İstatistik 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir fonksiyonla ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisinin konusunu oluşturur? 


Regresyon analizi 
Varyans analizi 
Korelasyon analizi 
Hipotez testi 
Güvenirlik analizi

2.Soru

X ile Y arasındaki korelasyon katsayısı 0.70 olarak bulunmuştur. Buna göre belirlilik katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?


0.49
0.64
0.70
0.81
0.90

3.Soru

Kontenjans tablosu satır ve sütun sayılarından birer çıkartılarak bunların çarpılmasından elde edilen şey, aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmaktadır?


Serbestlik Derecesi
Kuramsal Frekanslar
İstatistiksel Karar
Bağımsızlık Testi
Uygunluk Testi

4.Soru

Bir zaman serisinin gözlem değerlerinin, bu serinin belirlenen bir zaman dönemindeki değerine göre oransal değişimini gösteren indekse ne ad verilir?


Sabit esaslı indeks
Bileşik indeks
Mekan indeksi
Değişken esaslı indeks
Ortalamalar indeksi

5.Soru

Bir olayın zaman değişkenine göre aldığı değerlerin alt alta sıralanması ile elde edilen veri setine ne ad verilir?


zaman serisi
zaman değişkeni
zaman verileri
zaman dizisi
zaman papametresi

6.Soru

İstatistiksel özellikleri diğer hipotezlerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Bir frekans dağılımının parametre değerine ait olmasıdır.
Bir frekans dağılımının örneklem değerine ait olmasıdır.
Bir frekans dağılımının istatistik değerine ait olmasıdır.
Bir frekans dağılımı olmasıdır.
Bir önerme olmasıdır.

7.Soru

İndekslerde değişimi araştırılacak değere ne ad verilir?


Cari değer
Temel değer
Karşılaştırılacak değer
Tüketim değeri
Üretim değeri

8.Soru

Bir tabloda firmanın son 12 yıla ait otomobil ihracat değerleri verilmektedir. Zaman serisi grafiği çizildiğinde dalga uzunluğunun 4 yıl olduğu belirlenmiştir. Bu verilere göre hareketli ortalamalar tekniği ile hesaplamalar yapılırken kümeler kaçar yıldan oluşacaktır?


3
4
5
6
7

9.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisi tek yönlü alt kuyruk testi için doğru ifadedir?


Ɵ < Ɵ0
Ɵ ≠ Ɵ0
Ɵ > Ɵ0
Ɵ = Ɵ0
Ɵ ≥ Ɵ0

10.Soru

İstatistiksel bir olayda, gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen verilere ne ad verilir?


Zaman serisi
Trend
Mevsimlik dalgalanma
Rassal dalgalanma
Ana eğilim

11.Soru

Zaman serisini etkileyen diğer bir faktör konjonktürel dalgalanmalardır. Zaman serisinin trend doğrusu veya eğrisi etrafındaki uzun dönemli dalgalanmalara konjonktürel dalgalanmalar denir. Konjonktürel dalgalanmalar nasıl dalgalanmalardır?


Eğrisel
Yüzeysel
Doğrusal
Periyodik
Döngüsel

12.Soru

i. Değişimleri göstermek amacıyla hesaplanır. ii. Oransal ölçüdür. iii. Zaman serilerinde ve Mekân serilerinde hesaplanabilir. Yukarıdakilerden hangileri İndeks için doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
I-II-III

13.Soru

Doğrusal trend denklemi Y=a+bX şeklindedir. Bu formülde "a" neyi sembolize eder?


Bağımsız değişken durumundaki zamanı
Zamanda bir birimlik değişmenin Y'de meydana getireceği değişim miktarını
Trend değerlerini
Trend doğrusunun Y (ordinat) eksenini kestiği noktayı
Bükülme noktalarını

14.Soru

Tek bir malın fiyatında, miktarında ve değer tutarında (fiyat*miktar) zaman içinde meydana gelen oransal değişmeyi gösteren ölçüye ne ad verilir?


Bileşik indeks
Laspeyres indeksi
Paasche indeksi
Fisher indeksi
Basit indeks

15.Soru

Evren ortalamasının 70 olup olmadığının test edilmesinde rassal olarak seçilen ve hacmi 49 birim olan bir örneklemin ortalaması 76, standart sapması 21 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, test istatistiğinin değeri kaçtır?--- Soruda test istatistiği olarak z ya t istatistiğinden hangisinin kastedildiği ve evren örneklerinin dağılımının ne olduğu (örneğin Gauss) net bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgiler soruda eksik.


0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tartılı bileşik indeks niteliğinde değildir?


Sabit esaslı indeks
Passche
Laspeyres
Fisher indeksi
İdeal indeks

17.Soru

Tüketicilerin ve özellikle ücretli kesimin satın alma gücünde zaman içinde meydana gelen oransal değişmelerin ve perakende fiyat hareketlerinin seyrini gösteren İndeks aşağıdakilerden hangisidir?


İdeal indeks
Üretici Fiyatları İndeksi
Tüketici Fiyatları indeksi
Bileşik İndeks
Basit İndeks

18.Soru

i. Kontenjans katsayısı 1'e yakın bir değer ise iki değişken arasında en üst düzey ilişki vardır. ii. Kontenjans katsayısı 0 ise iki değişken arasında ilişki yoktur. iii. Kontenjans katsayısı 2 ise orta düzeyde ilişki vardır.Yukarıdakilerden hangileri kontenjans katsayısı için doğrudur?


Yalnız i-ii
Yalnız i-iii
Yalnız ii-iii
i-ii-iii
Hiçbiri

19.Soru

İndekslerde, her değerin kendinden bir önceki değere oranlanması ile elde edilen indekse ne ad verilir?


Basit indeks
Bileşik indeks
Temel indeks
Sabit esaslı indeks
Değişken esaslı indeks

20.Soru

Basit doğrusal regresyon modelindeki regresyon katsayısına ilişkin hipotez testinde aşağıdaki hangi test istatistiği kullanılır?


z testi
t testi
F testi
Ki-Kare testi
Gamma testi