İstatistik 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir nitel araştırmada ifade edilen sıfır hipotezi (H0) “ iki örneklem de aynı ana kütleden seçilmiştir” şeklinde ise bu araştırmada hangi test uygulanmaktadır?


Ki-Kare bağımsızlık testi
F testi
Ki-kare homojenlik testi
Küçük örneklem testi
Ki-kare uygunluk testi

2.Soru

µ için aralık tahminlemesi, tanımlanan evrenin normal dağılıma sahip olup olmadığının bilinmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


Örneklem hacminin küçük olmasına bağlıdır
Örneklem hacminin büyük olmasına bağlıdır
Tahmine
Değişkene
Örneklem hacmine eşit olmasına bağlıdır

3.Soru

X rassal değişkeni ortalaması (µ) 150 ve standart sapması (sigma) 25 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre hacmi 100 birim olan örneklemin ortalaması 155 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?


2
0.2
5
42126
4

4.Soru

i. Hipotezlerin ifade edilmesiii. Anlamlılık düzeyinin belirlenmesiiii. Tam sayım yapılmasıiv. Test istatistiğinin belirlenmesiv. İstatistiksel kararın verilmesiYukarıdakilerden hangisi istatistiksel hipotezlerin testinde izlenen adımlar arasında değildir?


i
ii
iii
iv
v

5.Soru

İki satır üç sütundan oluşan bir kontenjans tablosu için gerçekleştirilen ki-kare bağımsızlık testinde, 0.05 anlam düzeyinde elde edilen kritik değer aşağıdakilerden hangisidir?


5.99
7.37
9.21
9.48
12.59

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemeyi gerekli kılan nedenlerden biri değildir?


Doğru veri elde etme
Evrenin sonlu olması
Evrenin sonsuz olması
Maliyet
Zaman

7.Soru

Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda işlenen hata aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Güvenilirlik düzeyi
Testin gücü
II. tip hata
I. tip hata
Serbestlik derecesi

8.Soru

Hem örneklem için hem de evren için bilgi üreten istatistiğe ilişkin formülasyona verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Tahminleme
Tahmin
İstek
Örnekleme
Tahminleyici

9.Soru

İlgili evren parametresinin bilinen değerinde, istatistiksel olarak anlamlı farkların beklendiğini ifade eden hipoteze ne denir?


Sıfır hipotezi
Karşıt hipotez
Karışık hipotez
Karmaşık hipotez
Katışık hipotez

10.Soru

Bir istatistiksel araştırmada tamsayım yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Evrenin sonlu ve küçük hacimli olması
Evrenin tüm birimlerine ulaşma imkânının bulunmaması
Evrenin tüm birimlerine ulaşmak için yeterli zamanın olmaması
Örneklemenin fazla maliyetli olması
Problemin çözümünde mümkün tüm verilerin elde edilmesine ihtiyaç olmaması

11.Soru

Büyük hacimli ve geniş coğrafya ya yayılmış birimlerden oluşan Evrenden örnekleme seçmek için hangi örnekleme tekniğinin seçilmesi gerekir?


Kümeleme

Tabakalı

Yargısal

Kota

Sistematik


12.Soru

I. Tanımlanan iki evrenden belirlenen n1 ve n2 birimlik basit rassal örneklemler seçilir. II. Bu istatistiğin değerinden ve dağılımın özelliklerinden yararlanılarak ilgili parametre için tahminleme yapılır. III. Bu örneklemlerdeki birimler üzerinden ilgilenilen değişken itibarıyla veriler derlenir. IV. Bu veriler kullanılarak tahminlenecek parametre için bilgi üretecek istatistik hesaplanır. İki evren parametresi arasındaki farkın nokta tahminlemesinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?


I – III – IV - II
I - II – III - IV
III – I – II - IV
II – IV – I - III
IV – II – I - III

13.Soru

Tamsayım nedir?


Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derlenme işlemine denir.
Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonsuz evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derlenme işlemine denir.
Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan sabitler itibarıyla veri derlenme işlemine denir.
Tanımlanan evrenden onu ilgilendiren değişkenler bakımından temsil eden sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine denir.
Tanımlanan evrenden onu ilgilendiren değişkenler bakımından temsil eden sınırsız sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine denir.

14.Soru

Bir cam şişe fabrikası bardak üretimi yapmaktadır. Üretilen bardakların teknik standartlara uygunluğunun test edilmesi amacıyla üretimden 500 adet bardak seçilerek test gerçekleştirilmektedir. Test aşamasında tamsayım yerine örnekleme yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Evrenin sonsuz evren olması
Üretim makinelerine güven duyulması
Evrenin küçük hacimli olması
Evrenin sonlu evren olması
Üretilen tüm bardakların test edilmesi

15.Soru

Örneklem büyüklüğü 15 birim, anlam düzeyi 0.01 olan çift yönlü bir sınamadaki kritik t değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1.345
2.602
2.624
2.947
2.977

16.Soru

Evren dağılımı nasıl olursa olsun uygulanabilen testlere ne ad verilir?


Hipotez Testi
Parametrik Test
Parametrik Olmayan Test
z Testi
t Testi

17.Soru

I. Kolayda Örnekleme, II. Tabakalı Örnekleme, III. Sistematik Örnekleme, IV. Kota Örneklemesi, V. Yargısal Örnekleme.Yukarıdaki örnekleme yöntemlerinden hangilerinde, örneklemin evreni temsil etme olasılığı bilinemez?


I – IV – V
I – II – IV – V
IV – V
II – III – V
I – III – V

18.Soru

Değişkenlerinin ölçülmesinde eşit aralıklı ya da oranlı ölçeğin kullanıldığı hipotez testlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


İstatistiksel test
Sıfır hipotezi
Karşıt hipotez
Parametrik test
Parametrik olmayan test

19.Soru

Bir salça fabrikası, Sağlık Bakanlığının izin verdiği oranda tuz kullanarak üretim yaptığını iddia etmektedir. Denetçiler tarafından tuz oranının belirlenen orandan yüksek olup olmadığı test edilmek istenmektedir.Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Fabrikadaki salçaların ortalama üretimi Sağlık Bakanlığınca verilen orandan farklıdır.
Fabrikadaki salçaların ortalama üretimi Sağlık Bakanlığınca verilen orandan düşüktür.
Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orandan farklıdır.
Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orandan düşüktür.
Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orandan yüksektir.

20.Soru

"Probleme ilişkin kararın verilmesi" hipotez testi sürecinin kaçıncı adımıdır?


1
2
3
4
5