Kurum Kültürü Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum kültürünün, çalışanlardaki hangi seçenekte yer alan durumlarına doğrudan etki etmesi beklenir?


Zeka düzeyi

Kişilik

Motivasyon

Etnik köken

Medeni hal


2.Soru

Lider için sorunlara göğüs germek tek koşul mudur?


Lider pratik değildir,

Lider strese dayanamaz,

Lider soruları göğüsleyebilmelidir,

Lider iş koşullarına odaklıdır,

Lider gizliliği sever,


3.Soru

Ürün ve marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ürün kalıcıdır, fakat marka değiştirilebilir.

Her marka bir üründür.

Ürün beynin duygusal yanına hitap eder.

Marka tüketiciye fiziksel yarar sağlar.

Ürün tüketici için statü göstergesi olabilir.


4.Soru

Bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güce ne ad verilir?


Delegasyon

Arzu

Dikkat

Motivasyon

İletişim


5.Soru

Ayşe Hanım, yabancı bir ülkeye geziye gitmiştir. Orada yerel restoranlar yerine zincir restoranlarda yemek yemeyi tercih etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, Ayşe Hanım'ın bu tercihinin en önemli nedenidir?


Hizmet alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltmak istemesi

Yabancı ortamlarda bilindik ürünleri satın alma eğiliminin olması

Daha önce tavsiye edilenleri dikkate almak istememesi

Bir ürün, hizmet satın alırken yeniliklere kapalı olması

Zincir restoranların konumunun her zaman daha uygun olması


6.Soru

  1. itibarın kapsamı
  2. itibarın konumu
  3. belirlenen kapsam çerçevesinde ölçüm kriterlerinin belirlenmesi
  4. belirlenen ölçüm kriterlerinin geliştirilmesi
  5. belirlenen kriterlere uygun ölçüm skalasının oluşturulması

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal itibarı ölçmeye aday bir modelde dikkat çekilen temel sorular arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

II, IV ve V

I, III ve V


7.Soru

İmaja dair bir çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken dört nokta vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dört noktadan biri değildir?


Kurumsal imaj konusunda yapılan çalışmalar imajın pek çok konuda etkileri olduğunu ortaya koymuştur

Yansıtılacak olan imaj, kurumu tam olarak resmetmeli ve sunulan ürün ve hizmetlerle örtüşmelidir

Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı pekiştirmek ya da gençleştirmek, iyice anlaşılmış bir imajı değiştirmeye çalışmaktan daha kolaydır.

Tüketicilerin zihnine yerleşmiş bir imajı değiştirmek çok zordur. Bazı durumlarda mevcut imajı şekillendirmek ya da tamamen yeni bir imaj yaratmak neredeyse imkansızdır.

Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir


8.Soru

I. Rakiplerle arasındaki farklılaşmayı azaltır. II. Pazarlamanın etkisinin azalmasını sağlar. III. Yüksek kaliteli fiyat uygulamasına olanak sağlar. IV. Yetenekli insanların kurumu tercih etmelerine katkı sağlar. Yukarıda verilenlerden hangileri kurumlar için marka yaratmanın faydaları arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


9.Soru

Farklı birimlerin ve departmanların kendi içlerinde farklı kültürlerinin olmasına ne denilmektedir?


baskın kültür

alt kültür

güçlü kültür

zayıf kültür

kurum kültürü


10.Soru

Kurumsal kişilik bağlamını ilk olarak ele alan yönetim modeli hangisidir?


Dowling Modeli

Stuart Modeli

Abratt Modeli

Hatch ve Shultz Modeli

Dowling ve Stuart Modeli


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun faydalarından değildir?


İyi niyeti geliştirmek

Müşteri sadakatini artırmak

Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak

Çalışan sadakatini artırmak

Perakende satışları azaltmak


12.Soru

Kurumun, diğer kurum ve çalışanlarından ayırt edici, farklılaştırıcı özelliği var mıdır?


Kurumsal Güvenilirlilik,,

Kurumsal Kültürü,

Kurumsal Kimlik,

Kurumsal  İmaj,

Kurumsal İtibar,


13.Soru

Kurum kültürünün işlevleri aşağıdaki hangi ikisinin bakış açısından açıklanmaktadır?


Müşteri-Kurum

Müşteri-Çalışan

Çalışan-Kurum

Çalışan-Yönetici

Kurum-Yönetici


14.Soru

Kültür konusuna fonksiyonalist olarak yaklaşan düşünür kimdir?


Voltaire 

Malinowski

Bukowski

Herskovitis

Machiavelli


15.Soru

Hangisi liderin özelliklerinden biri değildir? 


Karizmatik olmak

Güçlü olmak

Misyon sahibi olmak

Kararlı olmak

Nötr olmak 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun özgün kimliğinin bileşenlerinden biri değildir? 


Normlar 

Kurum felsefesi 

Güvenilirlik 

Tutarlılık 

Yasal statüsü 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Koç stili liderlerde bulunan özelliklerden biridir?


Standart ayarlamalar yapıp, gözlemler, hata arar, kural dayatır ve hatalara odaklanırlar.

Grup üyelerini peşinden sürükleyen büyüleyici bir yapıları vardır

Baskıcı ve saldırgan bir tutum sergilerler.

Sahip oldukları yönetim yetkisini pek kullanmaz, kendilerine verilen gücü kullanmaktan ve sorumluluk almaktan kaçınırlar

İşin sonuçlarından çok izleyenlerinin güçlü ve zayıf yanlarına odaklanarak, kendilerini yetiştirmelerine yardımcı olurlar


18.Soru

I. Hırslı ve heyecanlı olmak

II. Kararlı ve tutarlı olmak

III. Zamanı iyi kullanmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri liderlerin genel nitelikleri ve
özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


19.Soru

I. Duygusal bağ

II. Kriz iletişimi

III. Sosyal ve çevresel sorumluluk

IV. Vizyon ve liderlik

Yukarıdakilerden hangileri itibarın alt boyutları olarak saptanmıştır?


I ve II 

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


20.Soru

Kurumsal kimlik düşünce, ruh ve ses bileşenlerinden oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen "ses" bileşenidir?


yönetsel vizyon 

değerler

kurum felsefesi

kurumsal davranış

iç imaj