İstatistik 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yandaki bilgilere göre, doğrusal trend denkleminde 2014 yılı için satışların öngörü değeri (Y14) kaça eşittir? (Seri YILLAR: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Satışlar (KG) : 14, 32, 38, 56, 80)


72.8
80.8
82.8
90.8
92.8

2.Soru

Değişkenlerin zaman veya mekan içinde değişimlerini göstermek için kullanılan oransal ölçütlere aşağıdakilerden hangisi denir?


İndeks
Fiyat
Miktar
Fiyat
Analiz

3.Soru

İki evren ortalaması arasındaki farka ilişkin bir küçük örneklem testinde örneklem hacimleri 10 ve 8 birim ise serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?


16
10
8
18
6

4.Soru

Strateji tablosundan faydalanarak Hurwicz’ in Genelleştirilmiş İyimserlik ölçütüne göre karar vericinin yüzde 40 iyimser olduğu varsayımı altında en iyi karar hangisidir?


Karar 1

Karar 2

Karar 3

Karar 1 ve Karar 3

Karar 2 ve Karar 3


5.Soru

Standart sapma ile varyans arasında hangi ilişki vardır?


Standart sapma, varyansın örnek büyüklüğüne bölünmüş halidir
Standart sapma, varyansın pozitif kareköküdür
Standart sapma varyansın örnek büyüklüğüne bölümünün kareköküdür
Standart sapma ile varyans eşittir
Standart sapma ile varyans arasında ilişki yoktur

6.Soru

İki nitel değişken arasında ilişkinin derecesi veya düzeyi aşağıda verilen hangi değerler arasında yer alır?


-1 ≤ c ≤ 1
-1 ≤ c ≤ 0
0,5 ≤ c ≤ 1
0 ≤ c ≤ 0,5
0 ≤ c ≤ 1

7.Soru

Birbiriyle ilişkili birden çok malın fiyatında ve/veya miktarında meydana gelen oransal değişmelerin belirlenmesinde kullanılan indekse ne ad verilir?


Basit indeks
Sabit esaslı indeks
Değişken esaslı imdeks
Bileşik indeks
Ortalama İndeks

8.Soru

Mevsimlik dalgalanmalarda birbirini izleyen iki maksimum veya minimum nokta arasındaki zaman farkına ne denir?


Dalga uzunluğu
Dalga boyu
Dalga şiddeti
Dalga genişliği
Dalga aralığı

9.Soru

Hata terimlerinin kareleri toplamını en küçük yapabilen alfa ve beta tahminlerinin elde edilmesine ilişkin yöntemin adı nedir?


EKK
AKG
EKG
EGK
OGS

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik indeks hesabında kullanılan teknikleri arasında yer almaz?


Değişken esaslı indeks
İndeks ortalaması tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres ve Paasche indeksleri
Fisher indeks tekniği

11.Soru

Tek evren aritmetik ortalamasına ilişkin bir tek yönlü alt kuyruk testinde karşıt hipotez H1 nasıl ifade edilir?


H1 : μ ≠ μ0
H1: μ = μ0
H1: μ > μ0
H1 : μ < μ0
H1: μ ≥ μ0

12.Soru

% 5 anlamlılık düzeyinde sınanan iki yönlü bir hipotez sınaması için, gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi olasılığı kaçtır?


0.05
0.25
0.95
0.475
0.99

13.Soru

2010 yılının temel devre olduğu bir zaman serisinde, 2011 ve 2012 yıllarının sabit esaslı fiyat indeksleri sırasıyla %110 ve % 115 olarak bulunmuştur. Bu durumda, 2012 yılının değişken esaslı indeksi kaçtır?


100
104.55
110
115
117.45

14.Soru

Bir karar probleminde karar vericinin tercih etmesi gereken beş adet karar alternatifi vardır. Karar verici her bir alternatif için beklenen kazanç değerlerini tespit etmiştir. Karar alternatif sırasına göre bahsedilen beklenen değerler (27750, 14000, 25000, 12000 ve 32000) dir. En iyi beklenen değer ölçütlerine göre karar verici hangi kararı vermelidir?


Birinci alternatif
ikinci alternatif
Üçüncü alternatif
Dördüncü alternatif
Beşinci alternatif

15.Soru

i. Zaman serisini konjonktürel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmalarınetkisinden arındırmak.ii. Seriyi öngörü amacıyla analiz etmek.iii. Düzensiz dalgaları analiz etmek.Yukarıdakilerden hangilerinde trendin bulunmasının amacı verilmiştir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II
I-II-III

16.Soru

Belirli bir karar alternatifinin seçilmesi sonrasında ortaya çıkacak olan kazanç veya maliyet değerine ne ad verilir?


Sonuç

Karar verme

Strateji tablosu

Karar verici

Karar ağacı


17.Soru

I. Trendi doğrusal olmalı II. Serideki dalgaların uzunluğu aynı olmalı III. Serideki dalgaların şiddeti farklı olmalı IV. Dalga sayısı eşit olmalı Hareketli ortalamalar tekniğinin kullanılabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerinin sağlaması gerekir?


I-II
I-III
III-IV
I-II-III
I-II-III-IV

18.Soru

Aşağıda regresyon analizi için söylenenlerden hangisi yanlıştır?


Regresyon analizinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırılır.
İncelenen iki değişken arasındaki ilişki genellikle neden-sonuç ilişkisi biçiminde ortaya çıkar.
Regresyon analizindeki değişkenlerden neden durumundaki değişken bağımlı değişken, sonuç durumundaki değişken ise bağımsız değişken olarak isimlendirilir.
Regresyon analizinde bağımlı değişken üzerinde oluşan değişimlerin açıklanmasına çalışılır.
Regresyon analizinde genellikle bağımlı değişken Y sembolüyle, bağımsız değişken ise X ile ifade edilir.

19.Soru

Kötümserlik ölçütünde 'kazanabileceğim en küçük kazançlardan en büyüğünü seçerim' felsefesi hangi problemlerde geçerlidir?


Kazanç yapılı
Maliyet yapılı
Zarar yapılı
Kâr yapılı
Fayda yapılı

20.Soru

Bir okulda öğrencilerin ortama başarı notu 65'dir. Başarıyı arttırmak için yeni bir öğretim yöntemine geçilmesi düşünülmektedir. Bu yeni yöntem, 64 öğrencilik bir sınıfa uygulanmış ve bunun sonucunda, ortalama başarı notu 70 puan ve standart sapmasının 16 puan olduğu belirlenmiştir. Anlam düzeyi 0,05 olduğuna göre, bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sağ uçta, %2,5'luk alan
Sol uçta, %2,5'luk alan
Sağ uçta, %5'lik alan
Sol uçta, %5'lik alan
Sağ uçta, %7,5'luk alan