İstatistik 2 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri arasındadır?


Basit rassal örnekleme
Tabakalı örnekleme
Yargısal örnekleme
Sistematik örnekleme
Tek ve çok amaçlı küme örneklemesi

2.Soru

Risk ortamında karar verme durumunda en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


En Büyük Olasılık Ölçütü
İyimserlik Ölçütü
En iyi Beklenen Değer Ölçütü
Kötümserlik Ölçütü
Karar ağacı

3.Soru

16 gözlem değeri kullanılarak tahminlenen bir regresyon doğrusunun regresyon katsayısının anlamlılığını test ederken kullanılan serbestlik derecesi kaçtır?


14
12
10
9
8

4.Soru

X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlendiği şekile aşağıdakilerden hangisi karşılık gelir?


Histogram
Serpilme diyagramı
Pasta grafiği
Kutu grafiği
Diyagram

5.Soru

Laspeyres indeks 116 olarak hesaplanır.

Soru 10: Aşağıdaki tabloda dört maddenin Ekim ayı fiyatları kg. cinsinden verilmiştir.

Maddeler

2016

2017

Elma

1.250

1.500

Portakal

1.600

1.800

Üzüm

2.200

2.400

Kavun

2.000

2.400

2013 yılına ilişkin Basit İndekslerin Tartısız Aritmetik Ortalaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


2017 Ekim ayında fiyatlar 2016 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %20 artmıştır.

2017 Ekim ayında fiyatlar 2016 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %12 artmıştır.

2017 Ekim ayında fiyatlar 2016 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %13 artmıştır.

2017 Ekim ayında fiyatlar 2016 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %16 artmıştır.

2017 Ekim ayında fiyatlar 2016 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %19 artmıştır.


6.Soru

Bir araştırmacı seçtiği matematik sınıfındaki öğrencileri incelemiştir. Araştırma sonucu verilen örnekleri haftalık olarak yapan öğrencilerin , diğerlerine göre daha başarılı olduğunu gözlemlemiştir. Araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenciler.
Haftalık çalışma.
Başarı
Örnek çözmeyen öğrenciler.
Matematik sınıfındaki öğrenciler.

7.Soru

Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda işlenen hata aşağıdakilerden hangisidir?


α (alfa) tipi hata
β (beta) tipi hata
∞ (sonsuz) tipi hata
Ω (omega) tipi hata
µ (mu) tipi hata

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi En Küçük Kareler yönteminin esasıdır?


Tahmin değerlerinin farkların kareleri toplamını minimum yapacak şekilde belirlemek
Tahmin değerlerinin farkların kareleri toplamını maximum yapacak şekilde belirlemek
Tahmin değerlerinin toplamını minimum yapacak şekilde belirlemek
Tahmin değerlerinin toplamını maximum yapacak şekilde belirlemek
Tahmin değerlerini belirlemek

9.Soru

Rassal nedenlerle veya geçici olarak ortaya çıkan dalgalanmalara ne denir?


Düzensiz dalgalanmalar
İstenmeyen dalgalanmalar
Gürültü
Kontrolsüz dalgalanmalar
Belirsiz dalgalanmalar

10.Soru

25 cm. uzunluğunda tahta parçalar kesen bir makineden rassal olarak seçilen 10 adet tahtanın uzunlukları ölçülmüş ve ortalama uzunluk 24,7 cm. standart sapma ise 0,6 cm. olarak saptanmıştır. Tahta uzunluklarının 25 cm. ye eşit olup olmadığı testinde kullanılan t değeri kaçtır?


-0,55
-0,75
-1,05
-1,50
-1,75

11.Soru

İndekslerde değişimin karşılaştırıldığı değere ne ad verilir?


Cari değer
Temel değer
Açık değer
Zaman değeri
Mekan değeri

12.Soru

Özellikle birden fazla kararın ardı ardına alınmasını gerektiren durumlarda kullanılan, karar vericinin karar verme probleminde ortaya çıkabilecek tüm durumları, senaryoları, bir arada görebileceği yaklaşıma ne ad verilir?


En İyi Beklenen Değer Ölçütü
En Büyük Olasılık Ölçütü
Tam Bilginin Beklenen Değeri
Karar Ağacı
Strateji Tablosu

13.Soru

Aşağıdaki değişkenlerin hangisinde gözlem değerleri zaman serisi formunda derlenir?


Öğrencilerin 2016 yılı YGS sınav başarıları
İhracat tutarları
Turizm gelirleri
Döviz kur fiyatları
Enflasyon oranı

14.Soru

Hurwicz'in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünde alfa 0 (sıfır) ise karar verici hakkında ne söylenebilir?


Kötümserdir.
İyimserdir.
Pişmandır.
Mutludur.
Şaşkındır.

15.Soru

Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


İyimserlik ve kötümserlik ölçütlerini bir arada kullanan bir ölçüttür.
Karar vericinin iyimserlik düzeyi 0 ise karar verici kötümserdir.
Karar vericinin iyimserlik düzeyi 1 ise karar verici iyimserdir.
Karar vericinin iyimserlik düzeyi -1 ile 1 arasında değerler alır.
Belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan bir ölçüttür.

16.Soru

Bir karar ağacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Karar düğümü, karar ağacının bitiş düğümüdür.
Karar düğümü daire sembolü ile gösterilir.
Karar alternatifleri şans düğümleri ile gösterilir.
En iyi karar alternatifine bir ok işareti konulur.
Bir karar ağacında sadece tek bir karar verme söz konusudur

17.Soru

? tipi hatanın maksimum olasılığına aşağıdakilerden hangisi denir?


Anlam düzeyi
Yorumlama hatası
Red bölgesi
Risk
Adı

18.Soru

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi doğal durumlar için geçerli değildir?


Karar verici çeşitli karar alternatiflerden birisini seçtikten sonra ortaya çıkabilirler.

Problemde yer alan karar seçeneklerinin sonuçlarını etkileyebilecek farklı senaryoları gösterirler.

Karar vericinin belirlediği karar seçenekleri üzerinde dolaylı sonuçlara yol açacak durumlardır.

Karar verme sürecinde karar probleminin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenir.

Karar verme süreci için çok önemli bir bileşendir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı bileşeni değildir?


Karar düğümü

Şans düğümü

Karar dalı

Doğal durum olasılıkları

En iyi beklenen değer


20.Soru

Evren oranın beklenen değeri E(p)=0,5 ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Eğri Sola çarpık

Eğri sağa çarpık

Eğri simetrik

Eğri J şeklinde 

Eğri ters J şeklinde