İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

AHP analitik hiyerarşi süreci tekniği teknik karar vermede grupların, bireylerin önceliklerini dikkate alarak değerlendirme olanağı sağlar buna göre AHP ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


AHP analitik hiyerarşi süreci tekniği nicel ve nitel kriterleri birleştirerek değerlendirme olanağı sağlar.

AHP analitik hiyerarşi süreci tekniği seçenekler kümesi içinden karşılaştırma sonucunda birinin belirlendiği seçim problemidir.

AHP analitik hiyerarşi süreci tekniği, ele alınan problemi düzlem içine yerleştirerek boyutsuz bir yapıya dönüştürür.

AHP analitik hiyerarşi süreci tekniği sayısal olarak doğrudan ifade edilemeyen subjektif yargıları analize dahil eder.

AHP, analitik hiyerarşi süreci tekniği pek çok farklı alanda ortaya çıkan çok kriterli karar problemlerine uygulanır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otomobil almak isteyen bir karar vericinin kontrol edemediği değişkene örnektir?


Benzinli otomobil seçeneği

Otomatik vites seçeneği

Dizel otomobil seçeneği 

Arabanın markası

Yakıta yapılacak zam miktarı 


3.Soru

Gerçek sistemde var olan bir özelliğin modelde kolay anlaşılabilen başka bir özellikle temsil edildiği model türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sembolik Model 

Uyuşum Modeli

Benzeşim Modeli

Değişim Modeli

Deneyimsel Model


4.Soru

aşağıdakilerden hangisi karar probleminin sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden biri değildir?


Verildiği ortam

Yönetim kademesi

Kararın yapısı

Bağlantılı Olma Durumu

süre


5.Soru

"Analitik hiyerarşi sürecinde en temel .... yapısı, amaç, kriterler ve seçenekler olmak üzere 3 seviyeden oluşur."

Boşluğa hangi kavram gelmelidir?


hiyerarşi

kurum

değerleme

içsellik

analiz


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk ortamında karar verme ölçütlerinden biridir?


İyimserlik ölçütü

Kötümserlik ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü

Uzlaşma ölçütü

Doğal durum ölçütü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, çok kriterli karar problemlerinde, seçenekler arasından seçim yapmada nitel ve nicel faktörleri birlikte değerlendirebilen bir tekniğin adıdır?


İkili karşılaştırma matrisi

Analitik hiyerarşi süreci

Performans analizi

Kaynak paylaşımı

Temel ölçek


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, analitik hiyerarşi sürecinde, elemanlar arasında ikili karşılaştırmalarda temel ölçekten yararlanılmasıyla ilgili olarak doğru değildir?


Temel ölçeğin kullanımıyla, yargılar ve tercihler sayısallaştırılır.

Elemanların arasında ikili karşılaştırmalar ortak olan özelliklerine göre yapılır.

İkili karşılaştırmalar kriterler ve seçenekler için ayrı ayrı yapılır.

Karşılaştırması yapılan elemanların oluşturduğu kümenin homojen olması gerekmez.

Baskınlık ifadesi kriterler karşılaştırılırken önem olarak, kriterlere göre seçenekler değerlendirilirken ise tercih olarak yorumlanır.


9.Soru

Karar vericiler öznel olarak belirledikleri olasılıkları nesnel bilgiler kullanarak geliştirebilirler. Burada karar verici, içinde bulunduğu durumu daha da iyileştirmek için ek bilgiye ihtiyaç duyar.

Doğal durum olasılıklarının elde edilen yeni bilgiler ışığı altında geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?


Karar ağacı

Strateji matrisi

Bayes teoremi

Dal

Şans düğümü


10.Soru

Her ne olursa olsun “benim için hep kötü durumlar ortaya çıkar” felsefesini benimseyen karar vericilerin kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


En büyük olasılık ölçütü

Kötümserlik ölçütü

Uzlaşma ölçütü

İyimserlik ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü


11.Soru

İnsanların günlük yaşamlarında, özel yaşamlarında ve çalışma hayatlarında verdikleri kararlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Bazı kararlar sadece kendisini etkiler.

Kimi kararlar sadece kurumları etkiler.

Bir kısım kararlar toplumun belirli bir bölümünü etkiler.

Zorlu koşullar, bizlerin sağlıklı karar vermesini kolaylaştırır.

Hızlı değişim ve çalışma hayatının koşulları karar vermeyi etkiler.


12.Soru

İkili karşılaştırmalarda yargılarda bulunan kişinin değerlendirmede gösterdiği tutarsızlığa ne ad verilir?


tutarlılık oranı

içsellik oranı

dönüşüm oranı

dinamiklik oranı

çözüm oranı


13.Soru

Aşağıdakilerden en büyük olasılık ölçütüyle ilgili hangisi doğrudur?


Karar problemi kazanç yapılı ise, en yüksek olasılığa sahip doğal durum için karar alternatiflerinin sonuç değerlerinden en yükseğini veren karar alternatifi, en iyi karar olarak kabul edilir.

Risk ortamında karar verme durumunda olan bir karar verici, tüm doğal durumlar üzerinden hesaplama yaptığında en büyük olasılık ölçütüne göre karar vermiş olur.

Karar verici yalnızca en düşük olasılıklı doğal durumun ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgilenir.

Karar problemi maliyet yapılı ise, en yüksek olasılığa sahip doğal durum sonuçları içinde en büyük değeri veren karar alternatifi, en iyi karar olarak benimsenir.

En büyük olasılık ölçütü, iki doğal durumu dikkate alır.


14.Soru

Herhangi bir doğal durumun ortaya çıkması durumunda x’in herhangi bir sonucunun ortaya çıkma olasılığına ne ad verilir?


Olabilirlik

Ayrık olasılık

Koşullu olasılık

Önsel olasılık

Sonsal olasılık


15.Soru

işletmelerde karar vermenin zorluğunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Problemin karmaşık bir yapıda olması

Üretim kapasitesi

Lojistik zorluklar

Talep miktarı

Maliyet


16.Soru

Maliyet düşürmek için karşılaştığı bir problemin çözümüne iyimserlik ölçütüne göre davranan bir karar verici seçeneklerdeki hangi işlemi kullanır?


EnBüyük{EnBüyük(sij)}

EnBüyük{EnKüçük(sij)}

EnKüçük{EnKüçük(sij)}

EnKüçük{EnBüyük(sij)}

EnKüçük(sij)


17.Soru

Doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin karar vericinin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı duruma ne ad verilir?


Belirsizlik

Risk

Sonuç

Karar verme

Doğal durum


18.Soru

Altı şapkalı düşünme tekniği yönteminde "Serinkanlılığı temsil eden ve düşünce sürecine bütünsel bir bakışı ve değerlendirmeyi sağlayan şapkanın simgesel rengi aşağıdakilerden hangisidir?


Kırmızı şapka

Sarı Şapka

Siyah Şapka

Mavi Şapka

Beyaz Şapka


19.Soru

Maliyet yapılı bir karar probleminde, karar vericinin içlerinden tercih yapabileceği altı karar alternatifi vardır ve bu alternatiflerin beklenen değerleri 30, 32 ,33, 29, 28, 34'tür. En iyi beklenen değer ölçütüne göre karar verici hangi alternatifi en iyi karar olarak benimser?


Birinci karar alternatifi

İkinci karar alternatifi

Dördüncü karar alternatifi

Beşinci karar alternatifi

Altıncı karar alternatifi


20.Soru

Kazanç yapılı bir karar probleminde, karar vericinin içlerinden tercih yapabileceği beş karar alternatifi bulunmaktadır. Karar verici, her bir alternatif için beklenen değerleri sırasıyla 65, 55, 90, 30 ve 80 olarak hesaplamıştır. En iyi beklenen değer ölçütüne göre karar verici hangi alternatifi en iyi karar olarak benimsemelidir?


Birinci karar alternatifini

İkinci karar alternatifini

Üçüncü karar alternatifini

Dördüncü karar alternatifini

Beşinci karar alternatifini