İnfaz Hukuku Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hükümlü hakları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Eğitimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tabi tutulamaz.

Hükümlünün yaptığı telefon görüşmesi idarece dinlenemez ve kayıt altına alınamaz.

Hükümlünün din özgürlüğü sağlanmalıdır. 

Hükümlü odasında bilgisayar bulunduramaz. 

Radyo ve televizyon cihazları bedeli kendisi tarafından ödenmek koşuluyla hükümlü adına kurumca satın alınır. 


2.Soru

Hükümlünün mektuplaşabiliyor olması infazın hangi amacına uygun bir örnektir?


Sosyalleşme

 

Toplumu suça karşı koruma

 

Suç işlemeyi engelleme

 

İyileştirmek

Negatif özel önleme


3.Soru

5275 s. CGTİHK m. 107’ye göre müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar ................ yılını çekmekle diğer şartların da varlığı hâlinde koşullu salıverilir. Bununla birlikte suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olan hükümlü otuz yılını çekmekle koşullu salıverilir. Tekerrür hâlinde bu süre .............. yıldır.

 Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


On-Yirmi Dört

Yirmi Dört-Otuz Üç

Otuz Üç- Otuz Altı

Otuz Üç-Kırk

Otuz Beş-Otuz Altı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün haklarından değildir?


 İzin almaksızın dernek kurma hakkı

savunma hakkı

özel hayat ve kişilik hakları

bilgi edinme hakkı

haberleşme hakkı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterinde kayıt altına alınan bilgilerden biri değildir? 


Hükümlünün cezanın türü ve süresi

İnfaza başlandığı gün

Hükümlünün adı ve soyadı 

Hükümlünün yaşı 

Hükümlünün işlediği suç 


6.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Ülkelerin cezaevi yaşamı birbirine benzer

Cezaevleri bulundukları toplumun kültüründen bağımsızdır

Cezaevlerine özgü ayrı bir alt-kültür vardır

Hükümlü, avukatı ve noter ile görüşme hakkından mahrumdur

Hükümlünün avukatı ile vekâletnamesi olmaksızın görüşmesi de mümkün değildir


7.Soru

Stajyer avukatların hükümlü ve tutuklular ile görüşebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaktadır?


Stajının bitmesine en faz 3 ay kalmış olması

Adliye stajını tamamlamış olması

Bir avukatla birlikte görüşmeye gelmesi

Vekaletname göstermesi

25 yaşını doldurmuş olması


8.Soru

“hiç kimse işkenceye veya zalimane veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele tarzlarına veya cezaya tabi tutulamaz.” Hükmü aşağıdaki Uluslararası düzenlemelerden hangisinde yer almaktadır?


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

 

Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi

 

Hükümlülere Muamelede Uyulacak Asgari Standart Kurallar

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaların insanca infazı ile ilgili ortaya konulan ana ilkeler arasında yer almaz?


Tutuklu ve hükümlüye, sahip oldukları haklar yazılı olarak derhâl bildirilmelidir. Bu kişiler okur-yazar olmasa dahi söz konusu haklar sözlü olarak bildirilmelidir.

 

Hakların kullanımında işlenen suçun niteliği ve türü dikkate alınmaz. Tutuklu veya hükümlü olmak yeterlidir.

 

Eşitlik ilkesinin bir sonucu olarak hakların kullanımında ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal veya diğer görüşler, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler ayrım nedeni olamaz.

 

Hakların çiğnenmesi durumunda yargı yolu açık olmalıdır.

Hükümlüyle birlikte, hakkında cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanmalıdır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezanın nitelikleri arasında yer almaz?


Ceza mutlaka kanunda düzenlenmiş olmalıdır.

Ceza genelleştirilebilir olmalıdır.

Ceza sadece (o) suçu işleyen kişiye uygulanmalıdır.

Ceza insan onuru ile bağdaşabilir olmalıdır.

Ceza devlete az yük getirmelidir.


11.Soru

Tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu insan davranışı olarak tanımlanan suç karşılığında uygulanan yaptırıma ne ad verilir?


ceza

infaz

hapis

müsadere

adli para cezası


12.Soru

Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında aşağıdaki esaslardan hangisi göz önüne alınmaz?


Kişisel özellikleri ve ahlaki eğilimleri

Bedensel, akli ve sağlık durumları

Suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri

Memleketleri ve doğum yerleri

hükümlülük süreleri ve suç türleri


13.Soru

“Hükümlüyle birlikte, hakkında cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanması” olarak tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


İnfazın kanuniliği İlkesi

 

İnfazın kesintisizliği ilkesi

 

Gizlilikten kaçınma ilkesi

 

İnsanca infaz ilkesi

İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi


14.Soru

  1. Entkriminalizasyon
  2. Rasyonelleştirme
  3. İnsanileştirme

Yukarıdakilerden hangileri 1969-1975 yılları arasında ceza hukukunda reform çalışmalarının toplandığı alanlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Kadın hükümlülerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kadın hükümlüler cezaevi koşullarını daha ağır hissederler. 

Kadın hükümlüler yapay aileler oluşturur.

Kadın hükümlüler cezaevi personeli için fiziki bir tehdit oluşturmaz. 

Kadın cezaevlerinde iletişim ve dayanışma daha yoğundur. 

Kendine zarar verme ve intihar olayları kadın cezaevlerinde erkek cezaevlerine göre daha azdır. 


16.Soru

Kesinleşen ilamların yerine getirilmesi yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?


Adalet Bakanlığı

Bir üst mahkeme

Cumhuriyet savcılığı

Emniyet müdürlüğü

Valilik veya kaymakamlar


17.Soru

.................., yasada suçun asıl karşılığı olarak öngörülen cezadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Asli Ceza

Seçimli Ceza

Tanımlı Ceza

Yasal Ceza

İdam Cezası


18.Soru

İyi bir cezaevinde bulunması gereken yedi temel ilkeyi; Islah ilkesi, sınıflandırma ilkesi, cezaların çeşitlendirilmesi ilkesi, zorunlu ve hak ilkesi olarak çalışma, cezaevi eğitimi ilkesi, tutukluluğun teknik denetimi ilkesi ve ek kurumlar ilkesi olarak sıralayan yazar kimdir?


Beccaria

 

Faucoult

 

Voltaire

 

Rousseau

Verne


19.Soru

Hükümlülerin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Hükümlülerin çalıştırılmasında hükümlülerin; yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde bulundurulur.

Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmalarında kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazası aranır.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar iç ve dış güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler altında çalıştırılır.

Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur.

Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılamaz.


20.Soru

Auburn infaz sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bu sistem,  Fransa'nın Paris kenti yakınlarında bulunan uygulandığı kurumun adıyla anılır. 

Bu sistemde, hükümlüler hücrelerde  bir arada  bulunurlar fakat yemek ve çalışma alanlarında yalnız olurlar. 

Toplu olarak bulunulan yerlerde hükümlülerinin etkileşimi serbesttir. 

Hükümlülerin aileleriyle görüşmeleri için belirli günler öngörülmüştür. 

Sistem hem toplu hâlde bulunmayı hem de hücre hapsini öngördüğü için bu sisteme karma sistem adı da verilmektedir.