Kurum Kültürü Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Harrison-Handy yaklaşımına göre ''Güç Kültürü'' özellikleri arasında bulunur?


Belli bir güç odağı yoktur, 

Belli bir kontrol merkezi yoktur, 

Yatay iletişim esastır, 

Katılımcı bir yapısı vardır, 

Çok iyi liderlik yeteneği gerektirir, 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültürün elemanlarından değildir?


Örf ve âdetler

Dinî ve ahlaki normlar

Teknolojik gelişmeler

Dil ve edebiyat

Müzik ve diğer estetik değerler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun ikliminin niteliğini belirleyen faktörlerden biri değildir?


İletişim imkanları

Çalışma faaliyetinin kendisi

Yönetim biriminin tecrübesi

Sosyal alan ve ilişki kurma imkanları

Geniş anlamda çalışma koşulları


4.Soru

Birey, istediği sonuca ulaşmak için her türlü aracı kullanmakta özgür olduğunu savunan düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Liberalizm

Narsizm

Sosyalizm

Makyavelizm

Opürtinizm


5.Soru

Kurumsal kültür ve kurumsal imaj ilişkisi anlamında en önemli model aşağıdakilerden hangisidir?


Hatch ve Shultz Modeli

LEGO örnek model

Stuart Modeli

Abratt modeli

Dowling Modeli


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dogmatik kişilik özelllikleri arasındadır ?


Engelleri aldırmadan kendileri için olumlu değişikler yaratmaya çalışmaktır.

Yasal yetkiye saygılı ve boğun eğen bir kişiliktir.

Genellikle lider olarak ortaya çıkıp kurum içerisinde statükoya karşı değişimi desteklemektedirler.

Fırsatları kendi lehlerine çevirmede başarılı oldukları için kariyer hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmaktadırlar.

Hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zekâ, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipidir.


7.Soru

“Kültür, toplumların yasamak için yarattığı bir ortamdır. İnsanlar, birçok ihtiyacını tatmin etmek ve amaçlarına ulaşmak için çevrelerini durmadan değiştirmek ve bunun için de tabiatla mücadele
etmek, maddi ve manevi elemanlardan meydana gelen bir çevre yaratmak zorundadırlar.”

Yukarıda verilen ifade kime aittir?


Volteir

Malinowski

Marx 

E.B. Taylor

Hofstede


8.Soru

Hangisi kurumsal imajın soyut bileşenleri arasındadır?


Ürün ve hizmetler

Medya raporları

İletişim biçimleri

Paket ve etiketler

Çalışanlar


9.Soru

İş görenlerin insana, nesnelere, olaylara ilişkin geliştirdikleri gizli (örtülü) inançlarına ne ad verilmektedir?


Değerler

Normlar

Mitler

Sloganlar

Varsayımlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Abratt Modeli’nde, Abratt’ın “Kurumsal Kişilik” başlığında ele aldığı konulardan birisi değildir?


Kurumsal Felsefe

İşlevsel İletişim Hedefleri

İş Hedefleri

Strateji Formulasyonu

Stratejinin Hayata Geçirilmesi


11.Soru

Günümüzde toplam kalite yönetimine özen gösteren kurumlar kaç unsura dikkat etmektedir?


9

7

6

5

3


12.Soru

"Koyduğu hedeflere kararlı bir şekilde ilerleyen, bu hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zekâ, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipidir." Bu tanım hangi kişilik tipini tanımlamaktadır?


A tipi kişilik

Proaktif kişilik

B tipi kişilik

Dogmatik–yetkeci kişilik

Arabulucu kişilik


13.Soru

Bir ileri teknoloji şirketi olan A şirketi, Charles Handy ve Roger Harrison kurum kültürü yaklaşımındaki hangi tipe örnek gösterilebilir?


Rol kültürü

Güç kültürü

Kurum kültürü

Görev kültürü

Birey kültürü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amaca ulaşmak için her türlü aracı ve yolu kullanmak mübahtır anlayışını benimseyen yaklaşımdır?


Makyavalizm

Narsizm

Risk alma

Öz izleme

Kontrol odağı


15.Soru

1950'li yıllarda işletmeler, hangi anlam setinin ayırdına varmışlardır?


Dağıtım Kanalları,

Kurum İmajı,

Tüketici Tercihi,

Tüketici Araştırmaları,

Yazılı Basın,


16.Soru

Bir insanın yaşadığı toplumda kendini tehdit altında hissetmesi, yazılı kurallarda yeri bulunmayan, şüpheli ve riskli durumlardan korkması Hofstede'in belirlemiş olduğu hangi kültürel farklılığa bir örnektir?


Güç mesafesi

Belirsizlikten kaçınma

Bireycilik

Ortaklaşa davranış

Erillik ve dişilik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaja dair bir çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Yansıtılacak olan imaj kurumu tam olarak resmetmelidir

Mevcut imajı şekillendirmek daha zordur

Diğer sektörlerden farklı kurumların başka bir sektördeki kuruma rakip olmaya engel teşkil edebilir

Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir

Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı pekiştirmek bir imajı değiştirmekten daha kolaydır


18.Soru

Bir toplumun kuşku uyandıracak durumlar karşısında kendini tehdit altında hissetme, kurallar ve diğer güvenlik önlemleri yoluyla bunları engelleme çabalarının derecesini gösteren temel kültürel farklılıkların boyutlarından biri olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Güç mesafesi

Belirsizlikten Kaçınma

Bireycilik

Erillik ve Dişillik

Ortaklaşa Davranış


19.Soru

İnternet, aşagıdakilerden hangisinde, müşteri-işletme ilişkisini etkileyen değişimlere örnektir?


Yerel pazarlardaki küresel markalar

Sektör dışı rakipler

Tüketici güveninin kaybı

Yeni kalite konseptleri

Markalamanın gücündeki gerileme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün olumlu etkileri arasında yer almaktadır?


Hızlı karar verilmesini sağlar.

Yetersiz uyum sorunu ortaya çıkabilir.

Uyum açısından farklı düşünceler geri plana itilebilir.

Yeni fikirler aşılması güç engellere dönüşebilir.

Yeni oryantasyonlar reddedilebilir.