Maliye Politikası 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yerel yönetimin vergi kaynaklarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Yerel yönetim vergilerinin en tipik örneği emlak vergileridir.

II.Bu tür vergilerin yerel yönetimlere bırakılmış olmasının temel nedeni  ilgili vergilerin konuları yerel yönetim sınırları içinde olmasıdır.

III.Üniter sistemlerde emlak vergisi gibi vergilerin oranları genellikle yerel yönetim tarafından belirlenmektedir.


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I,II,III


2.Soru

I. Sübvansiyon

II. Caose Teoremi

III. Mülkiyet haklarının tesisi

IV. Vergileme

Yukarıdakilerden hangii ya da hangileri çevre sorunları ile mücadelede kamu sektörünün üstlendiği düzenlemelerdir?

 


I ve II

 

I, II ve III

 

I, III ve IV

 

II, III ve IV

 

II ve IV

 


3.Soru

Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin bölgeler itibarıyla farklılıklar göstermesi, aşağıda verilen bölgesel dengesizlik nedenlerinden hangisi ile açıklanabilir?


Bölgeler arasındaki sosyal farklılıklar

Bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar

Bölgeler arasındaki kültürel farklılıklar

Bölgeler arasındaki tarihsel farklılıklar

Bölgeler arasındaki coğrafi farklılıklar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin yerel yönetime bazı vergi türlerini bırakmasının sebeplerinden birisi değildir?

 


Verginin konusunun yerel yönetim sınırları içinde olması

 

Yerel yönetimce sunulan hizmetlerin vergi konusunun değerini etkilemesi

 

İşletmelerin yerel yönetim hizmetlerinden doğrudan fayda elde etmeleri

 

Yerel yönetimlerin merkezi yönetimden daha etkin olduğu

 

Yerel yönetimlerin ekonomik istikrarı gerçekleştirmede etkin olması

 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerde dış kaynakların teşvik edilmesinin maliyeti olabilir?


Sermaye birikimine katkı sağlanması

Ülke dışına gelir transfer edilmesi

Piyasa ekonomisi koşullarının gelişmesi

Girişimcilerin dış piyasalara daha kolay açılabilmeleri

Yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek teknolojik kapasitenin gelişmesi


6.Soru

Bireysel bilgi, beceri ve yeteneklere dayanan üretim kapasitesi olarak adlandırılan sermaye türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 


Makine sermayesi

 

Yatırım sermayesi

 

Beşeri sermaye

 

Ekonomik sermaye

 

Üretim sermayesi

 


7.Soru

Üretilen milli gelirden kamusal amaçlara tahsil edilen fona ne ad verilmektedir?

Dolaysız vergi oranı

Toplam vergiler

Sosyal Tasarruf oranı

Cari harcama

Sermaye oranı

Vergi yükü, sosyal tasarruf oranı adı da verilir. Üretilen milli gelirden kamusal amaçlara tahsis edilen fonlardır. Dolayısıyla doğru cevap C’dir.

I. Cari harcamalar azalmıştır,

II. Savaş sanayiine yatırım artmıştır,

III. toplam harcamalar artmıştır,

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1937-41 dönemleri arasında uygulanmıştır?

 


Yalnız I

 

I, II ve III

 

I ve II

 

II ve III

 

I ve III

 


8.Soru

Hâkim gücün merkezî yönetimde olduğu, ülke yönetimin tek bir anayasa ile sağlandığı ve yasama organınca yapılan yasaların bütün ülkede uygulandığı siyasal sisteme ne ad verilir?

 

 

 


Federal sistem

 

Konfederal sistem

 

Üniter sistem

 

Birleşik krallık

 

Oligarşi

 

 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği sonucunda imzalanan bir anlaşmadır?

 


Lozan anlaşması

 

Kyoto protokolü

 

Dünya sağlık örgütü anlaşması

 

Birleşmiş milletler anlaşması

 

İstanbul sözleşmesi

 


10.Soru

Kamunun, gelir dağılımının düzeltilmesi fonksiyonu göz önünde bulundurulduğunda merkezi ve yerel yönetimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Gelir dağılımını düzeltme fonksiyonu temelde yerel yönetim tarafından yürütülmesi gereken bir politikadır.

Yerel yönetimler kullandıkları kaynak ve hizmet alanları genişlediği ölçüde sürece dahil olarak merkezî yönetimin yükünü hafifleteceklerdir.

Gelir dağılımında büyük adaletsizliklerin olduğu bölgelerde yerel yönetimlerin etkileri daha fazladır.

Veri gelir dağılımının korunmasında yerel yönetimler etkili değildir.

Yüzeysel gelir dağılımı sorunlarının çözümünde yerel yönetimler etkili olamazlar.


11.Soru

I. Gelir dağılımı ölçütü, bireysel gelir dağılımıdır.

II. Fonksiyonel gelir dağılımında bütün bireyler eşit olarak üretime katılırlar.

III. Sektörel gelir dağılımıi farklı sektörlerde yaratılan gelirleri ifade eder.

IV. Bölgesel gelir dağılımı, bölgeler itibariyle yapılır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 


I, II ve III

 

I, III ve IV

 

I, II, III ve IV

 

II, III ve IV

 

II ve IV

 


12.Soru

Üniter sistemde mali tevzin aşağıdaki yönetim kademelerinden hangisi/hangileri arasında gerçekleştirilmektedir?

 


Yerel yönetim

 

Federal yönetim

 

Merkezi ve yerel yönetim

 

Konfedere yönetim

 

Federal yönetim ve federe yönetim

 


13.Soru

Kamu ve özel kesimde üretime giren üretim faktörlerinin dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımı olarak adlandırılan gelir dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Fonksiyonel gelir dağılımı

 

Birincil gelir dağılımı

 

İkincil gelir dağılımı

 

Adil gelir dağılımı

 

Üçüncül gelir dağılımı

 


14.Soru

Gelir vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Gelir vergisi üzerinden alınır.

Dolaylı vergilerdendir.

Vergi ödeme gücüne en fazla yaklaşan vergidir.

Sübjektif vergilerdendir.

Bireysel ve ailesel durumu da dikkate alır.


15.Soru

Kamunun kaynak dağılımı fonksiyonu göz önünde bulundurulduğunda, aşağıda verilen hizmetlerden hangisini yerel yönetimlerin gerçekleştirmesi gerektiği söylenebilir?


Kamu düzeni hizmeti

Milli güvenlik hizmeti

Adalet hizmeti

İtfaiye hizmeti

Diplomasi hizmeti


16.Soru

Tam kamusal mal ve hizmetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 


Devlet tarafından üretilmeleri bir zorunluluktur.

 

Fiyatlandırılmaları mümkün değildir.

 

Vergi ile finanse edilmektedirler.

 

Kimsenin tüketimden dışlanamadığı mal ve hizmetlerdir.

 

Yerel yönetimler tarafından görülmeleri gerekmektedir.

 


17.Soru

 

Bireyin gelirinin belirli bir seviyenin üstünde olması durumunda artan oranlı gelir vergisi ödemeleri, belirli seviyenin altında ise mali destek alması uygulamasına ne ad verilir?

 

 


Subjektif vergilendirme

 

Objektif vergilendirme

 

 

Negatif vergilendirme

 

Pozitif vergilendirme

 

Adil vergilendirme

 

 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sektörel teşviklerin iç kaynaklarla finanse edilmesini güçleştiren nedenler arasında sayılamaz?

 

 


Ortalama gelirin düşük olması

 

Tasarruf oranının düşük olması

 

Gelirin önemli bir kısmını tüketim harcamalarında kullanması

 

Reel faizlerin çok düşük olması

 

Tasarrufların genellikle kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirilmesi

 

 

 

 


19.Soru

Faaliyetleri nedeniyle kıyısına kuruldukları gölün kirlenmesine neden olan işletmelerden birine gölün mülkiyetinin bedeli karşılığında tesis edilmesi hangi politikaya örnektir?

 

 


Kirleten öder ilkesi

 

Havuz ilkesi

 

Mülkiyet haklarının tesisi

 

Pareto çözümü

 

Pazarlık ilkesi

 

 


20.Soru

A ülkesi=0,512

B ülkesi=0,423

C ülkesi=0,415

D ülkesi=0,325

E ülkesi=0,298

Yukarıda Gini katsayısı verilen ülkelerin hangisinde gelir diğerlerine göre daha adil bir şekilde dağılmaktadır?

 


E

 

D

 

C

 

B

 

A