İslam Ahlak Esasları Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eş'arilere göre Allah'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudret, ne şekillde tanımlanmıştır?


Kesb 
Acziyet
 İrade 
İstitaat 
Hürriyet 

2.Soru

Istılah nedir?


Kavram

Salih amel

Terim

Vahiy

Teori


3.Soru

Kitab'uz-Zühd kimin eseridir?


Abdullah b. Mübarek

Hucviri

Mevlana 

Tüsteri

Kuşeyri


4.Soru

İnsanların iyi ya da kötü davranışları ilk olarak öğrendikleri birim aşağıdakilerden hangisidir?


Aile 

Toplum

Okul 

Ünivesite

Kişini kendi vicdanı


5.Soru

Herhangi bir şeyi almak sahibinin rızasıyla veya ücretini ödeyerek gerçekleşiyorsa bu durum için hangisi söylenemez?


mübah

meşru

mekruh

doğru

helal


6.Soru

Ahlaki fitleri kendinden iyi ve kötü olanlar ve bir ihtiyaca, duruma, başlangıç veya sonuca göre iyi veya kötü olanlar diye ikiye ayıran kimdir?


gazali

Farabi

maturidi

İbn sina

Eş'ari


7.Soru

"Kur’a^n’ın anlam bütünlüğünde iman (inanç-varlık) kavramı, ‘__________, ve _____________ kavramları birbirine bağlıdır." Boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangileridir?


ibadet / salih amel

fazilet / vicdan

adalet / fazilet

iffet / bilgelik

ilm / salih amel


8.Soru

“Akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vaz" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Ahlak

Din

Etik

Mit

Anane


9.Soru

Zenaatte “himmet”, ticarette “sıdk”, yönetimde ve yargıda “adalet”in ön plana çıkması düsturu ne ile alakalıdır?


İtikatla

İmanla

Maddi kazançla

Meslekle

Sağlıkla


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cesaret erdeminin ifrat halidir?


Kurnazlık

Ahmaklık

Saldırganlık

Korkaklık

Zulüm


11.Soru

İslam ahlakında vazifeye dair verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Dışarıdan insana yüklenen bir mecburiyettir.

İnsanda bulunan hayr hissinin etkinleşmesidir.

İnsanın kendisini gerçekleştirmesi yönünde bir görev üstlenmesidir.

Hürriyet vazifeyi nefy etmez.

Vazife hürriyeti nefy etmez.


12.Soru

İslam ahlakına göre birlikte yaşama ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


İnsan diğer insanların varlıklarını teyid edip, onları muhafaza ederek kendi varlığını sürdürmelidir. 
Her koyun kendi bacağından asılır. 
İnsanlar birbiriyle sürekli çatışmalıdır. 
İnsan insanın kurdudur. 
Büyük balık küçük balığı yutar. 

13.Soru

  1. Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmesi
  2. Hz. Peygamber’in o tavsiyeyi yapması
  3. Hz. Peygamber’in o fiilin yapılmasını uygun görmemesi ve yasaklaması

Yukarıdakilerden  hangisi/hangileri Hz. Peygamberin fiili hakkında hüküm vermek için o fiile bir değer katan, ona ahlâki bir statü, bir konum veren durumlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


14.Soru

Hilmi Ziya Ülken’e göre değerler alemi neye bağlıdır?


Tanrı
İnsan
Canlı
İnsan ve hayvan
Varlık alemi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekasidu'ş-şeria olarak bilinen beş maksaddan biri değildir?


aklı muhafaza

dini muhafaza

nesli muhafaza

sağlığı muhafaza

malı muhafaza


16.Soru

"havas-ı selime" aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Selim akıl

Güzel ahlak

İdrak melekesi

Beş duyu

Düşünme yetisi


17.Soru

Herhangi bir davranışı "iyi" veya "kötü" kılan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlaki sınırlar kapsamında insani varoluş üzerindeki etkisidir

Kişiye sağladığı faydalar bütünüdür

Topluma sağladığı faydalar bütünüdür

Kültürel değerlerle çelişmemesidir

Modern Toplumların gerisinde kalmamasıdır


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zulüm ile ilgili yanlıştır?


Zulüm, Allah’ın kullarına uyguladığı bir yaptırımdır.

İnsan, kendi kendine zulmedebilir.

Kur’an-ı Kerim’de nefse zulümden bahis vardır.

Putperestlik, insanın kendine yaptığı zulme örnektir.

Ayetleri yalanlamak bir zulüm çeşididir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mutezilenin ahlak teorisine göre büyük günah işleyenlerin karşılaşacağı sonuçtur?


Cehenneme gitmek

Cennete gitmek

Kafir sayılmak

Müslümanlıktan çıkmak

Araf'ta kalmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının kaynakları ile ilgili temel bir sorudur? 


İslam ahlakında yalan söylemek haram mıdır? 
Namaz kılmak iman meselesi midir? 
Ahlakın konusu insan davranışları mıdır?
İslam ahlakının varlık sebebi nedir?
Mutluluk nihai hedef midir?