İletişim Bilgisi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir örgütün tepesinden diğer düzeylere iletilecek politikaları, ilkeleri içeren kurallar aşağıdakilerden hangisidir?


Hiyerarşik kurallar

Görevle ilgili kurallar

Çalışma grubu kuralları

Bireysel kurallar

Planlamayla ilgili kurallar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Danışma büroları ile aynı grupta yer alan halkla ilişkiler etkinliğidir?


Toplantılar

Dedikodu

Sosyal etkinlikler

Eğitim programları

Sivil ve toplumsal örgütlenmelerde konuşmalar


3.Soru

Eşitsizlik toleransı olarak da bilinen güç mesafesi skorunun yüksek olduğu toplumlarda statü ve güç önemlidir. Gücün önemli olması, hiyerarşik düzene sadık kalınması sonucunu da doğurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi düşük kültür özelliklerinden biridir?


Gücün kullanımı mantıklıdır.

Gücü elinde bulunduran iyi ve haklıdır.

Yetenek, statü, güç ve zenginlik bir arada olmalıdır.

Güçlü olan önceliklere sahiptir.

Toplumda gelir farklılıkları fazladır.


4.Soru

Sohbet aracılığıyla iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?


Kimseyle kullanıcı kodu ve şifremizi  paylaşmamalıyız.

Tanımadığımız kişiler başta olma üzere kimseye ev adresimizi, telefon numaramızı, çocuklarımızın, eşimizin adını, okul ya da iş adresleri gibi kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz.

Kişi  eklemeye yönelik gelen her  mesajı  hemen kabul etmemeliyiz. Tanımadığınız kişilerden gelen Kişi Ekle mesajlarında ‘Bu kişinin beni görmesini engelle’ seçeneğini seçerek bizi Kişi listemize eklemesine izin vermemeliyiz.

Emin olmadığımız  kişilere fotoğraf ya da video gibi görüntüleri göndermemeliyiz.

Hepsi


5.Soru

“……………………… skoru yüksek olan toplumlarda rekabet, başarı ve hırs önemsenmektedir. …………………………. skoru yüksek olan toplumlarda kadın ya da erkek fark etmeksizin bireylerin birbirine ilgi, yakınlık, anlayış ve duyarlılık göstermesi beklenmektedir.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi getirilmelidir?


Dişillik-Erillik

Erillik-Dişilik

Bireycilik-Ortaklaşalık

Ortaklaşalık-Bireycilik

Evrensellik-Tikelcilik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerinden biridir?


Aralarında sıkı bağlar olması

Belirli kişilere ait olması

Birlikte olmaları

Homojen olması

Kalabalık ve kamudan büyük olması


7.Soru

Kitle toplumu kavramını ortaya ilk atan kişi olarak kabul edilen Fransız düşünür Alexis de Tocqueville'nin  “Amerika’da Demokrasi” adlı çalışmasını hangi yıl yayınlanmıştır?


1910

1920

1930

1940

1950


8.Soru

Kültürel farklılıklara saygı duyan toplumlarda bireyler birbirlerini anlamaya, onaylamaya ve takdir etmeye gayret etmektedirler. Burada kültürlerarası iletişimin hangi yararından söz edilmektedir?


Ticaretin artması

Çatışmanın azalması

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Daha sağlılıklı topluluklar

Karşılıklı bilgi alışverişi


9.Soru

Mesajın ulaşmasında ve yanıtlanmasında bir sırayı içermesi iletişimin hangi özelliğidir?


Çok yönlülük

Kişisellik

Kural temelli

Otoriterlik

Serilik


10.Soru

 1. Çevrim içi
 2. İletişim
 3. Açıklama
 4. Paylaşma
 5. Bilgisayar
 6. Bilgisayar ağları

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri çevrim içi iletişimin tanımında yer alan temel unsurlardır?


I, II, III ve V

I, III ve V

I, II, V ve VI

II, IV ve VI

V ve VI


11.Soru

Taylor ve Licklider’in “Bir iletişim aracı olarak bilgisayar” adlı makalelerinde söz ettikleri ağ aşağıdakilerden hangisidir?


ARPANET

NETNORTH

ASIANET

EARN

BITNET


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Kitle kavramı Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmıştır. 

Kitle; aralarında güçlü iletişim ve etkileşim ilişkisi olmayan insanlardan oluşan bir
topluluktur.

Kitle, başka bir kuruluşun göstermek istediği gerçeklik olgusu üzerinden bir anlam çıkartmaya çalışmaktadır.

Kitlenin benzerliği sanayi tipi üretim biçimlerinden gelmektedir.

Kitle kavramı sanayi toplumları öncesinde de görülmektedir. 


13.Soru

Kültürler arası iletişim (KI) bağlamında yer alan ortak kültürel değerler hem referans çerçevesini genişletir hem de iletişimi ve empatiyi kolaylaştırarak birleştirici bir işlev üstlenir. Bunlara ilave olarak kültürler arası iletişimin kaç temel çalışma konusu bulunmaktadır.


1

2

3

4

5


14.Soru

Yüz yüze etkileşime benzer nitelik gösteren çevrim içi iletişim kurma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Sanal iletişim

Eş zamanlı iletişim

Eş zamansız iletişim

İnternet iletişimi

Hedef yönelimli iletişim


15.Soru

Dünyada kullanılmaya başlanan yerel ağlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Kanada'da kullanılmış olan yerel ağdır?


ARPANET

NETNORTH

ASIANET

EARN

BITNET


16.Soru

Bir örgütün değerlerinin önemini vurgulamak ve bu anlamda devamlılığı sağlamak için 'örgüt kültürünün' hangi anahtar kavramı gerçekleştirilir?


Değerler

Kahramanlar

Kültürel ağ

Otorite

Tören ve ritüeller


17.Soru

Bireyciliği benimseyen toplumlarda hangi kavram önemlidir?


Bizler

Onlar

Biz

Ben

Sen


18.Soru

 • Gözlem gücünü geliştirmiştir.
 • Konuşmasında geniş bir bilgi birikiminin desteğinden yararlanır.
 • İletişimde ve konuşmada kişiliğin öneminin farkındadır.
 • Kendi yeteneklerinin ve sınırlarının bilincindedir.
 • Dinleyicisini yakından tanır.
 • Ahlaki sorumluluğu bulunduğunun farkındadır

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi iyi bir konuşmacının sahip olması gereken nitelikler arasında gösterilebilir?


2

3

4

5

6


19.Soru

Herhangi bir Web tarama aracını (Explorer, Firefox, Safari, vb.) kullanarak websitesi oluturmaya yardımcı olan araçların adı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Web günlükleri

Wiki

Sanal sosyal dünya

Sosyal bağ araçları

Mikro günlükler


20.Soru

Walther’ın (1996) sosyal bilgi işleme kuramını daha geliştirerek tanımladığı Hiperkişisel Bakış açısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Walther’ın (1996) sosyal bilgi işleme kuramını daha geliştirerek tanımladığı bir kavram olan hiperkişisel iletişim, çevrim içi iletişimin, yüz yüze iletişime göre daha etkili olacağı düşüncesine dayanmaktadır. Walther’a göre (1996) bunun en temel sebebi, bilgisayarın eş zamansız iletişim özelliği ve iletişim sürecinde iletişim kuranlara ilişkin sınırlı ipucunun yer almasıdır. 

Hiperkişisel bakış açısı, SIDE (Social Identity of the Deindividuation Effects) modeline (Postmes, 1998) dayanmaktadır. SIDE modeline göre bireyler, gerçek kimlikleri yanında grup içinde kendilerine yeni bir kimlik oluştururlar. 

Walther (1996) hiperkişisel modelini oluştururken, Goffman’ın (1956) “İzlenim Oluşturma” ve “İzlenim Yönetimi” kavramlarından ve bilgisayarın eş zamansız iletişime olanak tanıma özelliğinden yararlanmıştır.

Eş zamansız iletişim ortamı, hiperkişisel iletişimi etkileyen bir diğer önemli değişkendir. Ortamın eş zamansız iletişim özelliği, iletişim sürecinde bireylerin birbirlerine gönderecekleri masajlar üzerinde düşünmeleri, gözden geçirmeleri ve yeniden düzenlemeleri için yeterli zamanı vermektedir (Walter, 1996).

Hepsi