İletişim Bilgisi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Matbaanın icat edilmesi
  2. Okuma yazma bilenlerin artması
  3. Kitle izleyicilerinin ortaya çıkması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kitle gazetelerinin ortaya çıkabilmesi için yerine gelmesi gereken şartlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


2.Soru

Uluslararası bir kola markasının Ramazan ayında Türkiye’de iftar ve sahur temalı reklamlar yayınlaması aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?


Küyerelleşme

Motto

Konkur

Stereotip

Brif


3.Soru

İlk kez Unix programı hakkında konuşmak ve sistemin aksaklıklarını saptayarak çözüm üretmek amacıyla ortaya çıkan iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Forumlar

E-posta

Web konferansı

Sohbet (Chat)

Wiki


4.Soru

Gündem koyme ve saptamaya ilişkin ikinci model kimler tarafından ileri sürülmüştür?


McComb ve Shaw

Atabek ve Dağtaş

Rogers ve Dearing

Kurt Lang ve E. Lang

Lang ve Cohen


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisiiyi bir konuşmanın bileşenlerinden birisidir?


Giriş

Gelişme

Önserim

Tartışma

Sonuç


6.Soru

Kültürler arasında var olan farklılıkları belirli yöntemlerle ortaya koymak ve insan davranışının kültüre göre gösterdiği değişiklikleri inceleyerek bu alanda çalışanların ortak bir noktada anlaşmazlık yaşamadan buluşmalarını sağlamaktır.

Burada belirtilen amaçları sağlamak üzere ortaya çıktığı ifade edilen iletişim biçimi nedir?


Kültürel iletişim

Kültürlerarası iletişim

Kamusal halkla ilişkiler

Kamu diplomasisi

Kurumsal iletişim


7.Soru

İnternet ortamında kullanıcıların kendi rızasıyla sisteme girdiği bilgiler, bir zaman sonra yabancı kişilerin eline geçebilmektedir. Bu durum, kullanıcının, internet ortamında daha sık rastlanan hangi sorunla karşılaşmasına sebep olur?


Mahremiyet ihlali

Telif hakkı ihlali

Sanal zorbalık

Hırsızlık

Sanal dolandırıcılık


8.Soru

WWW ile Web 2.0 arasındaki en temel fark nedir?


WWW sınırlı sayıda internet sitesine erişime izin verirken Web 2.0’da tüm sitelere erişim imkânı bulunmaktadır.

Web 2.0 sadece gelişmiş donanımlarda kullanılabilir. WWW ise her bilgisayarın erişebileceği şekilde hazırlanmıştır.

WWW sadece metin tabanlı sitelere erişime izin verirken Web 2.0’da görsel içerikler de bulunmaktadır.

WWW’de kullanıcılar içerikleri sadece tüketirken, Web 2.0’da aynı zamanda içerik de üretirler.

Web 2.0 özel erişim izni gerektirirken WWW’dan herkes faydalanabilir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikro web günlüğü yazılımıdır?


Facebook

YouTube

Wikipedia

Twitter

Safari


10.Soru

Ayşe: Neden bu kadar korktun?

Fatma: Korkmadım ki ben.

Ayşe: Ama yüzün kireç gibi. Korkmuşsun sen.

Ayşe hangi sözsüz iletişim kodu özelliği sayesinde bu mesajı almıştır?


İletişim yokluğunu olanaksız kılma

Güvenilir iletiler aktarma

Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme

Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme


11.Soru

............... iletişim, çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlararası ağları kullanarak, insanlara yer ve za-man sınırlıkları olmaksızın, ev ya da iş yerlerinden, birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri bankasındaki bilgileri elde etmelerine yardımcı olan bir iletişim sistemidir.

Paragraftaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?


Çevrim içi

Yüz yüze

Kurumsal

Eş zamanlı

Doğrudan


12.Soru

Aşağıdaki işaret hangi iletişim koduna örnektir?

                     


Arbitrary

Keyfi

İkonik

Intrinsic

İçsel


13.Soru

İletiyi sembole dönüştüren teknik ve fiziki nesnelere de .... denir ya da daha teknik bir ifade ile söylemek gerekirse iletinin sinyale dönüşmesini sağlayan bu araçlardır.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Kodaçımı

Kodlama

Kanal

Araç

Dil


14.Soru

Örgütleri bir arada tutan iki temel faktör hangisidir?


Amaçlar - Yönetim

Örgütsel katılımlar - Amaçlar

Ekonomik baskılar - Küreselleşme

Refah düzeyi - Entelektüel gelişim

Mükemmellik - Bilgi


15.Soru

Çevresel belirsizliğin üstesinden gelmek için birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı içindeki mesajların yaratılması ve değiş tokuş sürecine olarak adlandırılmaktadır?


Örgütsel iletişim

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

Olasılık Yaklaşımı

Pozitif yaklaşım 


16.Soru

Küreselleşme ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Küreselleşmenin sadece ekonomik boyutundan söz edilebilir.

Küreselleşme  yerel kültürleri tamamen yok edebilir.

İkili etkileşim yerel kültürlerin güçlenmesiyle sonuçlanabilir.

İletişim teknolojilerinin bu ilişki üzerideki etkisinden söz edilemez.

Dünya küçülmüş, geleneklerde zayıflamıştır.


17.Soru

Hofstede’den farklı olarak, kültürler arası araştırmalarını antropolojik gözlemlere dayanarak gerçekleştiren kimdir?


Fons Trompenaars

Charles Hampden-Turner

Edward T. Hall’ın

Michael Bond

Minkov


18.Soru

İlkel kabilelerin dilleri üzerine yapılan gözlemlerde yaptıkları hareketler ile dilleri arasında açık bir yakınlık tespit edilmiştir. Fakat bu diller soyut olmaktan çok somut ve harekete dayalı dillerdir. O zaman diller somut hareketlerden türemiştir.

Yukarıda açıklanıldığı gibi bir bakış açısına sahip olan bir insan dilin ortaya çıkışına yönelik hangi kuramı savunmaktadır?


Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

İş şarkısı kuramı

Jest kuramı

Toplumsal denetim kuramı


19.Soru

  1. Bilgisayar
  2. Bilgisayar ağları
  3. Mesaj
  4. Mesajların kodlanması
  5. Kod çözümü

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri çevrim içi iletişim ile diğer iletişim biçimleriyle ortak noktalarıdır?


I ve II

I ve III

I, IV ve V

III, IV ve V

IV ve V


20.Soru

Herhangi birisiyle (alıcı) iletişim kurma niyetinde olan bir kişinin (kaynak) tasarılarının, düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimine ne ad verilir?


Geribildirim
kodlama
Kod açma
ileti
yanıt