Lojistik İlkeleri Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Maliyet kavramı, harcama, gider ve zarar ilişkisi konusunda aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kârın kaynağı gelirlerdir.

Gelir elde etmek amacıyla elden çıkarılan varlıkların değeri maliyet olarak adlandırılır.

Gider, belli bir amaca ulaşmak için normal sınırlar içinde yapılan tüketimlerdir.

Karşılığında herhangi bir şey vermeden gelir elde etme olanağı yoktur.

Gelir (hasılat), mal ya da hizmet satışlarının veya diğer işletme faaliyetleri sonucunda elde edilen varlıkların brüt tutarıdır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ASEAN'ın kuruluşunda yer alan ülkelerinden birisidir?


Vietnam

Malezya

Çin

Japonya

Güney Kore


3.Soru

BM Örnek Düzenlemelerine göre herhangi bir taşıma modunda taşımaya sunulan tehlikeli madde ya da nesne için sunulması gerekli temel bilgilerden biri değildir?


Uygun gönderi adı

Sınıf ve uygulanıyorsa bölümü

UN numarası ve uygulanıyorsa paket grubu 

Tehlikeli maddenin toplam miktarı (ağırlık, hacim, aktivite gibi ölçü birimi ile birlikte)

Tehlikeli maddenin göndericisi


4.Soru

Tehlikeli madde lojistiğinde taşıma türlerine göre tarafların sorumlulukları ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ADR’de ana katılımcı olarak belirlenmiştir?


taşıyıcı

yükleyici

ambalajlayan

doldurucu

tank-konteyner operatörü


5.Soru

Aşağıda verilen adımlar hangi lojistiğin aşamalarıdır?

* Malzeme İhtiyaç Planlamasının çalıştırılması

• Planlı siparişlerin ve satın alma taleplerinin oluşturulması

• Üretim siparişi açma

• Üretim için depodan mal çekme

• Üretim

• Depoya giriş


Dağıtım Lojistiği

Üretim Lojistiği

Tersine Lojistik

Tedarik Lojistiği

Dış kaynak kullanımı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Performans Endeksi’nin (LPI) temel değerlendirme ölçütleri arasında değildir?


Gümrükleme süreçlerinin hızı

Ticaret ve ulaştırma ile ilgili altyapının kalitesi

Gönderiyi takip etme ve izleme kabiliyeti

Lojistik firmalarının kuruluş yılı

Yükün varış noktasına zamanında ulaşması


7.Soru

"Lojistik hizmet endüstrisinin artan önemi, dünyada gözlemlenen uzun dönemli değişikliklere bağlıdır." Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?


Siyasi uyuşmazlıklar

Küreselleşme

Yeni ekonomi anlayışı

Değişen piyasa koşulları ve talep yapısı

Farklılaşan rekabet olgusu ve teknolojik gelişmeler


8.Soru

Lojistik merkezler ilk hangi ülkede ortaya çıkmıştır?


ABD 

İtalya 

Almanya 

İspanya 

Japonya


9.Soru

Lojistiğin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


1950’li yıllar lojistiğin bir parçası olan dağıtım sistemlerinin plansız bir şekilde yürütüldüğü dönemdir.

1950’li yıllar dağıtım kavramının geliştirilmesinde önemli dönemdir.

1990’lı yıllar fiziksel dağıtım kavramının ortaya çıktığı dönemdir.

2000'li yıllarda lojistik belli alanlarda uzmanlaşmış kişilerce ayrı ayrı yürütülen faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1980' li yıllarda üreticilerden perakendecilere malların bir şekilde ulaştırıldığı zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 


10.Soru

Taşımacılık türüne karar verilirken uyulan aşağıdaki ölçütlerden hangisi müşteri memnuniyetini etkiler ve kilit bileşen durumundadır?


Maliyetler

 

Erişilebilirlik

 

Kapasite

 

Geçiş zamanı

Güvenlik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin  yıllık ortalama büyüme
 oranının her geçen yıl artacağına dair beklenti oluşmasının  sebepleri arasında yer almaz?


Artan gayri safi yurt içi hasıla(GSYİH)

Hitap edilen pazarın genişliği

Artan ticaret,

Pasifik Asya’ya geçişlerde kolaylık sağlaması

Dünyanın sadece %8 lik kısmını barındırıyor olması.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası lojistikte önemli bir yere sahip olan taşımacılık modlarından biridir?


Tekli modda taşımacılık

Aktarmalı taşımacılık

Akıllı taşımacılık

Sistematik taşımacılık

Hava modunda taşımacılık


13.Soru

Lojistik sürecini harekete geçiren ve tüm faaliyetleri etkileyen süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Elleçleme

 

Stok

 

Taşıma

 

Depolama

Sipariş işleme


14.Soru

Avrupa Birliği’nde 2003 yılından sonra lojistik maliyetlerindeki artışın temel sebeplerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Sürücü sıkıntısı ve pazar konsolidasyonu

Karayolu alt yapısının iyi olması

Modern demiryolu hatlarının yanında eski hatların da olması

Metal ve Çimento sektöründeki gelişmeler

Üretim ve dış ticaret hacminin düşmesi


15.Soru

- Ortak ulaştırma politikası (OUP), uluslararası taşımacılığa uygulanabilir ortak kurallar belirlemiştir.

- 2001 yılında yayınlanan Beyaz Kitap, lojistik operasyonlarında ne gibi önceliklerin olduğunu belirtir.

- Kaynak tasarruflu ulaştırma sistemi için 10 hedef konulmuştur.

Yukarıdaki verilen gelişmeler, lojistik sektöründe dünya üzerinde hangi bölgeye ait gelişmelerdir?


Kuzey Amerika

 

Uzakdoğu

 

Güney Asya

 

Avrupa Birliği

Güney Amerika


16.Soru

Tedarik zincirinin aksi yönünde tedarikçilerden alınan ürünlerin müşterilere teslimatından sonra hasar görmesi, iadesi, reddedilmesi, ambalaj maddelerinin geri kazanımı, kullanım süresinin dolması, modasının geçmesi, onarım vb. nedenlerle bu malların ve/veya ambalaj malzemelerinin müşterilerden başlangıç noktasına geri götürülmesi gibi faaliyetleri içeren lojistik süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Tedarik Lojistiği

Üretim Lojistiği

Depolama Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Tersine Lojistik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçilere daha yakın noktalarda yer alan ve üretim yerlerine ham madde bazında, çeşit olarak az ama karma ve büyük hacimli sevkiyat sağlayabilen depolara verilen isimdir?


Klasik depo

Dağıtım merkezi

Toplama merkezi

Aktarma merkezi

Sipariş işleme merkezi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik süreçlerinden biri değildir?


Tedarik Lojistiği

Üretim Lojistiği

Depolama Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Tersine Lojistik


19.Soru

BM Uzmanlar Komitesi, taşımacılık modlarında tüm tehlikeli maddelerin aynı biçimde sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla kaç tehlikeli sınıf belirlemiştir?


5

6

7

8

9


20.Soru

Tehlikeli madde sınıflandırmasında Sınıf 3'ü hangi maddeler oluşturmaktadır?


Yanıcı sıvılar

Gazlar

Zehirli ve bulaşıcı maddeler

Radyoaktif maddeler

Yanıcı katılar