İşletme Fonksiyonları Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayabileceği stratejilerin geliştirilmesini ve bu stratejiler doğrultusunda işletmenin piyasada konuşlandırılmasını sağlayan yönetim bilimi alanına ne ad verilir?


İnsan kaynakları yönetimi
Örgüt kuramı
Örgütsel davranış
Stratejik yönetim
Örgüt kültürü

2.Soru

İşletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılan sermayenin yapısını hangi iki bileşen oluşturur?


Borç - Özsermaye
Dönen varlıklar - Duran varlıklar
Kısa süreli yabancı kaynaklar - Uzun süreli yabancı kaynaklar
Mali duran varlıklar - Maddi duran varlıklar
Borç - Dönen varlıklar

3.Soru

En az kaynak kullanılarak müşteriye istediği en yüksek değeri sunmayı amaçlayan ileri üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Yalın üretim

 

Esnek üretim

 

Tam zamanında üretim

 

Hücresel üretim

 

Bilgisayarla bütünleşik üretim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecini farklılaştıran önemli elemanlardan biridir?


Verimlilik
Fiyat
Satış miktarı
Tedarikçi
Üretim tesisinin büyüklüğü

5.Soru

Aşağıdaki tutundurma araçlarından hangisi kısa dönemli olması dolayısıyla diğerlerinden ayrılır?


Reklam
Satış tutundurma
Doğrudan pazarlama
Kişisel satış
Halkla ilişkiler

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim yöntemine göre yapılan üretim sistemleri sınıflandırması arasında yer almaz?


Fabrikasyon üretim

 

Siparişe göre üretim

 

Primer üretim

 

Sentetik üretim

 

Montaj üretimi


7.Soru

Aşağıdaki üretim sistemine ilişkin ifadelerden hangileri doğrudur?I. Üretim sistemi yapay bir sistem değildir.II. Hammadde ve malzemeler üretim sisteminin girdileridir.III. Üretim sisteminin dış çevre ile doğrudan bağlantısı yoktur.IV. Mal ve hizmetler üretim sisteminin çıktılarıdır.V. Üretim sistemi de çeşitli elemanlardan oluşmakta ve sistem içinde gerekli girdiler kullanılarak istenilen çıktılar elde edilmeye çalışılmaktadır.


I, II ve III
II, III ve V
I, IV ve V
II, III, V
II, IV ve V

8.Soru

19. Yüzyılda Endüstri Devrimi ile başlayan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Üretime yönelik pazarlama
Ürüne yönelik pazarlama
Satışa yönelik pazarlama
Pazara yönelik pazarlama
Topluma yönelik pazarlama

9.Soru

Toyota üretim sistemi olarak da adlandırılan Japon Toyota firması tarafından başarıyla uygulanarak buradan dünyaya yayılmış üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Tam zamanında üretim
Yalın üretim
Bilgisayar destekli üretim
Hücresel üretim
Stoklu üretim

10.Soru

Ürünlerini müşterilerine sunarken geri dönüşümlü ambalaj kullanan ve çevreci faaliyetleri destekleyen bir işletmenin aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisini benimsediği söylenebilir?


Pazara yönelik pazarlama anlayışı

 

Topluma yönelik pazarlama anlayışı

 

Satışa yönelik pazarlama anlayışı

 

Üretime yönelik pazarlama anlayışı

 

Ürüne yönelik pazarlama anlayışı


11.Soru

Yönetim biliminin gelişimine bakıldığında 1929 yılında ABD’deki ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan ve ilk defa insan unsuruna önem veren yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Neoklasik yönetim yaklaşımı

Modern yönetim yaklaşımı

İşlem maliyeti yaklaşımı

Kaynak bağımlılığı yaklaşımı

Klasik yönetim yaklaşımı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir fonksiyonudur?


Planlama
Örgütleme
Üretim
Yöneltme
Denetim

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin amaçlarını gerçekleştirme derecesini ifade eden unsurdur?


Kapasite

 

İktisadilik

 

Verimlilik

 

Esneklik

 

Etkinlik


14.Soru

İşletmelerde kısa ve uzun dönemli ne tür yatırımlar yapılacağına karar verilmesi finansal yönetimle ilgili kararlardan hangisinin kapsamında yer almaktadır?


Dividant Kararları
Bütçe Kararları
Finansman Kararları
Yatırım Kararları
Finans Kararları

15.Soru

Aşağıdaki yönetim fonksiyonuna ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yönetim bir süreçtir
Yönetim akıl ve bilime dayanan bir faaliyettir
Yönetim amaçlar doğrultusunda insancıl bir faaliyettir
Yönetim üretim faktörlerinin etkin, verimli ve iktisadi kullanılmasıdır
Yönetim sadece planlama ve örgütleme ile yerine getirilen bir faaliyettir

16.Soru

Başabaş noktasının hesaplanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Sabit Giderler/(Birim satış fiyatı-Birim değişken gider)

 

Sabit Giderler*(Birim satış fiyatı-Birim değişken gider)

 

Sabit Giderler * Birim satış fiyatı * Birim değişken gider

 

Sabit Giderler * Birim satış fiyatı

 

Sabit Giderler/Birim satış fiyatı


17.Soru

Pazara yeni bir ürün sunan işletmenin pazardaki talebi canlandırmak, ürünün belirli bir süre zarfında pazarda yer edinmesini sağlamak amacıyla uygulayacağı piyasa fiyatı altında fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Pazara derinlemesine girme stratejisi

 

Pazarın kaymağını toplama stratejisi

 

Tüketicinin algıladığı değere göre fiyatlama stratejisi

 

Rekabetçi fiyatlama stratejisi

 

Maliyete dayalı fiyatlama stratejisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ileri üretim sistemleri başlığı altında açıklanmaya çalışılmıştır?


Esnek üretim sistemleri
Kesikli üretim
Sürekli üretim
Proje tipi üretim
Siparişe göre üretim

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi likit varlıklarlardan biri değildir?


Hazır değerler
Menkul değerler
Satışlarda artış oranı
Alacaklar
Stoklar

20.Soru

İnsan unsurunun özellikle öne çıkarıldığı yönetim anlayışı hangisidir?


Klasik yönetim
Neoklasik yönetim
Bilimsel yöntem
Modern yönetim
Sistem yaklaşımı