Kurumsal İletişim Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelen kurum kimliğini oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Davranış

Kurumsal Görünüm

Kurumsal Kalite

Kurumsal İletişim

Kurumsal Felsefe


2.Soru

İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanmasına ne ad verilir?


Amblem

Görsel kimlik

Grafik tasarım

Görsel kimlik kitapçığı

Tanıtım kimliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik oluşturma süreçlerinden biri değildir?


Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması

Web ilanları

Tasarım süreci zamanlaması

Tasarımın sunumu

Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması


4.Soru

I. Kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamakII. Çalışanların ortak bir kültür etrafında hareket etmesini sağlamakIII. Kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmakIV. Marka güvenliğini sağlamakYukarıdakilerden hangileri kurumsal kimliğin içsel hedeflerindendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün fonksiyonlarının dışında kalır?


Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.

Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur.

Çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurumun yararına özveride bulunabilirler.

Kurum üyeleri arasında dayanışmayı artırabilir.

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasına gerek yoktur.


6.Soru

Herhangi bir işletmenin işlerini ne şekilde yoluna koyduğuna, insana ve işe ne şekilde yaklaştığına, prensiplerinin, önceliklerinin ve endişelerinin neler olduğuna yönelik ipuçlarını veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum imajı

Kurumsal kimlik

Kurumsal iletişim

Kurumsal kültür

Kurum felsefesi


7.Soru

Çok uluslu şirketlerin arttığı ve birbirlerine benzer ürünler üretmelerinin kolaylaştığı bu çağda, rakipler tarafından anlaşılması ve taklit edilmesi zor olan özellikleri anlatan  itibar özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal yönlülük

Somutluk

Soyutluk

Tek yönlülük

Paydaş


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pozitif (olumlu) bir kurum imajının firmaya sağlayabileceği avantajlardan biri değildir?


Yeni ürünlere tüketicinin güven duymasını sağlar

Satışları kolaylaştırır ve tekrarını sağlar

Krizde dayanıklılık sağlar

Finansal ilişkileri güçlendirir

Diğer kuruluşlarla ilişkilerde üstünlük sağlamaz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Facebook’un kullanıcılarına sağladığı olanaklardan biridir?


Kişiler kendi profillerini oluştururlar.

Kullanıcıların videoları izlemek için üye olmalarına gerek yoktur.

Uygulamada “etiket”ler mevcuttur.

Metin, video ya da fotoğraf ayırt etmeksizin paylaşılan her bir mesajdır.

Başında “@” işareti kullanılarak mesajlar gönderilir.


10.Soru

............... kurumun bireyleri tarafından paylaşılan değerler bütünüdür. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Kurum kimliği 

Kurumsal kültür 

Kurumsal imaj 

Kurumsal değer 

Kurum felsefesi 


11.Soru

Çok detaya kaçmadan stratejik planı organizasyona ileten kurum içi iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Mektup

Broşür

Poster

Stratejik plan haber bülteni

Dosya


12.Soru

Kurum felsefesinin var olması, kurumsal davranışın oluşması, kurumsal dizaynın ortaya konması ve doğru bir kurumsal iletişim, kurumsal itibarın oluşmasında aşağıdaki hangi kavramın katkısını ifade etmektedir?


Kurum imajı

Kurum kimliği

Kurum kültürü

Kurum motivasyonu

Kurum kalitesi


13.Soru

I. Kurumsal yönetim ve ahlak

II. Sağlık ve güvenlik

III. Yerel halka saygı ve kaynaşma

IV. Rüşvet ve yozlaşmaya karşı önlemler


Dünya İş Konseyi'ne göre yukarıdakilerden hangileri kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındandır? 

 


I - II

III - IV

I - III

I - II - III 

I - II - III - IV 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen amaçlardan biri değildir?


Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek

Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak

Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi vermek

İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek

İletişim alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek


15.Soru

  1. Anlaşılır olmalı
  2. Dürüst olmalı
  3. Saygılı olmalı
  4. Güvenilir olmalı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinin sahip olması gereken özelliklerindedir?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden birisidir? 


Logo 

Dijital tasarımlar 

E-mail ve yazışma görselleri 

Broşür ve el ilanı 

Amblem 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden biridir?


Amblem

Zarf

Broşür

Dosya

Dijital tasarımlar


18.Soru

Arçelik, Beko ve Yapı Kredi markalarının Koç Holding bünyesinde olduğunu ifade eden ve bu markaların tek bir ağaç üzerinde toplandığını gösteren reklamlar aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?


Şemsiye imaj

Mevcut imaj

Yabancı imaj

Ayna imaj

İstenen imaj


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imajın oluşumu ve yönetimiyle ilgili başlıca atmenlerden biri değildir?


Ürün ve servislerle ilgili tecrübeler

Reklam ve pazarlama

Kurumsal yapı ve kültür

Fiziksel ortam

Yenilikçilik ve yaratıcılık


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimlik geliştirme sürecinde yönetimin yanıtlaması gereken temel sorulardan değildir?


Kurum kültürünün var olması kuruma neler sağlamaktadır?

Biz kimiz?

Gelecek için bir vizyonumuz var mı?

Rekabetimiz kimlerle?

Pazarımız bizi nasıl görüyor?