İletişim Bilgisi Final 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Çevrim içi iletişim zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldırdığı için sosyal ilişkileri güçlendirmektedir. 

II. Araştırmalar birçok bireyin sağlık konusunda ilk danıştıkları yerin çevrim içi iletişim ortamları olduğunu ortaya koymaktadır.

III. Çevrim içi iletişim alışveriş alışkanlıklarını etkilemez.

IV. Çevrim içi iletişimin önemli bir etkiye sahip olduğu alanlardan biri de eğitimdir. 

Çevrim içi iletişimle ilgili yukarıda söylenenlerin hangisi/hangileri doğrudur?


I, II, III ve IV

I, II ve IV

III ve IV

I, III ve IV

I ve II


2.Soru

Örgüt bütün alt parçaların bütünle ve onun da çevresiyle ilişkide olduğu bir açık sistemdir. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimin yukarıda tanımı verilen kavramının karşılığıdır?


Süreç

Mesaj

İletişim ağı

Karşılıklı bağlılık

Çevre


3.Soru

Aşağıda isimleri araştırmacılardan hangisi insan kaynakları yaklaşımına ilişkin çalışmaları bulunmamaktadır?


Maslow

McGregor

Likert

Black

Elton Mayo


4.Soru

Haber medyasının çalışanlarının önceliklerine göre belirlenen gündem türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu gündemi

Siyaset gündemi

Kişisel gündem

Örgütsel gündem

Medya gündemi


5.Soru

Konuşmanın ortaya çıkışı ilkel insanın birlikte çalışmasına bağlıdır. Birlikte çalışan ilkel insanlar, çalışan grubun fiziksel gücünü arttırmak, onları gayrete getirmek ya da bu birlikte çalışma ortamını düzenlemek için ritmik sesler çıkartırlar.

Konuşmanın doğuşu ile ilgili olarak yukarıda sözü edilen kuram hangisidir?


Ünlem Kuramı

Yansıtma Kuramı

İş şarkısı kuramı

Jest kuramı

Toplumsal denetim kuramı


6.Soru

Konuşmanın, ayrıntılar ile tartışılacağı anahtar noktaların
kurulacağı ve ilgili bilgi parçalarının sunulacağı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Ana fikir bölümü

Ana bölüm

Önserim bölümü

Vurgu bölümü

Açıklık Bölümü


7.Soru

Kablosuz ağ erişimi hangi yılda sağlanmıştır?


1990

1986

1998

2000

2004


8.Soru

I. İzleyici kitle geniştir. II. İzleyici kitle çeşitli toplumsal kümelerden oluşan bir topluluktur. III. Kitle iletişimi kamusaldır. IV. Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir. Yukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Kitle iletişimin önemi

Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının özellikleri

Kitle iletişim süreci

Kitle iletişim araçlarının işlevleri

Kitle iletişim araçlarının etkisi


9.Soru

Eşitsizlik toleransı olarak da bilinen güç mesafesi skorunun yüksek olduğu toplumlarda statü ve güç önemlidir. Gücün önemli olması, hiyerarşik düzene sadık kalınması sonucunu da doğurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi yüksek kültür özelliklerinden biridir?


Gücün kullanımı mantıklıdır.

Herkes eşit haklara sahiptir.

Güçlü olan önceliklere sahiptir.

Kuralları değiştirerek siyasal sistem değiştirilebilir.

İç politikalarda şiddet kullanımı azdır.


10.Soru

  • Bireyin kendisini algılayış biçimi
  • Bireyin diğerleri ile ilişkileri
  • Bireyin ulaşmak istediği hedefler
  • Bireyin davranışını şekillendiren dürtüler

Aşağıdakilerden hangisinin tanımlayıcı özellikleridir?


Diğer bireylerle olan ilişkiler

Belirsizlikten kaçınma

Erillik-dişilik

Bireycilik – Ortaklaşalık

Güç Mesafesi


11.Soru

Farka dayalı gündem koyma ve saptama modelini geliştiren sosyologların adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Rogers-Dearing

McCombs-Shaw

Lang-Lang

Adorno-Fromm

Atabek-Dağtaş


12.Soru

İnsan Kaynakları Yaklaşımına önemli katkılar sunan Maslow'un söz ettiği, insanın gereksinimler hiyerarşisinin en son aşaması hangisidir? 


Fiziksel Gereksinimler

Güvenlik Gereksinimi

Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi

Kabul Görme Gereksinimi

Onaylanma - Takdir Edilme Gereksinimi 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin başlıca yararları arasında yer almaz?


Ticaretin artması

Çatışmanın azalması

Daha sağlıklı topluluklar

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

İç politikalardaki anlaşmazlıklarda azalma


14.Soru

Kaç farklı sözsüz iletişim kodu vardır?


Üç

Dört

Beş

Altı

On


15.Soru

Web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzeri­ne geliştirilen bir grup internet tabanlı uygulamaya verilen genel bir isimdir. Bireyler, topluluklar ve kurumlar arasındaki iletişimin etkileşimli diyalog haline dönüşmesine yardımcı olan web ya da mo­bil destekli araçları içermektedir. Twitter Web 2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Web günlüğü

Wiki

Sosyal Medya

Edpuzzle

Edmodo


16.Soru

Çevrim içi iletişimden etkilenerek sosyal medya takip uzmanı unvanlı çalışanların istihdam edilmesine sebep olan alan aşağıdakilerden hangisidir?


Alışveriş

Eğitim

Sağlık

İlişkiler

Savunma


17.Soru

Bir örgütteki güçlü bir kültür için kaç temel anahtar vardır?


1

2

3

4

5


18.Soru

Hayatımızın her alanında etkili olan İnternet ile ilgili tartışmalar genel olarak olumlu ve olumsuz etkiler üzerine yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmaların ana noktalarından biri değildir?


Daha az eşik bekçisi

Gözetim

Mahremiyet

Telif Hakkı

Denetim


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi düşük toplumların özelliklerinden biridir?


Orta sınıf dardır.

Güç; aileye, arkadaşlara, karizmaya ve gücün kullanımına bağlıdır.

Toplumda gelir farklılıkları fazladır.

Ulusal yönetim teorileri yöneticilerin rolü üzerine odaklanır.

İç politikalarda şiddet kullanımı azdır.


20.Soru

Hiper kişisel bakış açısı, çevrim içi iletişimi yüz yüze iletişimden daha etkili bulmaktadır. Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Sıcaklık

Sınırsızlık

Eş zamanlılık

Yönetilemezlik

Eş zamansızlık