İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi orta büyüklükte bir örgüt yapısında bulunur? 


Satın Alma

Muhasebe ve planlama koordinatörü

Finans koordinatörü

İş geliştirme koordinatörü

Ticari operasyonlar koordinatörü


2.Soru

İşletmelerin personel verimliliği arttırmak için kullandıkları e-insan kaynakları uygulamalarının işletme ve personele sağladığı ortak faydalardan birisidir?


Bürokrasinin azalmasına bağlı olarak zaman tasarrufunun sağlanması
Kariyer yönetimini hızlandırması
İnsan kaynağının etkinliğini sağlamak
Maliyette azalma sağlamaktadır
Diğer bölümlerdeki çalışanlarla koordinasyonun sağlanması

3.Soru

Her yönetim faaliyetinin ilk işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Sürdürme

akış

sonuçlandırma

planlama

azaltma


4.Soru

Doğa bilimlerinde gerçek hayatta gerçekleşen olguların ve olayların yapay ve sonradan hazırlanmış bir ortamda yeniden oluşmasına olanak tanıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Deney kontrol grubu yöntemi
Test tekrar yöntemi
Önceki performans yöntemi
Sonraki performans yöntemi
Eğitim değerlendirme

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin geleceği ile ilgili olup işletmenin nereye nasıl gideceğinin belirlenmesini ifade eder?


Yöneltme
Planlama
Yürütme
Örgütleme
Değerlendirme

6.Soru

İnsan kaynağı bulma, işletmedeki boş pozisyonlar doldurulması için uygun ve nitelikli adaylara ulaşılması; bu amaçla işletme içinde var olanların belirlenmesi veya işletme dışındakilerin başvurmalarının sağlaması sürecidir. iç kaynaklar yeterli sayıda uygun adayı sağlayamıyorsa aşağıdakilerden hangi kaynaklara başvurulmaz?


Eğitim kurumları

İstihdam büroları

Eski çalışanlar

İşçi birlikleri

Medya kaynakları 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş araştırmalarında kaynak olarak kullanılan unsurlardan biri değildir?


Savcılık kaydı
Akademik referans
Finansal referans (banka kayıtları)
Nüfus kaydı
Önceki iş yerinden referans

8.Soru

İşletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılan, işletmenin hangi bölümlerinde eğitim açığı olduğunu ne tür eğitimlerin başarılı olabileceğinin analiz edilme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi analizi
Performans analizi
Örgüt analizi
İşin analizi
İhtiyaç analizi

9.Soru

I- Çalışanların cinsiyet dağılımı

II- Üst yönetimin insana bakışı

III- Örgüt kültürü

IV- Örgütün büyüklüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İK bölümünün işletmenin örgüt yapısı içindeki yerini belirleyen unsurlardandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Hangisi üretime doğrudan katılan işçilerden biridir?


Montaj elemanı

Bakım Elemanı

Onarım Elemanı

Temizlik Elemanı

Güvenlik Elemanı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direk personel sayısına oranıdır?


Verimlilik oranı
Kadrolama oranı
Öğrenme eğrileri
Personel beceri envanteri
Devamsızlık oranı

12.Soru

Tarihsel gelişim süreci içinde personel bölümü ne olarak kurulmuştur?


Kültürel ve sosyal etkinlikler yapma

Planlama

Kayıt tutan 

Refah sekreterliği

İş sağlığını ve güvenliği sağlama


13.Soru

Öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern öğrenme yöntemine ne ad verilir?


E- öğrenme
İşbaşı Eğitim
İşdışı Eğitim
Mobil Öğrenme
Formeni Aracılığıyla Eğitim

14.Soru

A işletmesinde sonraki dönemde ne kadar personele ihtiyaç duyulacağı tartışılıyordu. Bir personel geçmişteki verilerden hareket etmeleri gerektiğini söylüyordu. Geçen yıl 100 masa üretimi için 5 işçi çalıştırdıklarını, önümüzdeki yılın üretim hedefi ise 2200, mevcut personel sayısının da 95 olduğunun dikkate alınması durumunda göre yeni işçi ihtiyacımız......dır." dedi

Size göre bu işletmenin ihtiyaç duyduğu yeni personel sayısı kaçtır?

 


10

15

20

25

30


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biri değildir?


İş rotasyonu
Yönetici Gözetiminde Eğitim
Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim
Formen Aracılığıyla Eğitim
e-Öğrenme

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personelin işin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını saptamaya yarayan ölçme araçlarını ifade etmektedir?


Yetenek

Yetkinlik

Zeka testleri

Kişilik testleri

Rotasyon


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmede çalışanları işletme içerisindeki boş pozisyonlar açısından haberdar etmede kullanılır?


Terfi
Transfer
İşletme içi iş ilanları
Öz geçmiş
Medya kaynakları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan personel bulmada odaklanılan gruplardan biridir?


Okullar
Eğitim kurumları
İstihdam büroları
İşçi birlikleri
Önceki çalışanlar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-Öğrenmenin zayıf yönlerinden biri değildir? 


Mevcut teknoloji ve bilgi alt yapısının çok iyi bir şekilde oluşturulması gerekir.  
Başlangıç seviyesinde bilgisayar bilgisine sahip olan katılımcılar için yöntemin kullanımı zordur.  
İnteraktif bir ortam sayesinde eğitime katılanlar arasındaki etkileşimi artırarak bilgilerin paylaşılmasını sağlar.  
Öğrencilerin sosyalleşme süreçleri olumsuz yönde etkilenebilir.  
e-Öğrenme araçları, içerik tasarımları ve bunların geliştirilmesi maliyetli ve zaman alıcıdır. 

20.Soru

İşletmesinde işlerin yürümesi için fiilen 50 çalışanı olduğunu söyleyen bir işveren; işe devamsızlık oranının yüksek olduğundan yakınmakta, ortaya çıkan insan kaynağını karşılamak amacıyla 5 çalışan daha istihdam etmek zorunda olduğunu ifade etmektedir.Buna göre, işveren sırasıyla hangi personel ihtiyacı kavramlarından bahsetmektedir?


Gerçek personel ihtiyacı, yeni personel ihtiyacı
Gerçek personel ihtiyacı , ek personel ihtiyacı
Ek personel ihtiyacı, yeni personel ihtiyacı
Yedek personel ihtiyacı, gerçek personel ihtiyacı
Gerçek personel ihtiyacı, yedek personel ihtiyacı