Kurumsal İletişim Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum kültürünün özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kültür öğrenilebilir.

Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.

Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.

Kurum kültürü homojendir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum sınıflandırmalarının dışında kalır?


Temel-Yardımcı Kurumlar

Genel-Özel Kurumlar

Mihver-Başat Kurumlar

Formel-Informel Kurumlar

İçsel-Dışsal Kurumlar


3.Soru

"................... kavramının özünde işletmenin yöneticileri değişse bile devamlılığı sürdürmesi yatar."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Yönetim

Yönetişim

Kurumsallaşma

Stratejik planlama

Örgüt kültürü


4.Soru

Kurum kültürü çeşitleri içinde en az rastlanılan aşağıdakilerden hangisidir?


Görev kültürü

Rol kültürü

Güç kültürü

Örgüt kültürü

Kişi kültürü


5.Soru

Kurumsallaşmış işletmelerin özellikleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine sahip oldukları söylenemez?


Stratejik plana

İnsan kaynakları uygulamalarına

Bilgi sistemine

Halkla ilişkiler birimine

Kendine has kimlik yapısına


6.Soru

Genellikle dört analitik evreden oluşan, bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getiren analiz aşağıdakilerden hangisidir?


Performansın değerlendirilmesi

Stratejilerin uygulanması

SWOT analizi

Misyonun stratejik hedeflere dönüştürülmesi

Yeni misyon ve vizyon ifadelerinin belirlenmesi


7.Soru

CMYK içerisinde yer alan anahtar renk hangi seçenekte yer almaktadır?


Mavi

Kırmızı

Sarı

Yeşil

Siyah


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimliğin öncelikli olarak dışa yansıyan yüzünü oluşturan unsurlardan biridir?


Taşıt araçlarının dizaynı

Mektup kağıdı

Firma binasınıng enel görünümü

Satış elemanının davranışları

Firmanın yönetim biçimi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürüne yönelik sınıflamalardan biri değildir?


Lider kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü


10.Soru

"Kurum, hizmet ve ürünlere görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği
 göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harf biçimleri ile oluşturulan simgeler" aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?


Sembol

Simge

Amblem

Tamga

Damga


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Steyn’in eğitimsel modelinin evrelerinden biridir?


Kurumsal düzeyde çevre analizi

Paydaşlarla ilişkilerdeki ana stratejik sorunlarını çözerek organizasyon işleyişine katkı sağlama

Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi

Sonuçların üst yönetime anlatılması


12.Soru

Eski Türklerde toplumsal düzenin kurgulanmasında boy, meslek ve hiyerarşik yapıda belirleyici bir işaret ve simge sistemi olarak kullanılan ve günümüzde de  kullanılmaya devam eden; bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, niteliğe verilen ad hangi seçenekte yer almaktadır?


İm

Amblem

Tamga

Sembol

Logo


13.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Görev Kültürü

Güç Kültürü

Rol Kültürü

Kişi Kültürü

Kimlik Kültürü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünsel (tek çeşit) kimlik kullanan kuruluş ya da firmalardan biridir?


THY

SASA

BRİSA

SABANCI

SALADA


15.Soru

Bilgisayarlı grafik tasarımında kullanılan renk sistemlerinden olan CMYK hangi dört temel işlem renginin kısaltmasıdır?


Yeşil, sarı, siyah, beyaz

Kırmızı, siyah, mavi, gri

Beyaz, yeşil, mor, kahve

Sarı, beyaz, kiremit, mavi

Mavi, kırmızı, sarı, siyah


16.Soru

"Bu tür kurumlarda güç ve denetim merkezde toplandığı için iletişim yapısı da merkezi bir özellik gösterir. Kararlar, katılımcı bir yönetim anlayışıyla değil, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alınır. Kurumsal yapı oldukça basittir."

Yukarıda belirtilen özellikler hangi tip kurum kültürünü açıklar?


Güç Kültürü

Görev Kültürü

Kişi Kültürü

Rol Kültürü

İş Kültürü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran özelliklerden bir tanesi değildir?


Uzun vadeli olması

Çok sayıda veriyi içermesi

Proaktif olması

Diğer planların anayasası olması

Dar kapsamlı yapıda olması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, gerek işletmeyi oluşturan çeşitli bölüm ve ögeler gerekse çevresi arasında girişilen devamlı bilgi ve düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal bir süreçtir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal görünüm

Kurumsal vizyon

Kurumsal kültür

Kurumsal iletişim


19.Soru

"Organizasyonun toplumdaki rolü nedir, organizasyon topluma hangi prensipleri ve değerleri sunuyor, geniş kapsamda ne tür zorlamalar söz konusu ve bunlar mevcut işe ve kaynak tahsisine nasıl etki ediyor?" sorularına odaklana strateji düzeyi hangisidir?


Makro düzey

Kurumsal düzey

Şirket/işletme birimi düzeyi

Fonksiyonel düzey

Operasyonel düzey


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin faydalarından birisi değildir? 


Yönetim sürecinde diyalog ve paylaşımın öne çıktığı gelişmiş bir iletişim sisteminin yerleşmesi 

Organizasyonun neyi, niye yaptığı konusunda daha derin bir anlayışın yerleşmesi  

Amaçlara ulaşmada daha fazla kendini adama 

Yetkilerin tek bir kişinin elinde bulunması ve yönetimin kolaylaşması 

Yöneticilerin ve çalışanların aynı misyonu benimseyerek organizasyonun başarısına katkı sağlaması