İşletme Fonksiyonları Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerin müşterileri için değer yarattıkları ve karşılığında müşterilerinden değer elde ettikleri ve güçlü müşteri ilişkileri oluşturdukları bir süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

 

Muhasebe

 

Yönetim

 

Finansman

 

Üretim


2.Soru

İşletmelerin değişen talebe cevap verebilme yeteneğine ya da yeni ürün üretimini hızla gerçekleştirebilme yeteneğine  ne ad verilir?


Verimlilik

 

Esneklik

 

Etkinlik

 

Kapasite

 

Geri besleme


3.Soru

Parti tipi üretim ve atölye tipi üretim olarak alt sınıflarına ayrılan üretim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Siparişe göre üretim

 

Siparişe göre montaj

 

Kesikli üretim

 

Sürekli üretim

 

Stoğa üretim


4.Soru

Kısa dönemli kârlılık yerine uzun dönemli kârlılığın ve maksimum kârlılık yerine optimum kârlılık anlayışlarının yönlendirdiği yönetim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Altı sigma
Değişim mühendisliği
Yalın organizasyonlar
Sürdürülebilirlik
Yenilik yönetimi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasını oluşturan faaliyetlerden biridir?


Doğrudan pazarlama
Marka adı belirleme
Ürün konumlandırma
Hedef pazar seçme
Pazar bölümleme

6.Soru

I. Verimlilik

II. Etkinlik

III. Kapasite

IV. Esneklik

V. Geri besleme

Yukarıdaki unsurlardan hangileri üretim sürecini farklılaştırır?


I, II ve III

 

II, III ve IV

 

III, IV ve V

 

I, II, III ve IV

 

I, II, III, IV ve V


7.Soru

Aşağıdaki formüllerden hangisi alacakların ortalama tahsil süresini hesaplamak için kullanılır?


7 / Alacak devir hızı

 

30 / Alacak devir hızı

 

1 / Alacak devir hızı

 

360 / Alacak devir hızı

 

12 / Alacak devir hızı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde çalışma sermayesi düzeyinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?


İşletmenin faaliyet konusu
İşletmenin büyüklüğü
İşletmenin sahibi
Satışlarda artış (azalış) oranı
Satışlardaki düzenlilik

9.Soru

Müşteriler ürünlerini satın aldıktan sonra da onlarla ilişkisini koparmayan, ürün ve hizmetlerle ilgili bir problem oluştuğu zaman da müşterilerini en iyi şekilde tatmin etmeye çalışan işletmeler aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisine sahiptir?


Ürüne yönelik pazarlama

 

Üretime yönelik pazarlama

 

Satışa yönelik pazarlama

 

Pazara yönelik pazarlama

 

Topluma yönelik pazarlama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin maddi olmayan varlıkları arasında yer alır?


Markalar
Makineler
Bina
Arazi
Araç ve gereçler

11.Soru

Ürünleri üretip bunlara müşteri aramak değil, müşteriler için uygun ürünler aramak felsefesini güden pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Topluma yönelik
Satışa yönelik
Pazara yönelik
Üretime yönelik
Ürüne yönelik

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel fonksiyonudur?


Üretim

 

Muhasebe

 

Finans

 

Pazarlama

 

Yönetim


13.Soru

Pazara yeni bir ürün sunan işletmenin pazardaki talebi canlandırmak, ürünün belirli bir süre zarfında pazarda yer edinmesini sağlamak amacıyla uygulayacağı piyasa fiyatı altında fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Pazara derinlemesine girme stratejisi

 

Pazarın kaymağını toplama stratejisi

 

Tüketicinin algıladığı değere göre fiyatlama stratejisi

 

Rekabetçi fiyatlama stratejisi

 

Maliyete dayalı fiyatlama stratejisi


14.Soru

Kimliği belirli bir kaynak tarafından belirli bir ücret ödenerek gönderilen; bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında kişisel olmayan mesajlara verilen addır?


Pazarlama

Satış tutundurma

 

Reklam

 

Kitlesel pazarlama

 

Doğru ölçeği bulma


15.Soru

Frederick Taylor'un öncülüğünü yaptığını bilimsel yönetim yaklaşımı, Henri Fayol'un öncülüğünü yaptığı yönetim süreci yaklaşımı ve öncülüğünü Max Weber'in yaptığı bürokrasi yaklaşımı aşağıdaki hangi yönetim düşüncesi kapsamında sınıflandırılmaktadır?


Klasik Yönetim
Neoklasik Yönetim
Modern Yönetim
Postmodern Yönetim
Rekabetçi Yönetim

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verimlilik kavramını açıklamaktadır?


Girdilerin çıktılara oranının 1’den büyük olması
Girdilerin çıktılara oranının 1’den küçük olması
Çıktıların girdilere oranının 1’e eşit olması
Çıktıların girdilere oranının 1’den küçük olması
Çıktıların girdilere oranının 1’den büyük olması

17.Soru

“360/ Alacak Devir Hızı” formülü ile hesaplanan aşağıdakilerden hangisidir?


Alacakların ortalama tahsil süresi

 

Borçları ödeme süresi

 

Stokta geçen süre

 

Nakit dönüşüm süresi

 

Üretim süresi


18.Soru

Aşağıdaki ileri üretim sistemlerinden hangisi programlanabilir otomasyon elemanlarından oluşarak değişken müşteri talebine en iyi şekilde cevap verebilmeyi amaçlayan sistemdir?


Tam zamanında üretim

 

Yalın üretim

 

Esnek üretim

 

Bilgisayarla bütünleşik üretim

 

Hücresel üretim


19.Soru

Uzun dönemde işletmenin piyasa değerini arttırmak ve riskini azaltmak amacıyla yapılan harcamalar hangi yatırım türüne girmektedir?


Sabit varlıklara yatırım

 

Modernizasyon yatırımları

 

Yenileme yatırımları

 

Genişleme yatırımları

 

Stratejik yatırımlar


20.Soru

Aşağıdaki pazarlama ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


İşletmeler pazarlama faaliyetleriyle tüketicilere bir değer sunarlar
Pazarlama insan istek ve ihtiyaçlarını karşılar
Pazarlama sadece kar amaçlı işletmeler için kullanılmaktadır
Pazarlama tüketici tatmini yaratmayı amaçlar
Pazarlama müşteri ilişkilerini yönetmektir