Kurum Kültürü Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''Bahse gir'' kültürü hangi bilim insanlarının kurum kültürü yaklaşımında vardır?


Harrison ve Handy yaklaşımı, 

Deshpande, Farley ve Webster yaklaşımı, 

Deal ve Kennedy yaklaşımı, 

Chang ve Lin yaklaşımı, 

Miles ve Snow yaklaşımı, 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde üyelerin gösterdikleri  ortak davranış kalıplarından biridir?


Seramonik hareketler

Saygı

Nezaket

Protokol kuralları

Ahlak


3.Soru

Hangi seçenekte yer alan kurum kültürünü oluşturan öge sayesinde kurumun belirli bir zaman dilimindeki her türlü faaliyetini gözden geçirebiliriz?


Kurum tarihi

Kurum müşterileri

Kurumun çalışanları

Kurumu anlatan hikaye ve mitler

Kurumun değer ve inançları


4.Soru

Deal ve Kennedy’nin kurum kültürü sınıflandırmasına göre kurum kültürü ve risk eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Atılgan kültür- Düşük risk

Kapalı hiyerarşi kültürü-Düşük risk

Yetki kültürü-Düşük risk

Aktivite kültürü-Yüksek risk

Birey kültürü-Düşük risk


5.Soru

I. Yerel pazarlardaki küresel markalar

II. Yeni kalite konseptleri

III. Tüketici güveninin kaybı 

IV. Markalamanın gücündeki gerileme

       Yukarıdakilerden hangileri işletme–müşteri ilişkisini etkileyen değişim olgusunun biçimlerindendir? 


Yalnız I

I ve II

III ve IV

II ve IV

Hepsi


6.Soru

  • Örgüt ve yönetim olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.
  • Yönetim bilimi 19. yüzyılın başlarından itibaren bir bilim dalı olarak bilimsel bir nitelik kazanmaya başlamıştır.
  • Yöneticilerin insana eğilmeleri ve çözümü onda aramaları ancak 1900’lü yıllardan sonra olmustur.
  • Kültür kavramının örgütlerle bağdaştırılarak örgüt kültürü kavramının yerleşmesi ve kavramın ilgili literatüre girmesi 1980’li yılları bulmuştur.
Yukarıda yer alan seçeneklerden hangileri kurum kültürü tarihçesiyle ilgili doğru ifadelerdendir?


I, II, III, IV

II, III, IV

I, III, IV

I, II, IV

II, III


7.Soru

''Kurum içerisinde statükoya karşı değişimi destekleyen, fırsatları kendilehine çevirmede başarı göstererek kariyerinde hızlı bir şekilde ilerleyebilenleri'' tanımlayan kurumsal davranış hangi seçenekte yer almaktadır?


Çıkarcı kişilik

Proaktif kişilik

Dogmatik-Yetkeci kişilik

A tipi kişilik

B tipi kişilik


8.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi Geliştirici Kültürün bir özelliğidir?


Rakiplerin faaliyetlerini takip etme

Büyümeyi tercih etmeme

Düşük risk alma

Baskılara tepki gösterme

Yeni fırsatlar arama


9.Soru

Kurum içinde, kurum üyelerinin birbirleriyle ve müşteriler ile kurdukları genel hava ve psikolojik ortam, kurum kültürünün hangi temel özelliği içinde yer alır?


Ortak norm ve kurallar

Gözlemlenebilen davranış benzerlikleri

Ortak felsefe

Kurumsal iklim

Hakim değerler


10.Soru

“Bu kültürde karar organları verdi­kleri­ kararların doğruluğu hakkında hızlı b­ir bi­ç­imde ger­i b­ild­ir­im almaktadırlar. Bu kültür, bi­reysel başarıların ödüllendi­r­ilmesi­ne odaklı bir kültür ti­p­idi­r. Uygulayan kurumlar reklam, davet ve danışmanlığa önem vermektedi­r. Yıldız b­ireydi­r; an­ ve cesur kararlar veren, sürpri­zlerden çeki­nmeyen, ortaya çıkan olumlu veya olumsuz sonuçlara her an hazır olan, r­isk alıp başaran ki­şi­ler cesaretlendiri­lmekted­irler. Büyük yapı projeler­, kozmeti­k f­irmaları, f­ilm ve reklamcılık sektörler­ bu kültüre örnek gösteri­lebi­lmektedi­r.”

Yukarıda verilen açıklama Deal ve Kennedy Yaklaşımı'na göre hangi kültüre aittir?


Aktivite kültürü

Yetki kültürü

Kapalı hiyerarşi kültürü

Rasyonel kültür

Atılgan kültür


11.Soru

Chang ve Lin Yaklaşımına göre, içsel ve kontrol odaklı olan kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?


İş birliği Kültürü

Yenilikçi Kültürü

Tutarlılık Kültürü

Etkinlik Kültürü

Grup Kültürü


12.Soru

İlk kez “ideal” imaj kavramını ortaya atan kimdir?


Swanson

Schein

Martneau

Aaker

Dowling


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumun bireyleri ve örgütlerinde gücün eşit olmayan bir biçimde dağılımı ile ilgilidir?


Belirsizlikten kaçınma

Bireycilik ve ortaklaşa davranış

Güç mesafesi

Erillik

Dişillik


14.Soru

  • Kurumsal imaj kavramı hangi yıllarda tartışılmaya başlanmıştır?


1910’lar

1920’ler

1930’lar

1950’ler

1990’lar


15.Soru

Kurumun baskı gruplarına karşı sergilenen davranış biçimini ifade eden kavrama ne ad verilir?


Kurumsal davranış

Siyasal davranış

Protest davranış

İtibar davranışı

Kriz davranışı


16.Soru

I. Merkeziyetçi bir yapı çerçevesinde kurallara, standartlara ve prosedürlere önem verilmektedir.

II. Hiyerarşi kültürü kurum içi süreçlere odaklıdır.

III. Lider tutucu ve tedbirlidir, teknik konulara önem vermektedir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hiyerarşi kültürü kapsamında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kurumsal imajın tüketici açısından faydalarından biri değildir?


Satın alımların sosyal kabulünü sağlar.

Yeni ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda mevcut olumlu algının bu ürün ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağlar.

Yabancı olan ortamlarda tanıdık olan ürünleri satın alma kararını oluşturur.

Tüketicinin bir ürün ya da hizmetle ilgili çok az ya da hiç geçmiş tecrübesinin bulunmadığı hâllerde satın alma ile ilgili sigorta görevi görür.

Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır.


18.Soru

Belirli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesini savundukları için eleştiriye kapalı ve açık fikirli olmayan kişiliğe ne ad verilir?


Narsisit kişilik

Liberal-Açık kişilik

Dogmatik–Yetkeci Kişilik

A tipi

B tipi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Miles ve Snow Yaklaşımı'nın incelediği kültür çeşitlerinden biri değildir?


Koruyucu Kültür

Geliştirici Kültür

Analizci Kültür

Tepki Verici Kültür

Hiyerarşi Kültürü


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal davranışın başlıca özelliklerinden biridir?


Kurumsal davranış performansla ilgilidir, herkesin eşit performansı olduğu kabul edilir.

Bireylerin tutumları, algıları, hedefleri ve duyguları kurum tarafından şekillendirilir.

Kurumsal davranış, tarih, coğrafya ve biyoloji bilimlerinden faydalanır.

Kurumsal davranış; bireysel, grupsal ya da kurumsal çerçeveye uygun değildir.

Kurumsal davranış bir düşünme biçimidir.