İnfaz Hukuku Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cezası ertelenen hükümlüye bir denetim süresi belirlenerek, bu süre içinde bazı yükümlülükleri yerine getirmesi istenmesine ne ad verilir?


Denetimli serbestlik

Denetimli yükümllülük

Denetimli işlerlik

Denetimli başvuru

Denetimli beraat


2.Soru

Batılı ülkelerde infaz personeli başına düşen hükümlü sayısı hangi aralıktadır?


1-2

3-5

8-10

10-15

20-25


3.Soru

Genel olarak mahkemeler tarafından öngörülmüş ceza hukuku yaptırımlarının yerine getirilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesini amaçlayan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza muhakemeleri hukuku

İnfaz hukuku

Ceza usul hukuku

İcra-iflas hukuku

Borçlar özel hukuku


4.Soru

I. Hapis cezasının kısa olması nedeniyle cezaevi alt kültürünün etkisinin kısa ve az olması
II. Eski sosyal ilişkilerin etkisiyle sağlam kişilik
III. Hükümlülük sırasında olumlu sosyal ilişkilerin korunması

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri cezaevilileşmenin az olduğu sonucuna götüren koşullar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

TCK’ya göre “çocuk” sayılmanın yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


0-18 yaş

 

13-18 yaş

 

0-15 yaş

 

10-18 yaş

0-17 yaş


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz personelinin yükümlülüklerinden biri değildir?


Dürüst ve tarafsız davranma yükümlülüğü 

Eşit işlem yükümlülüğü 

Sır saklama yükümlülüğü 

Mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü 

Tehlikeli suçluları tanıma yükümlülüğü 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaevilileşmenin kuvvetli olduğu sonucuna götüren koşullardan değildir?


Hapis cezasının uzunluğu ve onunla bağlantılı olarak cezaevi alt kültürünün uzun
süren etkisi

İnfaz kurumu dışındaki kişilerle olumlu ilişkiler sürdürmede eksiklik

Diğer hükümlü ve grupların kurallarını itirazsız kabul etme

Normal olmayan cinsel davranışlar ile talih oyunlarına hazır olma

Eski sosyal ilişkilerin etkisiyle sağlam kişilik


8.Soru

  1. Eczacı
  2. Veteriner
  3. Diyetisyen
  4. Sağlık memuru 
  5. Hayvan sağlık memuru

Yukarıda verilenlerden hangileri cezaevi sağlık servisinde görev yapan personeller arasındadır?  


I ve IV

I, III ve IV

I, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


9.Soru

İzleme kurulu üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturma iznini aşağıdakilerden hangisi verir?


Adalet bakanı

İzleme kurulunun bulunduğu yer mülki amiri

Cumhuriyet Başsavcılığı

İçişleri bakanı

Adli^ yargı adalet komisyonu başkanı


10.Soru

Hangisi bir tutukevinin temel özelliği değildir?


Kural olarak oda ve koridor kapıları sürekli olarak açık tutulur

 

İç ve dış güvenlik görevlisi bulunur

 

Firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engelleri vardır

 

Yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleşme olanağı bulunmaz

Normal güvenlik esasına dayalıdır


11.Soru

TCK'nın yaptırım sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


TCK’da kısa süreli hapis cezası varlığını korumaya devam etmektedir.

TCK'da suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar yalnızca cezalardan ibarettir. 

TCK'da cezalar, hapis ve ağırlaştırılmış hapis cezasından ibarettir. 

TCD'da, asli-fer’i ceza ayrımına yer verilmiştir. 

TCK’da seçimlik cezaya dair düzenleme bulunmaz. 


12.Soru

“…………., işlenen ikinci suçun cezasını artıran değil ikinci suç için verilen cezanın infazı ve infaz sonrası bakımından tedbir niteliğinde sonuçları olan bir yaptırım türüdür.” Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Tekerrür cezası

 

Maddi tazminat

 

Manevi tazminat

 

Hapis cezası

Para cezası


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezanın ertelenmesi koşullarından değildir?


Erteleme Kararı

Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması

Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Mahkûm Edilmemiş Olmak

İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması

Ertelemenin Koşulsuz Olması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tip ceza infaz kurumlarından biri değildir?


D tipi

K tipi

500 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları

150 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları

L tipi 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü veya tutuklu hakkında infaz hakimliğine şikayete gidebilecek kişiler arasında değildir?


Annesi veya babası

Anneannesi veya babaannesi

Eşi

Kardeşi

Kanuni temsilcisi


16.Soru

İnfaz Hâkimliğine, söz konusu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içindee şikâyet yoluyla başvurulabilir?


15

10

7

5

3


17.Soru

İnfaz hâkimliği dışında Cumhuriyet savcılığına veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne yapılan başvurular en geç kaç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilmelidir?


3 gün

5 gün

7 gün

10 gün

15 gün


18.Soru

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devlete Cezaevlerinde İzin Konusuna İlişkin R (82) 16 Sayılı Tavsiye Kararı’na göre aşağıdakilerden hangisi izin verilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olarak tavsiye edilen hususlardan birisi değildir?


Suçun niteliği ve ağırlığı, mahkûmiyetin süresi ve cezasının çekilen kısmı

Mahkûmun kişiliği ve davranışları, varsa toplum için taşıdığı tehlike riski

Mahkumiyet kararının gerekçeleri 

Hapsedilmesi sırasında değişmiş olması muhtemel ailevi ve sosyal durumu

İznin amacı, süresi ve gerekli koşulları


19.Soru

3002 sayılı Kanun’a göre, yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesini kararı aşağıdakilerden hangisince verilir?


Cumhurbaşkanı

Adalet Bakanı

İç İşleri Bakanı

Dış İşleri Bakanı

İlgili ülkedeki Türkiye Büyükelçisi


20.Soru

  1. Cezanın yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde hükmü kaldırılan ilk derece mahkemesince karar verilir.
  2. Cezanın bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il ağır ceza mahkemesince karar verilir.
  3. Cezanın bölge adliye mahkemesi tarafından duruşma açmak suretiyle verilmesi hâlinde Ankara ağır ceza mahkemesince karar verilir.

İnfaz sırasında verilecek kararların mercii ve usulü ile ilgili belirtilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III