Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında da tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan bir sistem’’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum

Kurumsal İletişim

Halkla İlişkiler

Hedef Kitle

Kurumsal İmaj


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin ortak yanlarından biridir?


Liderlik; yüksek mevki sahibi olmaktır.

Liderlik; ayrıcalık sahibi olmaktır.

Liderlik; unvan sahibi olmaktır.

Liderlik; sorumluluk sahibi olmaktır.

Liderlik; çok para kazanmaktır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü konusu için doğru değildir?


Kurumun uzun süreli varlığını sürdürebilmesi için önemlidir.

Kültürel unsurlar, kurumların hedeflerini ve stratejilerini belirler.

Milli kültür ve gelenekler, ekonomik eğilimler ve ürün yapısından etkiler.

Sadece kurumun kurucuları, yönetim ve çalışanları tarafından oluşturulur.

İnsanların birbiri ile etkileşimini etkiler.


4.Soru

Örgüt kültürü sınıflandırmasına göre aşağıdaki kültür türlerinden hangisi genellikle tipik olarak küçük, hızla gelişlen ve gelişimci kurumlarda görülür?


Ağa dayalı kültür 

Ortak kültür

Bölümlenmiş kültür 

Kar amacı güden kültür 

Klan Kültürü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin kurumlara sağladığı avantajlardan biri değildir?


Çalışanların kuruma bağlılıkları artar,

Çalışanların kuruma bağlılıkları azalır,

Kurum içinde sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanmış olur,

Kurum felsefesi güçlenir,

Kurumsal davranış içselleştirilir,


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?


Ayırt edicidir. 

Sonradan kazanılmış bir olgudur. 

değerlerin paylaşılmasını sağlar. 

Sembolik bir yapısı vardır. 

Ayrıştırıcı bir yapıya sahiptir. 


7.Soru

I. Halkla ilgili çalışmaların odak noktasındadır
II. Kurumlar sadece tek bir hedef kitleye hitap eder
III. İletişim süreci içerisinde yer alan bir iletişim öğesidir
IV. Kurumların faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler
V. Özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır
Hangisi itibar kavramıyla örtüşmez?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

I ve IV

I, III, IV ve IV


8.Soru

Doğru ve yanlış ayrımıyla ilgili davranış beklentileri ve örgüt kültürü içinde uyulması gereken çalışma kurallarını ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Normlar

Güven verici

Yakınlık sağlayıcı

Demokratik

Sürükleyici


9.Soru

Aşağıdaki kurumiçi halkla ilişkiler işlevlerinden hangisi, kurumdaki belirleyici politikaların yönetilmesi, kurumsal işleyişin devamlılığının sağlanması, koyulan kurallar çerçevesinde iş disiplinin yürütülmesi adına yapılan faaliyetler bütünü olarak açıklanabilir?


Planlama İşlevi

Düzenleme İşlevi 

Bilgi Verme İşlevi

İkna Etme İşlevi

Bütünleştirme İşlevi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir grup tarafından paylaşılan tutumlar, inançlar, gelenekler, değerler ve pratikler bütünü olarak tanımlanır? 


İmaj

Kültür

Felsefe 

İtibar

Kimlik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri liderlerden ayıran ve yöneticilere ait olan özelliklerden birisidir? 


Yöneticinin işleri bir yük olarak görmemesi 

Yöneticinin kişisel olmayan yönetsel tarzları benimsemesi 

Yöneticinin insanların fikirlerini koruması ve geliştirmesi

Yöneticilerin empati kurarak insanların duygularıyla ilgilenmesi 

Yöneticilerin riske girmeyi tercih etmeleri 


12.Soru

Daha önceki aşamalarda planlanan süreçlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, gerçekleşmiş ise hangi oranda doğru ya da yanlış olduğunu, sürecin verimli olup olmadığını, denetime yönelik soruların cevaplanmasını içeren süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine etme

Kontrol etme


13.Soru

Kurumun ihtiyacı olan hammadde ve üretim malzemelerini tedarik eden ve kurumun kaliteli ürün ve hizmet sunmasında önemli rol oynayanları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Mal ve hizmet sağlayıcılar

Kontrol etme


14.Soru

I. Çalışanlar
II. Yönetim kurulu-Üst yönetim
III. İşletme sahipleri ve ortaklar
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri iç hedef kitle türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, III

I, II, III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarında rol oynayan etmenlerden biri değildir?


Tüketicinin ürün tüketim sıklığı,

Hizmetlerin ya da ürünlerin kalitesi,

Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık,

Kurumun misyonu ve değerleri,

Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya kurulan iletişimin tutarlılığı ve uygunluğu,


16.Soru

"Bir şirketin kendisini ifade etmesine ve insanların şirketleri tanımlarken, hatırlarken ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğu" olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik

Kurumsal denetim

Kurumsal değer

Kurumsal marka


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Talcot Parsons'a ait AGIL Modeli'ndeki " uyum sağlaması için sosyal sistemin tanınması ve çevre değişiminin anlaşılması gerekir." fonksiyonunu tanımlar?


Bütünleşme

Meşruluk

Adaptasyon ve uyum

Amaç edinme ve amaca ulaşma

Kontrol veya denetim


18.Soru

İletişim sürecinde iletilen mesajın ulaşması amaçlanan kitle olarak görülen, halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen, kaynak tarafından homojen nitelikleri taşıdığı ve birlikte hareket ettiği varsayılan ortak sorun ya da amaçları paylaşan ve ortak çıkarlarının bilincinde olan insan gruplarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Alıcı

Kaynak

Hedef kitle

Müşteri

Kanal


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Steinmann ve Scheyögg'in ortaya koyduğu kurum kültürünün olumsuz etkilerinden biridir?


Yeni oryantasyonları bloke etmesi,

Düşük bir kontrol gereği sağlaması,

Yüksek motivasyon ve sadakat,

Hızlı bilgi işleme ve karar verme,

Plan ve projelerin hızlandırılmış biçimde uygulanması,


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, liderlik teorilerinden durumsallık yaklaşımında, liderliğin etkinliğini belirleyen faktörlerdendir?


Kişisel özellikleri

Davranış özellikleri

Demokratik olma

Olumlu olma

Organizasyonun özellikleri