Kurum Kültürü Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum imajının soyut bileşenlerdendir?


Medya raporları

Ürün ve hizmetler

Paket ve etiketler

Kurumsal isim ve logo

Ürünlerin üretildiği fabrikalar


2.Soru

...............yaklaşımında kurumsal kültür koruyucu, geliştirici, analizci ve tepki verici kültür olmak üzere dört grupta incelenmektedir. Boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru bir biçimde tamamlar?


Harrison ve Handy Yaklaşımı

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımı

Deal ve Kennedy Yaklaşımı

Chang ve Lin Yaklaşımı

Miles ve Snow Yaklaşımı


3.Soru

Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bulunur. Tüm bunlara ne ad verilir?


Varsayımlar

Normlar

İnançlar

Efsaneler

Liderler


4.Soru

Stuart Modeli'nde, yönetim iletişimi aracılığıyla tepe yönetimin vizyonunu, ürün-hizmetler ile kurumsal kimlik yapısını ortaya çıkaran yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal strateji

Kurumsal kimlik

Kurumsal kişilik

Kimlik imajı

Kurumsal itibar


5.Soru

Kurum çalışanlarının geçmişteki örneklere, kurumsal iletişim araçlarından edindikleri bilgilere ve genel izlenimlerine dayanarak oluşturdukları davranış biçimi, paylaştıkları ortak değerler, inançlar, anlamlar ve gelenekler bütününe ne ad verilir?


Kurum standartları

Kurum kültürü

Kurum yapısı

Kurum organizasyonu

Kurum politikası


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür elemanlarındandır?


Sosyal müesseseler

Araç ve gereç 

Makine

Köprü

Bina


7.Soru

Deal ve Kennedy Yaklaşımına göre maço kültürü de denilen ve karar organları verdikleri kararların doğruluğu hakkında hızlı bir biçimde geri bildirim aldıkları kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Atılgan kültür

Yetki kültürü

Aktivite kültürü

Kapalı hiyerarşi kültürü

Rol külütürü


8.Soru

Kişinin kendisini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan, kendini beğenip beğenmeme derecesi olarak tanımlanan içsel davranış türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Öz Saygı

Öz Yeterlik

Öz İzleme

Narsisizm

Makyavelizm


9.Soru

Aşağıdaki kurum kültürü tiplerden hangisi Deal ve Kennedy’nin kurum kültürü sınıflandırmasında yer almaktadır?


Hiyerarşi kültürü

Atılgan kültür

Güç kültürü

Rol kültürü

Pazar kültürü


10.Soru

Kurumun tepe yöneticilerinin işle ilgili benimsedikleri değerleri ve inançlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Misyon

Vizyon

İtibar

Kültür

Felsefe


11.Soru

Kişinin kendisini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan, kendini beğenip beğenmeme derecesine ne ad verilir?


Öz sevgi

Öz saygı

Öz bencil

Öz kontrol

Öz bilinç


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenlerinden biridir?


Medya raporları

Kurum çalışanlarının idealleri

Var olan ülkenin kültürü

Çevre politikaları

Kurumun lokasyonu


13.Soru

  • Kültürün gözle görünen madddi boyutunu oluşturmaktadır.
  • İnsanlar için belirli psikolojik, fiziksel ve sosyal çevre oluşturur.
  • Söz konusu çevrede insan davranışlarını ve ilişkilerini etkiler.
  • Kültürün hem ögesi hem de bir ürünüdür.
Yukarıda maddeler şeklinde sıralanarak açıklanan kavram hangi seçenekte yer almaktadır?


Teknoloji

Törenler

Semboller

Liderler ve Kahramanlar

Mitler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?


Gözlemlenebilen davranışsal farklılıklar

Ortak norm ve kurallar

Hakim değerler

Ortak felsefe

Kurumsal iklim


15.Soru

“Güçlü bir kurum kültürü, bireye açık ve detaylı bir biçimde bir dünya resmi iletmektedir. Birey ne şekilde davranması gerektiğini bilmekte, böylelikle sorunların üstesinden daha kolay gelebilmektedir.”

Yukarıdaki açıklama kurum kültürünün hangi olumlu etkisi ile ilgilidir?


Yüksek motivasyon ve sadakat sağlar.

Düşük kontrol gerekliliği sağlar.

Davranış oryantasyonu sunar.

Etkili bir iletişim ağı oluşturur.

Hızlı karar verilmesini sağlar.


16.Soru

“Derine yerleşmiş değer sistemleri ve oryantasyon gücü, kolayca hükmedici bir güç hâline gelmektedir.” Yukarıdaki açıklama kurum kültürünün hangi olumsuz etkisine aittir?


Yetersiz uyum sorununun ortaya çıkması

Uyum açısından farklı düşüncelerin geri plana itilmesi

Eleştiriye kapalı bir yapı söz konusu olması

Yeni fikirlerin aşılması güç engellere dönüşmesi

Mevcut kültüre karşı eleştiri ve uyarıların gözden kaçması


17.Soru

“Kurum içinde, kurum üyelerinin birbirleriyle ve müşterilerle iletişim ve etkileşim kurdukları genel hava ve psikolojik ortam mevcuttur”, ifadesi hangi seçenekte yer alan kurum kültürü özelliğinin açıklamasıdır?


Gözlemlenebilen davranış değişiklikleri

Ortak norm ve kurallar

Hakim değerler

Ortak felsefe

Kurumsal iklim

 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Deal ve Kennedy Yaklaşımına göre bir kurumsal kültür çeşidi olan Yetki Kültürünün özellikleri arasında yer almaktadır?


S­istemler h­iyerarşi­k yapılara, normlara ve geleneklere dayanmaktadır.

En öneml­i değer, yapılacak ­işte yöneti­mi­n i­nandığı süreci­ ve çi­zdiği­ yolu taki­p etmekti­r.

Kurum üyelerini­n yetenek, bi­lgi­ ve deneyi­mleri­ önem taşımaktadır.

Müşteri­ odaklılık önemli­ bi­r unsurdur.

Bu kültür, bi­reysel başarıların ödüllendi­r­ilmesi­ne odaklı bi­r kültür ti­pi­di­r.


19.Soru

Geleneksel olarak düzenlenen piknikler örgütlerdeki hangi çeşit törenlere örnek olarak verilebilir?


Statü töreni

Bütünleşme töreni

Yenileme töreni

Çatışmayı azaltıcı tören

Teşvik töreni


20.Soru

Aşağıdakilerin hangisi kurumların tek bir imajı olmadığını ve her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğunu savunmuştur?


Grahame Dowling

Russel Abratt

Helen Stuart

Hatch ve Shultz

Ole Kirk Cristiansen