Medya İlişkileri Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Alexa gibi siteler internet ortamında aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamaktadır?


Ölçme ve değerlendirme

Mesajlaşma

Dizi ve film izleme

Kurumsal bilgi akışı sağlama

Haber ve aktüalite takibi


2.Soru

"Duyduğundan çok gördüğüne inanma" anlayışı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?


Basın bülteni

Basın konferansı

Halkla ilişkiler

Basın gezisi

Sosyal medya


3.Soru

Bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletişim yönetimine ‘____________’ denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Sosyal ilişkiler

Halkla ilişkiler

Medya ilişkileri

Kamusal ilişkiler

Bireysel ilişkiler


4.Soru

Paylaşılacak bilginin kamuoyunun ilgisini çekecek ve kuskusuz medya için de haber değeri taşıyacak biçimde tasarlanması aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


İçerik yönetimi

Gündem yönetimi

Konu yönetimi

İtibar yönetimi

Halkla ilişkiler yönetimi


5.Soru

I. İçinde bulunan sosyal paydaşlar

II. Etkisi altında olduğu coğrafi bölge

III. Neden olan konunun ne olduğu

Yukarıdakilerden hangisi krizin kapsama alanını belirlemede kullanılan değişkenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın konferansının olumlu yönlerinden biridir?


Basın konferansının medya mensuplarına soru sorma yükünü ve yükümlülüğünü getirmesi

Basın konferansının geniş bir medya mensubu katılımı ile yapılması ve tek bir medya kuruluşuna özel haber yapma imkânı olmaması

Gerçek haber değeri taşıyan toplantılara katılımın azalması

Basın konferansının sonucunda her zaman istenilen biçimde ve içerikte medya görünürlüğü sağlanamaması

Medyanın gözünde toplantıyı düzenleyene dair güvenin zedelenebilmesi


7.Soru

Günlük hayatında da oldukça kaygılı biri olan Merve, neredeyse yaşamındaki her şeyi sigorta ettirmeyi düşünmektedir ancak ailesinin ve yakınlarının telkini ile sadece çok önemli ve gerekli eşyaları (ev veya araba gibi) sigortalatmıştır. Bir gün, Merve sigorta reklamlarını izlerken, kol saatini de tehlikelere karşı korumak için sigortalatmaya karar verir. Bu durum hangi fonksiyonu ile doğrudan ilgilidir?


Bilgilendirme

İkna Etme

Destekleme

Hatırlatma

Duyguları harekete geçirme


8.Soru

Medya ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Medya ilişkileri yazılı basın, radyo, televizyon, sinema haberleri, prodüksiyon şirketleri gibi tüm iletişim araçları ve mensuplarıyla karşılıklı çıkarlara ve bir çeşit alış-verişe dayanan ilişkileri kapsar.

Medya ilişkilerinin hedefi toplumda kuruluş hakkında bilgi ve anlayış sağlamaktır.

Doğruluk ve dürüstlük esas olduğundan, kuruluş hakkındaki olumsuz bilgilerin de zaman zaman verilmesi kaçınılmazdır.

Halkla ilişkilere konu olan bilgiler sadece onu veren kuruluşun önem verdiği ve ilgi duyduğu bilgiler olmalıdır

Medyanın müşterisi olan okuyucuların, dinleyicilerin ve seyircilerin de önem verdiği ve ilgi duyduğu bilgiler olmalıdır.


9.Soru

İster sadece bilgisayarda üretilmiş olsun, ister analog olarak üretilmiş ve yeni medyaya aktarılmış olsun bir gerçekliğin temsili yeni medyada sayısal fonksiyonla ifade edilebilir haldedir. Bu ifade biçimine ne ad verilir?


Nicelik

Sayısal Temsil

Nicel üretim

Nicel medya

Sayısal Medya


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca durumlardan birisidir?


Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması

Haber kaynağının nüfuzu

Haber kaynağının toplumda ünlü birisinin olması

Siyasilerin hayatları

Kişinin toplumdaki yeri


11.Soru

Krizle iligli aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Krizler aniden ortaya çıkabilir.

Krizler kendiliğinden ya da her şey yolunda giderken ortaya çıkan sorunlardır.

Krizler beklenmeyen bunalım halidir.

Krizler mutlaka bir nedenle yapılmayan bir eksiklik ya da yanlışlık sonucun gelişir.

Tüketici şikayetleri nedeniyle ortaya çıkan krizler yaşanabilir.


12.Soru

“Bir örgütün iç ve dış kamularla, yani örgütün hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen gruplarla kurduğu iletişime ait planlama, yürütme ve değerlendirme etkinliklerinin toplamı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Halkla ilişkiler

Reklam

Müşteri ilişkileri

Sponsorluk

Kurumiçi iletişim


13.Soru

  1. Hangi sosyal paydaşların işin içinde olduğu
  2. Krize sebep olan dış etmenlerin neler olduğu
  3. Krizden nasıl en az kararla çıkılabileceği
  4. Hangi coğrafi bölgenin etki alanında kaldığı
  5. Krize neden olan konunun içeriğinin en olduğu

Krizin kapsama alanının belirlenmesinde rol oynayan etmenler hangileridir?


I, II, III

I, III, IV

I, II, V

I, IV, V

II, III, V


14.Soru

Pavlik (2013) günümüzde modern gazeteciliğin değiştiğini kaç kapsamda açıklamıştır?


3

4

5

7

9


15.Soru

I. Kamu yararı

II. Gerçeklik

III. Güncellik

IV. Kaynak Bildirme

V. Habercinin Kimliği

Yukarda verilenlerden hangileri, yayınların hukuk çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ile ilgili kriterler arasındadır?


I ve IV

I, II ve III

I ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


16.Soru

Kriz yönetiminden farklı olarak kriz iletişimi yönetimi nedir?


Alınan önlemlerin, kararların ve aksiyonların doğru bilgilerle, doğru mecralarda iletişiminin yapılması

Ortaya çıkan kriz için güçlü bir basın açıklamasının hazırlanması

Basın mensuplarına yönelik bir toplantı düzenlenmesi

Basına fotoğraflı basın bülteni gönderilmesi

Köşe yazarları ile sohbet toplantısı düzenlenerek bir araya gelinmesi


17.Soru

“Kişiyi eyleme sürükleyen güç ve motivasyonu, ahlaki eylemlerin yöneldiği şeylerin yol açtığı deneyim ve yaşantıları temel alarak değerlendirerek iyi veya kötü yargısında bulunur.” Şeklinde tanımlanan normatif etik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlaki Değer Teorisi

Ahlaki Yükümlülük Teorisi

Teleolojik Etik

Aksiyolojik Etik

Deontolojik Etik


18.Soru

Haberin ayrıntılı açıklamalar öncesinde yer alan ilk bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Başlık

Özet

Hazırlık

Araştırma

Giriş paragrafı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krizin gerçek anlamda var olup olmadığını gösteren temel ölçütlerden biridir?


Krizin önem seviyesi 

Kriz konusunun yeni olup olmaması

Krizin sebep olduğu güven ortamının ortadan kalkmasıyla oluşan stres

Krizin kimin krizi olduğu, diğer deyişle ortaya çıkan krizle ilgi ve yakınlık düzeyi

Krize piyasadaki şirketlerin nasıl tepki verdiği


20.Soru

Toplumdan topluma farklılık gösteren, hangi toplumda hangi davranış biçimlerinin ahlaki olduğunu ya da olmadığını inceleyen etik türlerinden hangisidir?


Betimleyici etik

Normatif etik

Metaetik

Teleolojik etik

Aksiyolojik etik