Medya İlişkileri Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişilerin istedikleri kanalı ve içeriği seyretmekte özgür olmaya başlaması, medyanın izleyici üzerindeki kontrolünün gittikçe azaldığı bu süreç ne şekilde adlandırılır?


Kriz

Fırsat

Paydaş yaratma

Değerlendirme

Fragmanlaşma


2.Soru

Etkinlik yönetimi sürecinin hangi aşaması denetim standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır?


Tasarım

Araştırma

Planlama

Uygulama

Değerlendirme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ile ilişkilerde röportajı kullanırken yapılmaması gerekenlerden biridir?


Röportajı yapacak gazeteci ve yayın kuruluşu hakkında bilgi toplanmış olması

Bilgi ve yetki sahibi olunmayan konularda konuşulmaması

Mesajın açık ve net olarak verilmesi

Yayınlanmadan önce haberi görmek ve düzeltmeler yapmak

Varsayımlara dayalı fikirler yürütülmemesi


4.Soru

Tarihsel olarak interneti “anlamak” adına Castells’in (2003) önerdiği düzeyler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tekno kültür, hacker kültürü, cemiyet kültürü, girişimci kültürü

Tekno meritokratik kültür, hacker kültürü, sanal cemaat kültürü ve girişimci kültürü

Tekno meritokratik kültür, hacker kültürü, sanal cemaat kültürü ve sanal kültür

Meritokratik kültür, cemiyet kültürü, sanal cemaat kültürü ve girişimci kültür

Tekno kültür, hacker kültürü, sanal cemaat kültürü ve katılımcı kültür


5.Soru

Çıkış noktasında üniversite temelli bir alt kültür olan, günümüzde ise bilgisayar korsanları ile özdeşleşen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hydra

Hacker

WELL

Reddit

Binary digit


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük etkinliklerin özelliklerinden biri değildir?


Sınırlı bir süresi vardır

Belirli bir yere bağlıdır

Kalabalık grupları çeker

Gelenek veya sembolik unsurları içerir

Her zaman olmaz


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ilişkilerinin dönüşümü açısından fragmanlaşma ve kontrol kaybına işaret etmektedir?


Mecraların tektipleşmesi

Kontrolün medyada yoğunlaşması

Bilginin tek elde toplanması

Hedef kitleye odaklanamama

Mecralarda çeşitlilik


8.Soru

Hangileri kontrollü haberlerden olamaz?


basın bültenleri

basın açıklamaları

basın gezileri 

ani röpotajlar 

basın bildirileri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikli etkinlikleri mega etkinliklerden ayıran özelliktir?


Çeşitli destinasyonlarda farklı zamanlarda gerçekleştirilmesi

Geniş kitleleri çekmesi

Belirli bir destinasyona ait etkinliklerdir

Ekonomiye sağladığı katkı büyüktür

Fizyolojik etkisi oldukça büyüktür


10.Soru

Hangisi, kurumsal haberlerin ücretsiz yayımlatılabilmesi ve halkla ilişkiler birimlerinin işlerini yaparken kullandıkları, medya ile kurum ilişkisini sağlayan etkinlik alanları arasında değildir? 


sosyal sorumluluk projeleri

Tv reklam kuşağı

fuar ve sergiler

yarışmalar

araştırmalar


11.Soru

Hangisi, izleyici, dinleyici ve okuyucu anketleri pazar araştırmaları ve müşteri memnuniyeti için yapılan araştırmalar için en sık kullanılan araştırma araçlarındandır?


Hediye

Anket

Reklam

Soruşturma

Etkinlik


12.Soru

Kişinin kendisinin ya da başkalarının hayatını ve muhatabı olduğu mesajları anlamlandırması olduğu kadar, kişinin kendisini ifade etme çabası aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Güven sağlama

Etkileşim kurma

Memnuniyet yaratma

İletişim kurma eylemi

Davranış değişikliği oluşturma


13.Soru

Türkiye’deki günlük gazetelerin toplam tirajları kaç civarındadır?


3 Milyon

4 milyon

5 Milyon

6 Milyon

7 Milyon


14.Soru

Kurumların halkla ilişkiler yönetimleri için kullandığı yayınları kaç biçimde değerlendirmek mümkündür?


1

2

3

4

5


15.Soru

Medya haberlerinin ana hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı, ana konuya odaklanıp odaklanmadığı, kuruluşun mesajlarını içerip içermediği gibi kritik bilgiler hangi ölçme değerlendirme yöntemi ile elde edilir?


Reklam eşdeğeri

Reklam şirketi

Halkla ilişkiler

Basın Yayın Birliği

Medya içerik analizi


16.Soru

Bir dijital fotoğrafa baktığımızda burada bir görüntü ve bir bakış açısı ve bir anlam görmek aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


Sayısal düzey

Kod düzeyi

Dijital düzey

Kültürel düzey

Algoritma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletme için iyi iletişimin getirdiklerinden biridir?


Bireyler neyi, neden yaptıklarını bilmemektedirler, yapılan iş üzerinde düşünmemekte ve bilinç eksikliği yaşamaktadırlar.

İşletme esnektir ve değişimlere karşı kısa sürede tepki gösterebilmektedir.

Bireyler ne yapmaları gerektiği konusunda açık bir bilgiye sahip değildir.

Çalışanların iş değiştirme oranı yükselmektedir.

Bireyler fikir ve becerilerini açıklamamaktadırlar.


18.Soru

Medyada yer alabilmek için en yaygın ve etkili yöntem hangisidir?


Basın bülteni

Haber olmak

Reklam yapmak

Sansasyon yaratmak

Ünlü olmak


19.Soru

İletişimin en temel amacı ve beklentisi olan “davranış değişikliği” gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekmektedir?


Duymak

Görmek

Anlamak

Dokunmak

Hissetmek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, etkinlik sürecinin üstünlükleri arasında yer almaz?


Güçlü kaynak yaratımı

İyi eğitimli çalışanlar

Bir kaç gönüllü

İyi basın ilişkileri

Mükemmel bir site