Lojistik İlkeleri Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lojistik maliyetlerde taşıma (nakliye), stok (envanter) ve depo hizmetlerinden oluşan temel lojistik faaliyetler toplam lojistik maliyetlerin en az yüzde kaçını oluşturur?


% 40

 

% 50

 

% 60

 

% 75

% 90


2.Soru

Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin
gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?


Gümrükleme

Sipariş işleme

Elleçleme

Ambalajlama

Çapraz sevkiyat


3.Soru

..........................., lojistik süreçlerinde tasarruf elde etmek için uygulanabilecek bir tedarik zinciri
stratejisidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Barkod

Konsolidasyon

Depolama

Ambalajlama

Çapraz Sevkiyat


4.Soru

Ulusal ve uluslararası lojistik karşılaştırıldığında aşağıda belirtilenlerden hangisi bu farklardandır?

I.  Ulusal lojistik uluslararası lojistikten daha maliyetli ve zordur.

II.Envanter maliyetleri ulusal lojistikte daha yüksektir.

III. Uluslararası taşımacılıkta ağırlıklı olarak deniz yolu, hava yolu ve kara yolu taşımacılığından yararlanılır iken ulusal taşımacılıkta çoğunlukla kara ve demir yolu türleri kullanılmaktadır.

IV. Ulusal lojistikte kültürel, ekonomik ve politik faktörler önemli olmaktadır.

V. Ulusal lojistik işletmelerinin yöneticileri yeni kurum ve kuruluşlarla, yeni koşullarla, daha karmaşık dokümanlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

VI. Uluslararası lojistik çok sayıda yabancı dil bilme gerekliliğini getirmektedir.

VII. Büyüyen iş sahaları, artan masraflar ve zorluklar nedeniyle ulusal lojistik endüstrilerinde işletmeler arası birleşme ihtiyacı oluşmaktadır.


III. VI.

Yalnız IV.

I. II.

Yalnız VI.

Yalnız III.


5.Soru

Seçeneklerden hangisi provizyon aşamalarından değildir?


Satın alma

Üretim

Sevkiyat

Lojistik müşteri hizmeti

Stok yönetimi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetler içerisinde öne çıkan anahtar faaliyetlerden biri durumundadır?


Elleçleme

Taşıma

Gümrükleme

Satın alma

Ambalajlama


7.Soru

Lojistik ile ilgili faaliyetlerde farklı müşteri istek ve talepleri yerine getirilirken lojistik hizmeti sağlayan işletmelerin en az maliyetle nasıl en fazla getiriyi sağlayacağını ele alan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?


Lojistik taşıma

Lojistik planlama

Lojistik ekonomisi

Lojistik kaynak

Lojistik destek hizmetleri


8.Soru

  1. Girdilerin tedarikini garanti altına alarak üretimin devamlılığını sağlar.
  2. Tedarik süresini azaltarak pazardaki değişikliklere kısa sürede cevap verilmesini sağlar.
  3. Toplam maliyetleri arttırır.
  4. Gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesini sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri tedarik zinciri yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi sonucunda işletmenin elde edeceği faydalar arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Taşımacılık türleri bir veya daha fazlasının kullanılmasına göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
bu sınıflar arasında yer almaz?


Tek modlu taşımacılık

Çok modlu taşımacılık

Karma taşımacılık

Modlar arası taşımacılık

Kombine taşımacılık


10.Soru

Büyük miktarlarda teslimat gerçekleştirebilen bir deponun kullandığı forklift araçlarını kiralama yoluna gitmesi bir işletmenin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımına gitmesi ile elde ettiği faydalardan hangisi içinde yer almaktadır?


Ana işe odaklanmak

Maliyetin azaltılması

Sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesi

Öngörülebilen maliyetler

Belirlenmiş hizmet düzeyleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "lojistiğin öneminden" biri değildir?


İşletmenin uzun dönemli performansına etki eden kararları içerdiğinden stratejik öneme sahiptir.

Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan bağlantı kurar.

Müşterilerle, müşteri memnuniyetine katkıda bulunan, değer katan bağlantı kurar.

Fabrikalar ve dağıtım merkezleri gibi tesisler için en iyi büyüklüğü ve yeri belirler.

İşletmeler için lojistik ucuz ve ekonomiktir.


12.Soru

Lojistiğin yıllar boyunca nasıl değişime uğradığı zamansal olarak incelendiğinde bu değişimi şekillendiren ve değişimin kaynağı olarak sayabileceğimiz birtakım önemli gelişmeler ve faktörler söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangileri lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerdir?

  1. Yük taşımacılığında yaşanan değişim
  2. Düşen ürün fiyatları
  3. Verimlilikte sağlanan artış
  4. Stok yönetiminde yaşanan değişim
  5. Taşımacılıkta yaşanan değişim I-III-IV

II-III-IV

II-III-IV

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


13.Soru

Üçüncü parti lojistik işletmelerinin temel özellikleri aşağıdakilerden hangileridir?

I. Alanında uzman

II. Süreç yönetimine yönelen

III. Müşteriye özgün çözümler üreten

IV. Riski paylaşan

V. Uzun dönemli iş birliğine yatkın işletmeler olmalarıdır


I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


14.Soru

Yüklerin bir taşıma birimi veya aracı içerisinde iki veya daha fazla ulaştırma türü ile taşınması aşağıdakilerden hangisidir?


Tek modlu taşımacılık 

Tekil taşımacılık 

Çok modlu taşımacılık 

Modlar arası (İntermodal) taşımacılık 

Kombine taşımacılık 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim yaklaşımının bileşenlerinden değildir?


Süreç iyileştirme

 

Envanter yöntemi

 

Fiyatlandırma

 

Malzemenin geldiği firmalar ve ürünlerin gittiği firmalar iş ortaklarıdır

Sözleşmeler


16.Soru

Tedarik zincirinde ürünlerin teslim alındığı, sınıflandırıldığı, stoğa kaldırıldığı ve stoktan alındığı, gönderildiği tesislere ne ad verilir?


Üreticiler

Distribütörler/Toptancılar

Perakendeciler

Müşteriler

Hizmet Sağlayan İşletmeler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin lojistik sektörünün gelişmesinde temel itici sektörlerdendir?


Çimento

 

Otomotiv parçaları

 

Tıbbi ürünler

 

Pamuk

Tahıl


18.Soru

Lojistik maliyetler içerisinde en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?


Taşımacılık maliyetleri

Envanter ve malzeme elleçleme maliyetleri

Depo ve dağıtım merkezlerinin yönetimi

İletişim ve bilgi maliyetleri

Müşteri hizmetleri


19.Soru

Lojistik terimi ilk önce hangi sektör literatüründe yer almaktaydı?


Askeri

Bankacılık

Otel yönetimi

Hastane yönetimi

İşletmeler


20.Soru

I. Yükleme-boşaltma II. Depolama III. Transit ücretleri IV. Vizeler ve diğer ödemeler                                                                                                Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri değişken lojistik maliyetleri sınıfına girer?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV