Lojistik İlkeleri Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gümrük tarifelerinde ve ticarette birlikteliğin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren anlaşmanın adı nedir?


WTO

YKTK

ÇVÖA

EIT

GATT


2.Soru

AB’de taşıma şekillerine göre dış ticarete (tutar olarak) bakıldığında oranı en fazla olan taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kara yolu

 

Hava yolu

 

Deniz yolu

 

Demiryolu

Boru hattı


3.Soru

Lojistik alanındaki gelişim ve değişimler hangi yıllarda başlamıştır?


1940’lı yıllar

 

1950’li yıllar

 

1960’lı yıllar

 

1970’li yıllar

1980’li yıllar


4.Soru

Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemine ne ad verilir?


Barkod

Stok

Depolama

Konsolidasyon

RFID


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de lojistik köy yatırımında öncelik verilen illlerin belirlenmesinde, dikkate alınan kriterlerden birisi değildir?


Uluslararası koridorlara yakınlık

Ulaşım altyapısı

Şehrin trafiği

Şehrin iklimi

Şehrin ekonomisi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel antrepo çeşitlerinden biridir?


A Tipi

B Tipi

F Tipi

Z Tipi

E Tipi


7.Soru

Avrupa’da ilk lojistik merkez hangi ülkede  kurulmuştur?


Almanya

İngiltere

İtalya

İspanya

Fransa


8.Soru

Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin, eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiri ile uygunluğunun kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?


Kırmızı hat

 

Sarı hat

 

Mavi hat

 

Yeşil hat

Siyah hat


9.Soru

I.   Elleçleme

II.  Depolama

III. Evraklar

IV.  Politika

Yukarıdakilerden hangileri Küresel lojistiğin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesinde gerekli olan konulardandır?


I ve II

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II ve III

II ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetler içindeki taşıma maliyeti için yanlıştır?


Taşıma maliyeti yalnızca taşınan yüklerin ağırlık ve hacimleriyle ilişkilendirilerek ortaya çıkan salt taşıma giderlerinden ibarettir.

 

Taşıma maliyeti, satın alınan girdilerin işletmeye getirilmesi, işletme içi süreçlerde ve müşteriye dağıtım aşamalarında hareket ettirilmesi sırasında ortaya çıkan giderlerin toplamıdır.

 

Lojistik faaliyetler içinde taşıma, en önemli aşamayı oluşturur.

 

Yeni teknolojilerden yararlanılarak araç takip sistemi gibi cihazlar kullanılmak suretiyle taşıma maliyetlerinin azaltılması rekabet avantajı sağlar.

Taşıma maliyeti  görünen ya da görünmeyen pek çok faktörden kaynaklanan maliyeti de kapsar.


11.Soru

Tüm dünyada deniz taşımacılığı ile çok miktarda ve farklı çeşitlerde kimyasal taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi deniz yoluyla tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası kuralların düzenlendiği sözleşmeler arasında yer almaz ?


SOLAS

MARPOL

IMO

CSC

SOCAR


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş stratejisi belirlerken dikkate alınması gereken dışsal faktörlerden biridir?


Risk

Esneklik

Uluslararası Deneyim 

Kontrol İhtiyacı 

İşletme Amaçları 


13.Soru

Satın aldıkları ürünleri stoklayıp müşterilere küçük miktarlarda ulaştıran organizasyonlara ne ad verilir?


Perakendeciler

 

Toptancılar

 

Distribütörler

 

Hizmet sağlayan işletmeler

Tedarikçiler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşımacılığının temel bileşenlerinden biri değildir?


araçlar

taşınacak yük

sürücü 

yolcu

kara yolu


15.Soru

Kimyasal, fiziksel ve biyolojik birtakım özelliklerinden dolayı canlı cansız varlıklar ve çevre için risk oluşturan madde ve nesnelere ne ad verilir?


Tehlikeli madde

Radyoaktif madde

Kimyasal atık

Nükleer madde

Yanıcı madde


16.Soru

Hedef maliyetleme süreçleri, grafikleri ve tabloları incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi bu sürecin son basamağını oluşturur?


Mamul/hizmet özelliklerinin belirlenmesi

 

Hedef fiyat ve satış hacmi

 

Hedef kâr

 

Hedef maliyet

Tasarım ve üretim


17.Soru

Bir radyo işletmesinin aktardığı radyo yayını neye örnek olarak verilebilir?


Maddi olmayan malzeme

Maddi malzeme

Dağıtım lojistiği

Stok

Tedarik lojistiği


18.Soru

Ürün, yük, ham madde, hizmet vb.’nin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Stok yönetimi 

Taşıma 

Depo yönetimi 

Dağıtım merkezi 

Barkod 


19.Soru

Bir otomobil yapım fabrikasında motor, kasa, tekerlek vb. maddelerin hangi gider kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir?


Genel üretim giderleri

Finansman giderleri

Direkt ilk madde giderleri

Yan madde giderleri

Zorunlu giderler


20.Soru

İşletme deposu, dağıtım merkezi, perakende dağıtım deposu, yerli depo ve katma değerli hizmet deposu; depo kriterlerine göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine uymaktadır?


Coğrafi dağılım açısından depolar

Depolama stratejisi açısından depolar

İşleyişe göre depolar

Ürün karakteristiği açısından depolar

İşletme esaslı depolar