İnfaz Hukuku Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbiri çeşitlerindendir?

 1. Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden men
 2. Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan men
 3. Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan men

 


Yalnız 1

 

Yalnız 2

 

Yalnız 3

 

1 ve 2

 

1, 2 ve 3


2.Soru

İlk kez suç işleyen ve .............. veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir (m.14/3).

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İki Yıl

Üç Yıl

Dört Yıl

Beş Yıl

On Yıl


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz hâkimliklerinin görevleri arasında yer almaz?


Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tabi tutulmaları, açık cezaevlerine
ayrılmaları, tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip
intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.

Hükümlünün tehlikeliliğini yeniden incelemek, güvenlik tedbirini uygulamak, değiştirmek, gözden geçirmek, hükümlünün haklarına uyulup uyulmadığını denetlemek, mahkûmiyetten sonraki akıl hastalıkları için sağlık kurumuna yatırmak gibi kararları vermek.


4.Soru

Bir infaz kurumunda hükümlülere meslek edindirilmesini sağlayan servis aşağıdakilerden hangisidir? 


Yönetim servisi 

İşyurdu servisi 

Teknik servis 

Yardımcı hizmetler servisi 

Psiko-sosyal yardım servisi 


5.Soru

......................... ,  kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İdare ve Gözlem Kurulu

İşyurdu Yönetim Kurulu

Eğitim Kurulu

Sağlık Kurulu

Gözetleme ve Değerlendirme Kurulu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbirleri­ ve cezalar arasındaki­ farklardan değildir?

 


Cezaların süreleri kanunda belirlenmiştir. Oysa güvenlik tedbirlerinin süresi kural olarak belli­ değildir.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı da farklıdır. Güvenlik tedbirlerinde kişinin tab­i olduğu yoksunluklar daha sınırlıdır.

 

Güvenlik tedbirlerinde cezalardan farklı olarak kusur aranmaz.

 

Cezalardan farklı olarak güvenlik tedbirlerinde kusurun derecesi önem arz etmez.

Zaman itibarıyla uygulama, af, erteleme, zamanaşımı gibi konular güvenlik tedbirler bakımından geçerli­ iken cezalar bakımından geçerli değildir.


7.Soru

Genel af yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Cumhurbaşkanı

Adalet Bakanı

TBMM

Asliye Ceza Mahkemesi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu


8.Soru

 1. Bu infaz sistemine müşterek hapis sistemi denir.
 2. Mahkumlarn toplu olarak bulundukları ortamda birbirleri ile konuşmaları yasaktır.
 3. İlk defa suç işleyen mahkumlar en azılı mahkumların etkisi altında kalırlardı.
 4. İdareciler iyiyi kötüden ıslah olanı olmayandan ayıramamaktadırlar.
 5. Pensilvanya ve Auburn sistemi olarak iki tür hapishane ortaya çıkmıştır.
 6. Mahkumları kukuleta kullanması zorunludur ve belirli günlerde akraba ziyareti serbesttir.

Yukarıda infaz sistemleri ile ilgili verilen bilgilere dayanarak sırasıyla hangisinin ya da hangilerinin topluluk sistemi ve hücre sistemine ait olduğu doğru olarak vermiştir?


I, III, IV / II, V, VI

I, II, III / IV, V, VI

III, IV, V / I, II, VI

I, III, VI / II, IV, V

II, III, V / I, IV, VI


9.Soru

İşlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahku^m edilmiş olan kimsenin bu cezasının yerine getirilmesinin belli bir süre geri bırakılmasına ne denir?


Mühebbet.

Erteleme.

Şartlı tahliye.

İnfaz.

Geri bırakılma.


10.Soru

I.  Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması gerekir.

II. Suçların içtimaının mümkün olmaması, yani suçların birbirinden bağımsız olması gerekir.

III. Suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması gerekir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri cezaların içtimaının mümkün olabilmesi için gereken şartlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

Hepsi


11.Soru

15-18 yaş arasında kalan küçüklerin ceza sorumluluğu açısından erteleme söz konusu olabilmesi için mahkûm olunan hapis cezası en fazla ne kadardır?

 


6 ay

 

1 yıl

 

2 yıl

 

3 yıl

5 yıl


12.Soru

 1. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
 2. Kadın kapalı ceza infaz kurumları
 3. Çocuk kapalı ceza infaz kurumları 
 4. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları

Yukarıda verilenlerden hangileri kapalı ceza infaz kurumları içerisinde yer alır?


Yanlız I

I ve II

I, II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

I. mesele

II. Sonuç

III. Gerekçe

Yukarıda sayılan maddelerden hangisi ya da hangileri hükmün unsurları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Kurum personeli, bütün hükümlü ve yakınlarına dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve
düşünce ayrımı gözetmeksizin eşit işlem yapmak zorundadır ilkesi personelin yükümlülüklerinden hangisinin içerisinde yer alır?


Tutum ve Davranışlar Yükümlülüğü

Sır Saklama Yükümlülüğü

Eşit İşlem Yükümlülüğü

Dürüst ve Tarafsız Davranma Yükümlülüğü

Mevzuata Uygun Hareket Etme Yükümlülüğü


15.Soru

Cezası ertelenen hükümlü hakkında en çok ne kadar denetim süresi belirlenebilir?


1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl

3 yıl


16.Soru

Kamu davasını ve hüküm olunan cezaları ve mahkûmiyetin bütün neticelerini ortadan
kaldıran affa ne ad verilir?


Genel af

Özel af

Koşullu salıverilme

Erteleme

Müsadere


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunun unsurlarından biri değildir? 


Süre unsuru 

Fiziki unsur 

Personel unsuru 

Kişi unsuru

Hizmet unsuru 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretide tehlikeli suçlu olarak kabul edilenler arasında yer almaz?


Firar etmeleri çok kuvvetli olasılık içerisinde olanlar,

 

Psikolojik sorunu bulunan hükümlüler,

 

Her türlü baskıya katlanarak tembelli­kten fedakârlık etmeyenler,

 

Cezaevi­ yaşamına uyum göstermeyenler, saldırganca davranış riski gösterenler,

Alkol ve uyuşturucu kullananlar,


19.Soru

Hükümlüler hakkında sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili gerekli değerlendirmeler hangi makam tarafından yapılmaktadır?

 


Dışişleri Bakanlığı

 

 

İçişleri Bakanlığı

 

 

Başbakanlık

 

Emniyet Müdürlüğü

Cumhuriyet Savcılığı


20.Soru

İnfaz sürecinin _____ ve bu süreçte yapılacak başvuruların ve/veya itirazların sonuca bağlanması, ceza infaz kurumlarının disiplinin sağlanması açısından verilen disiplin yaptırımlarının _____ gibi hususlarda bir denetim organı olarak infaz hâkimliği de son derece önemlidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru bir şekilde tamamlar?


oluşumu-uygulanması

takibi-kontrolü

var oluşu-tamamlanması

iptali-sonlandırılması

tanımlanması-gerekçelendirilmesi