Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

"Kurum kültürü kurumda neler yapıldığının çalışanlar tarafından anlaşılmasına yardım eder. Ayrıca kültürü bilen ve ona inanan çalışanların diğer çalışanlarla
etkileşimini ve beklentilerin anlaşılmasını kolaylaştırır." Verilen bilgi kurum kültürünün hangi işlevi ile ilgilidir? 


Kontrol sistemi 

Duygu yaratma 

Sosyal tutkal 

Fikir geliştirme 

Rekabet avantajı 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde gelişen informel iletişim biçimlerinin kaynaklandığı sebeplerden biri değildir?


Kurumsal iletişim biçimlerinin yeterince işlevsel olmaması,

Kurum kurallarının belirgin ve net koyulamaması,

Doğru iletişim kanallarının seçilememesi,

Kurumsal imajın yaratılmasında yapılan stratejik hatalar,

İş koşulları ve yeteneklere uygun olan rol dağılımı,


3.Soru

İşle ilgili bilgilerin, haberlerin çalışanlara dağıtıldığı evreyi Cutlip hangi evre ile adlandırmıştır? 


Ödüllendirme,

Ayrılık,

Başlangıç,

Çalışma,

Çekilme,


4.Soru

Aynı örgütsel düzeyde çalışanlar, aynı hiyerarşik otoriteye, yetki ve sorumluluğa sahip üyeler arasında gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz iletişim

Yatay iletişim

Dikey iletişim

Asimetrik iletişim

İnformal iletişim


5.Soru

Danışmanlar, ofis elemanları, yöneticiler ve hissedarlar gibi kurum ile doğrudan bağlantısı olan ve rutin işler sırasında iletişimde bulunan kişiler hangi hedef kitleyi oluşturur?


Dış hedef

İç hedef

Yakın hedef

Demokratik hedef

Sürükleyici hedef


6.Soru

Kurumun halihazırda muhatapları olan çalışanlar hangi hedef kitle sınıflandırması ile adlandırılır?


Mevcut Hedef Kitle

İç Hedef Kitle

Dış Hedef Kitle

Destekleyen Hedef Kitle

Kararsız Hedef Kitle


7.Soru

Aşağıdaki kurum kültürü öğelerinden hangisi genel olarak kuruma ait temel amaçları, idealleri ve standartları yansıtmaktadır? 


Mitler

Değerler

Hikayeler

Seremoniler

Semboller


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal markaya ait bir olgu değildir?


Kurumsal kimlik

Kurum sembolü

Kurumsal rekabet

Kurum kuralları

Kurum kültürü


9.Soru

Amacın gerçekleşmesi için tasarlanan süreçte, grupların ve çalışanların uyumlu bir şekilde hareket etmesini temel alan hangi yönetim sürecidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine etme

Kontrol etme


10.Soru

Kurumsal hiyerarşiye bağlı olarak genellikle kurumun üst yönetiminden aşağıya doğru gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?


Simetrik iletişim

Çapraz iletişim

Yatay iletişim

Tek yönlü iletişim

Çift yönlü iletişim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin temel özelliklerinden biri değildir?


Hedef kitleler, çok çeşitli mesajların odağı konumundadır.

Hedef kitlenin özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.

Hedef kitle, iletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.

Halkla ilişkiler çalışmaları, daima bilimsel temellere dayandırılmalıdır.

Bütün halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitle vardır.


12.Soru

I. Olayların durumların nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar
II. Yeni moral değer yaratıp; verdikleri buyruklarla özel istek ve amaçlar oluştururlar.
III. İşte coşku yaratmayı, riske girmeyi, fırsat ve ödülleri yüksek tutmayı tercih ederler.
Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri ‘lider’ için doğrudur?


Yalnız I

I,II

Yalnız III

I,II,III

II,III


13.Soru

Çalışanların kurumu dış hedef kitlelere karşı savunmaları, onların aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir? 


Fanatik Çalışan 

Sadık Çalışan 

Kurum Elçisi 

Bağlı Birey  

Temsilci 


14.Soru

Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişi veya gruplara ne denir? 


Hedef Kitle

Alıcı

Kaynak

Çalışan

Rakip 


15.Soru

Aşağıda yer alan liderlik teorilerinden hangisi, liderleri diğer insanlardan ayıran özellikler üzerinden ele alır? 


Davranışsal Teoriler

Özellikler Teorisi 

Durumsal Teoriler

Dönüşümsel Liderlik

Liderliğe İkame Teorisi 


16.Soru

Kurum içerisinde grup üyelerinin doğrudan ve etkin biçimde iletişim kurmalarının düzenlenmesi,diğer gruplar karşısında temsil etme görevini üstlenmesi kurum içerisinde liderin hangi fonksiyonunu yansıtmaktadır?


Sözcü olarak lider

Kontrolör olarak lider

Ödüllendiren ve cezalandıran olarak lider

Uzman olarak lider

Planlayıcı olarak lider


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘yönetici’ için doğrudur?


Empati kurarak ve sezgileriyle insanların önce düşünce ve duyguları sonra eylemleriyle ilgilenirler.

Var olanı koruma güdüleri riske girme arzuların ket vurur.

Yeni moral değer yaratıp; verdikleri buyruklarla özel istek ve amaçlar oluştururlar.

Olayların, durumların insanlara ne ifade ettiğini anlamaya çalışırlar.

Kişileri ve aktif tutumları benimser


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip tarafından belirtilen 4 evreden biri olan ve işle ilgili bilgilerin, haberlerin, emir ve yönergelerin çalışanlara dağıtıldığı evre olarak açıklanan iş ilişkileri evresidir? 


Başlangıç evresi 

Çalışma evresi 

Ödüllendirme evresi 

Ayrılık evresi 

Performans evresi 


19.Soru

Kurum kültürünün üç düzeyinden biri olan eserler(artifacts) için yanlıştır?


Gözlenebilir davranışlar eser olarak ele alınır.

Fiziksel çevrenin yapısı, dili, teknolojisi ve ürünleri, sanatsal tasarımlar grupların görülebilir ürünleridir.

Eserler grupların görülebilir ürünlerini içerir.

İşlerin nasıl yapılacağına yönelik biçimsel tanımlamalar eser düzeyindedir.

Eserlerin hem gözlenmesi hem de yorumlanması kolaydır.


20.Soru

Bir kurumda dedikodu kültürünün oluşması kurumiçi halkla ilişkilerin hangi işlevini yerine getiremediğinin göstergesidir?


Bilgi verme işlevi

Denetleme işlevi

Planlama işlevi

İkna etme işlevi

Düzenleme işlevi