Kurumsal İletişim Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürüne ihtiyaç duyulmasının sebepleri arasında yer almaz? 


Kurumların büyümesi ve karmaşıklaşması 

Gelişen ve değişen teknoloji

Mekanik-bürokratik denetim

İş görme mekanizmalarının yetersizliği

Teşvik mekanizmalarının yetersizliği


2.Soru

Bir kuruluşun bir faaliyetteki duruşunu, sosyal sorumluluk taşıyan bir kuruluş olarak tüketiciler tarafından görülmesini sağlamak, eleştirilerin ve olası düzenlemelerin yönünü değiştirmek için kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Sosyal sorumluluk reklamı

Sıralama reklamları

Değişim dönemi reklamları

Şemsiye reklam

Savunucu reklamlar


3.Soru

''Üçüncü Dalga'' tanımlaması kim tarafından yapılmıştır?


P. Drucker

A. Toffler

S. M.R Covey

C. Fombrun

J.Gruning


4.Soru

Görüşme ve toplantılar, konferans ve seminerler, telefonla görüşme kurumsal iletişimde kullanılan hangi teknik ve araçlar içerisinde yer alır?


Yazılı iletişim araçları

Teknolojik araçlar

Sözsüz iletişim araçları

Güncel iletişim araçları

Sözlü iletişim araçları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun seçilmiş pazar, ürün veya endüstriyel segmentteki rekabet yaklaşımını ortaya koyan strateji düzeyidir?


Operasyonel strateji

Fonksiyonel strateji

Kurumsal düzey strateji

İşletme birimi stratejisi

Makro düzey strateji


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özellikleri arasında yer almaz?


Kültür öğrenilebilir.

Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.

 Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.

Kurum kültürü homojendir.


7.Soru

İtibarı oluşturan ana bileşenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Soyutluk, toplumsal yönlülük, iletişim

Performans, davranış ve iletişim

Performans, davranış, toplumsal yönlülük

Performans, iletişim, soyutluk

Performans, davranış ve soyutluk


8.Soru

Merkezi modelden sonra merkezileşme derecesi en yüksek grup iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir? 


Serbest model

Dairesel model

Zincir modeli

Y modeli

Açık model


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim ağ modellerinden biri değildir?


Y modeli

Zincir Modeli

Dairesel Model

Merkezi Model

Yan Model


10.Soru

Sosyal sorumluluğu ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik boyutlarıyla ele alan sorumluluk modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Wood'un Sosyal Performans Modeli

Davis'in Sosyal Sorumluluk Modeli

Carroll'un Sosyal Sorumluluk Modeli

Bowen'in Sosyal Sorumluluk Modeli

Caron'un Sosyal Sorumluluk Modeli


11.Soru

İtibar hangi bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu imajlar toplamıdır?


Performans, davranış ve iletişim bileşenleri

Performans, güven ve iletişim bileşenleri

Performans, kapital ve güven bileşenleri

Performans, güven ve iletişim bileşenleri

Performans, kapital ve iletişim bileşenleri


12.Soru

  1. Kurumsal kültür
  2. Kurumsal itibar
  3. Stratejik vizyon
  4. Kurumsal sembol
  5. Kurumsal dizayn
  6. Kurumsal imaj
  7. Kurumsal kimlik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kurumsal markalamanın temelini oluşturan unsurlarındandır?


I, II, III ve IV

I, III ve VI

I, II, III, IV, V, VI ve VII

II, IV, VI

II, IV, V ve VII


13.Soru

Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemi olup, bir dökümandan başka bir dökümanın çağırılmasına olanak sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


World wide web (www)

Web

Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0


14.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi tanımladığı kelimeyle eşleşmemektedir?


Sosyal ağ: Türkçede ağ günlüğü, günlük anlamına gelmektedir. Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.

Mikro blog: Geleneksel blog’dan içerik ve dosya büyüklüğü ve küçüklüğü bakımından farklılık gösterir. Mikrobloglar kullanıcılara kısa cümleler, anlık fotoğraflar veya video linkleri gibi küçük içerik parçalarını paylaşmak için ortam sağlar.

Profesyonel Mesleki Ağlar: Sanal öz geçmiş platformudur. İş dünyasındaki profesyonellerin kendi işleri ile ilgili verileri paylaştıkları sosyal medya ortamıdır.

World Wide Web: Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmanızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dökümandan başka bir dökümanın çağrılmasına olanak sağlar.

Web 1.0:  İnternetin ilk yıllarında ortaya çıkmış ve kullanıcıya hiçbir işlem hakkı tanımayan sadece arama yapabilmesine imkan sağlayan internet ağıdır.


15.Soru

Bir kişinin, ülkenin, kurumun
ya da benzeri herhangi bir şeyin başkalarının
zihninde oluşturduğu genel görünüş ve izlenimlerin
toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


kurumsal imaj

imaj

markalama

kurumsal marka

iletişim


16.Soru

DDT adlı tarım ilacın Amerika’da hangi yılda yasaklanmıştır?


1972

1973

1974

1975

1976


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarın sağladığı yararlardan değildir?


Hisse senedi değerlerine olumlu etki yaratmak

Algılanan riskleri azalktmak

Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak

Medyanın kurum haberlerine daha fazla yer vermesini sağlamak

Kurumun rakipleriyle benzerliklerini ortaya çıkarmak


18.Soru

Koç Topluluğu'nun başlattığı, hedefi olanakları kısıtlı başarılı ilköğretim öğrencilerinin sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerine eleman yetiştiren kurumlara girmelerinin burslar ile desteklenmesi ve ek olarak sunulan staj olanakları ile bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılarak, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi olan proje aşağıdakilerden hangisidir?


Aile İçi S¸iddete Son

Kardelenler

Meslek Lisesi, Memleket Meselesi

Eti C¸ocuk Tiyatrosu

Temiz Tuvalet


19.Soru

İlk kurumsal kimlik çalışması hangi ülkede ortaya çıkmıştır?


Fransa

İtalya

Amerika

Almanya

İngiltere


20.Soru

Örgütsel olarak kaç farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür?


3

4

5

7

10