Lojistik İlkeleri Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2015 yılı verilerine göre aşağıdakilerden hangisi kayıtlı gemi sayısına göre dünyadaki payı en fazla olan ülkedir?


Japonya

 

Bahamalar

 

Panama

 

ABD

Malezya


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ile taşımacılığın sınırlılıklarındandır?


Hasar Oranları

Tutarsız Hizmet

Yüksek maliyet

Düşük Maliyet

Yavaş Erişim


3.Soru

aşağıdakilerden hangisi lojistik bölgelerin başarısını etkileyen dışsal çevre faktörünün elemanlarından birisi değildir?


imaj

ayrıcalıklı olma

vergileme

dağıtım maliyetleri

yükleyiciler


4.Soru

Ortalama olarak bakıldığında bir ürünün satış fiyatının yüzde kaçını lojistik maliyetler oluşturur?


0.5 – 4

 

1 – 2

 

2 – 3

 

3 – 4

4 – 20


5.Soru

Üretim lojistiğinde aşağıda verilen aşamalardan hangileri vardır?

I. Malzeme İhtiyaç Planlamasının çalıştırılması

II. Planlı siparişlerin ve satın alma taleplerinin oluşturulması

III. Üretim siparişi açma

IV. Üretim için depodan mal çekme 

V.Taşıma araçlarının ve taşıma yönteminin belirlenmesi


I-II-III-IV-V

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-III-IV-V

I-II-III-IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tedarik zincirleri ağı ile işletmelerin elde edebileceği faydalardan birisidir?


Tarife ve ticaret imtiyazları

 

Düşük maliyetli işçilik

 

Sermaye sübvansiyonları

 

Dış pazarlarda düşük lojistik maliyeti

Müşterilere yakınlık sayesinde örgütsel öğrenme


7.Soru

Sonsuz insan ihtiyaçları, kıt kaynaklar ve maksimum fayda gibi tanımlamaları içeren terim aşağıdakilerden hangisidir?


İktisat

 

Lojistik

 

Lojistik faaliyetler

 

İşletme

Taşımacılık


8.Soru

Tedarik zincirinde ürünlerin teslim alındığı, sınıflandırıldığı, stoğa kaldırıldığı ve stoktan alındığı, gönderildiği tesisler hangisidir?


Perakendeciler

Müşteriler

Distribütörler/Toptancılar

Üreticiler

Hizmet sağlayan işletmeler


9.Soru

I. Yük taşımacılığında yaşanan değişim
II. Düşen ürün fiyatları
III. Stok yönetiminde yaşanan değişim
IV. Küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerdendir?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Freight Forwarder'ların, ülkemizde ki adıyla “Taşıma İşleri Organizatörleri'nin yaptığı faaliyetlerden biri değildir?


Eşyanın gümrük beyanının yapılması, sigortalanması, kıymetli evrakın hazırlanması ve ödemenin tahsilatı

Taşımaya ilişkin konsolidasyon, depolama, elleçleme, paketleme veya dağıtım

Kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık hizmetleri

Ülke topraklarında ithal edilen malı gümrükten çekme veya ihraç edilen mallar için gümrük işlemlerini tamamlama, malların sevkiyatının yapılması için rezervasyonun yapılması faaliyetleri

Tedarik süreçlerinin düzenlenmesi, sipariş planlama ve ürün garanti unsurlarını yönetme


11.Soru

Hangisi tersine lojistikte ürün geri kazanımında yerine getirilen faaliyetlerden birisidir? 


Yok etme

Ürünün ambalajlanması 

Üretim siparişi açma

Üretim için depodan mal çekme

Planlı siparişlerin ve satın alma taleplerinin oluşturulması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demiryolu taşımacılığı için uygun ürünlere örnektir?


Elektronik Eşya

Gıda

Kimyasallar

İlaç

Cevherler


13.Soru

Tersine lojistik işlemlerinde aşağıdaki adımlardan hangileri izlenir?

I. Kabul; iç veya dış müşteriden geri kazanılacak ürünün alınması

II. Geri alım; ürünün müşteriden fiziksel olarak taşınması

III. Gözden geçirme; işletmenin geri alınmış ürün ile ne yapılacağına karar vermesi

IV. Yenileme; geri dönen ürünün tamiri/işlenmesi


I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-II-IV

I-II-III-IV


14.Soru

 Tedarik zinciri yönetiminin stratejik basamağını oluşturan, planlamada, firmanın ürettiği ürünün veya hizmetin ortaya
çıkarılması için gerekli olan kaynakların yönetimi gerçekleştiren tedarik zinciri yönetim unsuru hangisidir? 


Planlama

Üretim 

Dağıtım 

Satın alma

Geri dönüş/tersine tedarik zinciri


15.Soru

Hangi tür taşımacılık, üretim noktalarından tüketim noktalarına dek aktarmaya gerek duymaksızın ve hızlı taşımaya olanak sağlaması nedeniyle diğer taşıma türlerinden ayrılmaktadır?


Demiryolu

Havayolu

Karayolu

İçsuyolu

Boru hattı


16.Soru

  • Ham madde ve bileşen sağlayacak nitelikteki işletmelerin bulunması

  • Malzeme ve bileşenlerin zamanında teslimi

  • Tedarikçilerin taahhüt edilen teslimatları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin değerlendirilmesi

     

Bu süreçler aşağıdaki işlemlerden hangisinin kapsamına girmektedir? 


üretim 

satın alma 

sevkiyat

pazarlama

depolama 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyet unsurlarından biri değildir?


Yapı maliyetleri

Envanter ve malzeme elleçleme maliyetleri

Depo ve dağıtım maliyetleri

Bilişim maliyetleri

Taşıma maliyetleri


18.Soru

Aşağıda verilen süreçlerden hangisi üretim lojistiği kapsamında değerlendirilmelidir?


Malzeme ihtiyaç planlamasının çalıştırılması

 

Depolama koşullarının belirlenmesi

 

Taşıma araçlarının belirlenmesi

 

Ürünün ambalajlanması

Taşıma yönteminin belirlenmesi


19.Soru

Sipariş alındıktan sonra müşteriye ürünün temin edilmesine kadar bir dizi işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirildiği aşama aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmektedir?


Proforma

Sipariş toplama

Provizyon

Envanter

Kambiyo


20.Soru

Tedarik zinciri yönetiminde en aza indirilmek istenen maliyet unsurları hangisidir?


Sipariş çevrim süresini azaltmak

Ürün hatalarını azaltmak

Stok bulundurma maliyetleri

Tedarik zinciri ile ilgili olası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

Sipariş karşılama oranını azaltmak