İslam Ahlak Esasları Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dört temel erdemden biri olan “hikmet”in, rezilet olarak zıddıdır?


Adalet

Zulüm

İffetsizlik

Cehalet

Korkaklık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel erdemler arasında yer almaz?


Hikmet

Adalet

İffet

Kurnazlık

Cesaret


3.Soru

İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir? 


Toplumsal ahlâk 
Toplumsal ilkeler
Örf ve âdet 
Töre 
Kamu vicdanı 

4.Soru

Aşağıdaki sure ve ayetlerden hangisinde, bir işin ehline verilmesi emredilmektedir?


Nisa suresi, 58. ayet

Bakara suresi, 283. ayet

Furkan suresi, 67. ayet

Nahl suresi, 90. ayet

İsra suresi, 35. ayet


5.Soru

Aşağıdaki yazar-eser karşılaştırmalarının hangisi yanlıştır?


buhari - edebu'l-müfred

farabi - ideal devlet

ibn haldun - mukaddime

ibn miskeveyh - ahlak-ı miskeveyh

Draz - Kur'an ahlakı


6.Soru

"İslam ahlakının temel kavramı insani varoluşunu ön şartı olan .................. dır."

cümlesi hangi sözcük ile tamamlanmalıdır?


zaman

hayat

iman 

doğum

ruh


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailenin, üzerine kurulduğu ve varlığını borçlu olduğu ahlâkî değerleri arasında yer almaz?


Karşılıklı Sevgi ve Saygı

Paylaşım

Sorumluluk bilinci

Sadakat ve vefa

Akrabalara saygı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ahlak ilkelerinden biri değildir?


yardımlaşma ve dayanışma

başkalarıyla iyi geçinme

kırmızı ışıkta beklemek

iyiliği tavsiye etmek

komşuları ve akrabayı gözetmek


9.Soru

“Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah’ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgârları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde, düşünen kimseler için deliller vardır.” ayeti İslam çevre ahlakının hangi ilkesi ile örtüşmektedir? 


Nimet ilkesi

Ayet ilkesi

Emanet ilkesi

Hilafet ilkesi

Merhamet ilkesi


10.Soru

Hz. Peygamber'in, bir hadisinde "Allah'a şirk koşmak"tan sonra günahların en büyüğü olarak nitelediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?


İçki içmek
Hırsızlık yapmak
Yalan söylemek
Kumar oynamak
Anaya-babaya isyan etmek

11.Soru

Erdem-ekonomi ilişkisinde maksimum düzeyin ana ilkesi nedir?


Adalet

Faydalı olmak

Güvenilirlik

İyilik

Sevgi


12.Soru

Asıl güçlü insan, öfkelendiğinde kendine hâkim olabilendir. (Buhârî, “Edeb”, 76; Müslim, “Birr”, 107, 108). söz konusu hadis-i şerif insanın hangi gücünden bahsetmektedir?


akıl

öfke

arzu

gadab

şehvet


13.Soru

Temyiz gücünün fazla olması durumunda aşağıdaki ahlaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkar? 


Gamsızlık 
Ahmaklık 
Şaşkınlık
Kurnazlık 
Cahillik 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin amaçlarından biri değildir?


Karşılıklı sevgi ve saygı beklentisini karşılamak

Barınma ihtiyacını karşılamak

Cinsel arzuların tatmini

Aile yuvası kurmak

Sağlıklı nesiller yetiştirmek


15.Soru

İşçilerde bulunması gereken erdemlerle ilgili en fazla liyakat ve güven üzerinde duran aşağıda verilen alimlerden hangisidir ? 


Ömer Hayyam

Fergani

El-Biruni

İbn Haldun

İbn El-Heysem


16.Soru

Bu kuram büyük ölçüde insan merkezli (antroposentrik) denilebilecek bir kuramdır. Batı çevre etiğinin yüzeysel ekoloji ve koruma etiği kuramına denk düşer. Doğal kaynaklar insana yararlı olduğu için korunmalı, gittikçe küresel bir krize dönüşen çevre sorunları da nihayette insan yaşamına zarar verecek boyutlara ulaştığı için önlemler alınmalıdır.

Yukarıda açıklanan kuram hangisidir?


Mesuliyet Kuramı

Erdemlilik Kuramı

Yararlılık Kuramı

Bilgelik Kuramı

Sorumluluk Kuramı


17.Soru

I. Hüsnü'l-huluk

II. Mehâsinu'l-ahlâk

III. El-ahlâku'l-hasene

IV. Sûü'lhuluk

V. El-ahlâku'z-zemîme

VI. El-ahlâku's-seyyie

Yukarıdakilerden hangileri, İslam ahlâkı ile ilgili eserlerde, kötü huylar, fena hareketler ya da reziletler için kullanılan terimlerdir?


I, II ve III

IV, V ve VI

I, III ve V

II, IV ve VI

I, II, V ve VI


18.Soru

Şaşkınlık reziletinin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir? 


Nazari 
Şehvet 
Gazap
Adalet
Temyiz 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gazali'ye göre iş hayatında haksızlıktan kaçınma bağlamında uzak durulması gerekenlerden değildir?


Malda bulunmayan bir özellikle malı övmek

Malın kusurlarını gizlemek

Pazarlıktan uzak durmak

Ölçü ve tartıda hile yapmak

Alıcı veya satıcıya piyasa fiyatını gizlemek


20.Soru

Aşağıda verilen alimlerden hangisine göre, “eğer toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerini seven kişilerse, birbirlerine karşı adaletli davranırlar ve aralarında hiçbir anlaşmazlık ortaya çıkmaz"?


İbn Miskeveyh

İbn Haldun

İbn Sina

İbn Nefis

Zehravi