

Bireycilik ön plandadır.

Kapitalist iş bölümünün geliştiği bir üretim sistemine sahiptir.

Büyük çaplı fabrikalarda meta üretimi yapılmaktadır.

Karar alma mekanizması merkezîleşmektedir.


12.Soru

Temel amacı farklı mekânlarda bulunan birden fazla kullanıcının bir araya gelerek görsel-işitsel iletişim kurmasına imkân sağlamak olan iletişim ortamları aşağıdakilerden hangisidir?


Web 2.0 Araçları ve Sosyal Medya

Elektronik posta

Sohbet

Web konferansı

Gruplar, forumlar, tartışma listeleri


13.Soru

Türkiye'de ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?


Takvim-i Vekayi

Ceride-i Havadis

Tercüman-ı Ahval

Vekdyi-i Misriye

Bulletin de Nouvelle


14.Soru

Maddelerden hangileri bireylerarası iletişim sürecindeki etkin sözel olmayan mesaj kategorilerindendir?

I. Yüz İfadeleri     II. Jestler ve Vücut Hareketleri    III. Duruş

IV. Tekrar         V. Dokunma         VI. Kaçınma        VII. Alan Kullanımı


IV, VI, VII

I, II, III, IV

I, II, III, V, VII

V, VI, VII

I, II, III, IV, V, VI, VII


15.Soru

Eş zamanda, eş mekanda belli bir amaç için bir araya gelen gruplar, aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Birincil resmi olmayan gruplar

Birincil yarı resmi gruplar

İkincil resmi olmayan gruplar

Etkileşimli gruplar

İkincil resmi gruplar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülke savunmasında kullanılan bilgisayarların birbirine bağlı olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş; temelleri Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan internete verilen addır?


NETNORTH

ARPANET

ASIANET

EARN

BITNET


17.Soru

Bireycilik – ortaklaşalık boyutu, bir toplumda bireysel yaşam ile kolektif yaşam arasında hüküm süren ilişkiyi tanımlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşalığı benimseyen toplumların özellikleri arasında gösterilmektedir?


Kimlik, bireyin üzerine kuruludur.

Yüksek bağlamlı iletişim vardır.

Yönetim, bireylerin yönetimidir.

İş ilişkiler üzerine kuruludur.

Eğitimin amacı, nasıl öğrenileceğini öğrenmektir.


18.Soru

Dayanışma, birbirine bağlılığı oluşturmak, örgüt içinde hiyerarşi ve itaatin sınırlarını belirlemek ve güçlenmek için çalışanların birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucu oluşan örgüt iletişiminin doğası ile ilgili kural aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma Grubu Kuralları

Hiyerarşik Kurallar

Bireysel Kurallar

Görev İle İlgili Kurallar

İletişim Politikaları Kuralları


19.Soru

Twitter kaç senesinde sunulmuştur?


2001

2002

2004

2006

2007


20.Soru

I. İletişim
II.Zaman
III. Mesafe
IV.Çevre

Yukarıdakilerden hangileri Edward T. Hall’ın kültürler arası farklılıkları incelerken temel aldığı unsurlardır?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV