Kurumsal İletişim Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek II. Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak III. Eksiklere göre yeni stratejik hedefler belirlemek Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının nedenlerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Kurum hakkında deneyimler sonucu zihinlerde oluşan izlenimlerin ve algıların tamamı nasıl tanımlanır?


Şemsiye İmaj

Kurumsal imaj

Pozitif (Olumlu) İmaj

Transfer İmajı

Ürün İmajı


3.Soru

1943 yılında “Credo” olarak adlandırılan ve Johnson&Johnson Şirketi’nin paydaşlarına sunulan bildiri kim tarafından sunulmuştur?


Robert Wood Johnson 

josef Wood Johnson tarafından

albert Wood Johnson tarafından

Sezar Wood Johnson tarafından

buruno Wood Johnson tarafından


4.Soru

26 Haziran 2000 tarihinde New York'ta bulunan BM Genel Merkezinde açıklanan insan hakları,çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip dizisinin olduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


Ramsar Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Küresel İlkeler Sözleşmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin temel amaçlarından birisidir?


Kurum çalışanlarını küçük gruplara ayırarak uzmanlaşmayı sağlamak

Kurum içi faaliyetleri kurum dışı faaliyetlerden ayırt etmek

Kurum ve ürün yönetimi için ayrı kimlik oluşturmak

Kurumsal varoluş anlamında kurumun kapsadıklarını bir araya getirmek

Değişen çevre koşullarına karşı kurumların durumlarını muhafaza etmesini sağlamak


6.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi SWOT Analizi'ni oluşturan evrelere verilen adlar arasında yer almaz?


Stratejiler

Zayıf yanlar

Fırsatlar

Güçlü yanlar

Tehditler


7.Soru

Kurumsal iletişim; kurum içi ve kurum dışı iletişime yönelik uygulamaların tutarlı bir biçimde yönetilmesi için proaktif çalışmaları, kurum kimliğinin, kültürünün, felsefesinin, değerlerinin ilgili çevrelere doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmasını
ve bu çalışmaların profesyonelce yönetilmesini içeren iletişim sürecini tanımlamaktadır.

Yukarıdaki tanımda sözcü geçen "Proaktif" çalışmalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?


Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim
ve yönetim süreci içinde yapılan çalışmalardır.

Birden fazla insanın bir amaç etrafında toplanmasını sağlayan, bir araya gelen
insanların güç birliği yaparak kurumun amaçları yönünde etkili bir biçimde çalışmasının sağlanmasıdır.

Kurumun bağımlı olduğu tüm gruplarla ilişkilerini düzenlemek amacıyla içsel
ve dışsal iletişim yöntemlerini etkin ve verimli bir şekilde, uyum içerisinde kullanan idari bir araçtır.

Amaçları ne olursa olsun, kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan işletmeler yaşamlarını gerek kurum içinde gerekse dışında kurdukları bir ilişkiler düzeni içinde sürdürmektir.

Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak
ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmaktır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Kurumsal iletişim Internet, yeni medya ve sosyal medya gibi online kanalların insanların hayatına girmesiyle birlikte daha interaktif olmuştur.

Kurumların sanal ortamlar aracılığıyla iletişime geçmek istedikleri hedef kitlelere zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşabilmeleri mümkün değildir.

Online kurumsal iletişim bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet’te gerçekleştirilen interaktif boyutudur.

Kurumsal iletişim halkla ilişkilerden pazarlamaya reklamdan müşteri ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede uygulanır.

Kurumsal iletişim bir kurumun özel ve genel amaçlarını gerçekleştirmek, amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgili tüm hedef gruplar ile yapılan iletişim çalışmalarının yönetim tarafından uygulanması ve bu doğrultuda entegrasyonun sağlanması sürecidir.