Kurumsal İletişim Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin işlev olarak özellikle ihtiyaç duyulduğu nedenlerden biri değildir?


Yeni kurulan bir kurum söz konusudur.

 

Mevcut bulunan bir kurumda değişim ihtiyacı olabilmektedir.

 

Ürün yelpazesinde yenilikler ya da değişiklikler vardır.

Kurum yöneticisi değişmiştir.

Yönetimde köklü değişiklikler söz konusudur.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamada kaçınılması gereken zorluklardan biri değildir?


Misyon geliştirme açısından strateji oluşturmada hızlı hareket etmek

Çalışanlarla planı konuşmamak

Üst düzey yöneticilerin planla çelişen davranışları

  1. Plana karşı isteksizlik duymak

Planlamanın her safhasına ilgili çalışanları dahil etmek


3.Soru

Tarihsel süreç içinde erken dönemlerde ortaya çıktığı görülen amblem günümüzde aşağıda bulunan hangi kavram ile ifade edilmektedir?


Piktogram

Logotype

Font 

Logo

Tipografi 


4.Soru

Stratejik planlamada kaçınılması gereken bazı tehditler ve zorluklar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tehdit ve zorlukların dışındadır?


Çalışanlarla planı konuşmak.

Üst düzey yöneticilerin planla çelişen davranışları.

Planlamayı gereksiz ve önemsiz görmek.

Planlamada çok formal olmak.

Plana karşı isteksizlik duymak.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan unsurlardan biri değildir?


Kurumsal marka

Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal iletişim


6.Soru

Emniyetli araç kullanma reklamları, sağlıklı beslenme reklamları aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Kriz Dönemi Reklamları

Değişim Dönemi Reklamları

Şemsiye Reklam

Savunucu Reklamlar

Sosyal Sorumluluk Reklamı


7.Soru

Şirketlerin verimliliğini, kârlılığını ve piyasa değerini arttıran, kaliteli iş gücü için tercih edilen işletmeler olmasını sağlayan, pazar paylarının artarak büyümesine katkı sağlayan sürece nedir?


Kurumsallaşma

Yönetişim

İletişim

Yönetim

Kurum


8.Soru

Sabancı grubunda olduğu gibi kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliğine ek olarak yan kuruluş ve markaların ayrıca kendi görselleştirilmiş¸ kimliklerinin olmasına ne isim verilir?


Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Uluslararası kimlik

Sade kimlik

Bütünsel kimlik


9.Soru

  • Kurumsal düzeyde çevresel analizi 
  • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi 
  • Sonuçların üst yönetime anlatılması 

gibi adımları içeren kurumsal iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir? 


Grunig ve Repper modeli 

Styen'in (Eğitimsel) Modeli 

Hunt'ın Modeli 

Moss ve ve Warnaby'ın Kavramsal Modeli 

Newcomb'un ABX modeli 


10.Soru

Genel olarak online iletişim, itibarın yapısı ve itibari avantaj başlıklarını içeren kavramsal bir model olan online itibar yaklaşımındaki üçüncü bölümde sosyal sermaye olarak itibar aşağıdaki hangi faktörlerden oluşmaktadır?


Kültür, liderlik, sorumluluk

Güven, sorumluluk, güvenilirlik

Anlatı, değerlendirme, ayırt etme

İyilik, tanıma, iletişim

İmaj, başarı, değişim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamın amaçlarından biridir?


Kurum kimliğini tanıtmak

Hedef kitlenin belirlenmesi

Duruşun, görünümün yansıtılması

Yenilikçilik ve yaratıcılık

Hissedar değeri yönetimi


12.Soru

Kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrim içi araçlar ve web siteleri için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Blog

Sosyal medya

Sosyal ağ

Mikro blog

Kitle iletişim araçları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar bileşenlerinden sosyal sorumluluk kriterlerinden biri değildir?


Kurumun iyi bir vatandaş olarak ait olduğu toplum, çalışan ve çevreye yönelik ilişkileri

Faydası olan toplumsal olayları destekler

Çevreye karşı sorumluluk önemli değildir

Dünyada ve ülkesinde önemli olaylar karşısında gösterdiği tavır

İnsanlarla ilişkilerinde ve davranışlarında yüksek standartlar oluşturur ve bunları uygular


14.Soru

Tasarlanan tüm görsel yapı için uyulması zorunlu olan bir biçimsel standart sistemi getirmeyi amaçlayan görsel kimlik tasarımı; bu kuralları, görsel kimlik standartlarının süreklilik kazanması, yayılması, sistemleşerek farklı ortam ve zamanlarda uygulanabilir olması, farklı uygulayıcılar tarafından aynı standartlarda uygulanabilmesi için hazırlanan kitapçığa ne ad verilir?


Firma el kitapçığı

Firma işletim kitapçığı

Görsel kimlik kitapçığı

Uygulama kitapçığı

Başvuru kitapçığı


15.Soru

Görsel kimlikte imge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


İletişim sürecinde ara zemin konumundadır

Sürecin anlamlandırılmasında ve inşasında önemlidir

İçeriğinde algılama, hayal etme, düşünme ve görsellik yer alır

Üreten ve tüketen için ayrıştırıcı anlam yaratma çabasının yapı taşlarındandır

Fransızca ve İngilizce’ de kullanılan “image” sözcüğünden gelmektedir 


16.Soru

Dijital teknolojide (yansıtıcılar, tv, bilgisayar,akıllı telefon ekranları vb.) kullanılan üç temel ışık renginin kısaltmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


RGB

Hex

Pantone

CMYK

RYK


17.Soru

"Kurumun ya da herhangi bir bireyin baş- kalarının zihninde ya da birçok paydaşta var olan imajlarının toplamına ..........; paydaşların işletmeyle ilgili genel algılamaları ve değerlendirmelerine ............ denir."

Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi kavramlar gelmelidir?


Saygınlık-Marka

İtibar-Kurumsal itibar

İletişim-Performans

Toplumsal yönlülük-Soyutluk

Prestij-Kurum kültürü


18.Soru

Stokholm’de Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı hangi yıl düzenlenmiştir?


1969

1970

1972

1970

1975


19.Soru

  • Psikolojik yaklaşım
  • Grafik dizayn yaklaşımı
  • Pazarlama yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?


Kurum kültürü

Kurum kimliği

Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurum ortamı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin temel amaçlarından biri değildir?


Kurumun değerlerine sahip çıkmak

Çalışanlarını motive etmek

Güçlü marka yaratmak

Kurumsal varoluş anlamında bir kurumun kapsadıklarını bir araya getirmek

Kârı arttırmak