Medya İlişkileri Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya aracılığıyla paylaşılacak hizmet, ürün ya da bilginin içeriklerine/türlerine, hedef kitle özelliklerine göre kullanılan farklı araç ve yöntemlerden biri değildir?


Gazete

Mülakatlar

Mikro bloglar

Sosyal medya

Haber röportajları


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi basın konferansı öncesi yapılan hazırlıklardan biri olamaz?


Zaman çizelgesi

Mesajı tanımlama

Tarih ve saati programlamak

İkramları belirlemek

Mekanı netleştirmek


3.Soru

Gazete veya derginin, uluslararası, ulusal ve bölgesel olması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Okuyucu profili

Yayın alanı

Basım tekniği

Dağıtım yöntemleri

Yayın politikası


4.Soru

Kriz döneminde kurum ya da kuruluşta hangisinin yükselmesi beklenir?


Kurumsal bağlılık

Ürün ya da hizmetin kalitesi

Terfi bekleyen çalışanlar

Maaş miktarları

Kuruluş içindeki kırılma noktaları


5.Soru

Önemli hikayelerin görsel medyada haber olarak yer alması için hazırlanan kısa rapor ve röportaj tarzındaki görsel bültenlere ne ad verilir?


Haber mektupları

Video haber bülteni

Basın makalesi

Haber röportaj

Televizyon içeriği


6.Soru

Belirli ve önemli bir konu ile ilgili olarak medya mensuplarıyla bir araya gelinen etkinliğe ne ad verilir?


Basın konferansı

Medya iletişim

Halkla ilişkiler

Basın bülteni

Basın gezisi


7.Soru

Üç kulaklı bir tavşanın doğduğu haberi, haberde bulunması gereken hangi özelliğe örnek olarak gösterilebilir?


Etkili ilgililik

Zamanlılık

Yakınlık

Kesinlik

Nadirlik


8.Soru

Kriz yönetimi için hazırlanacak planlamada aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?


Kurumsal olarak daha önce yapılmış iletişimin performansı hazırlanmalıdır.

Hali hazırda bir kriz varken yeni bir krizin daha oluşması önlenmelidir.

Diğer kurumların krizde olup olmadığı incelenmelidir.

Görevini yerine getirmeyen çalışanlar görevinden uzaklaştırılmalıdır.

Rakiplerin bu krizi duymamasını sağlayacak bir medya planlaması yapılmalıdır.


9.Soru

Türkiye’deki gazete, dergi, televizyon ve radyoların ezici çoğunluğu bir kaç medya grubunun
bünyesinde yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ana akım medya içerisinde yer alan medya gruplarından biridir?


İhlas

Çukurova

Doğuş

Albayrak

Yeni Dünya 


10.Soru

Reklam iletişimi ile ilgili olarak hangi fonksiyon reklam, tüketicide var olan istek ve ihtiyaçları hissettirmekte ve farkındalık yaratmaktadır?


İkna etme fonksiyonu

Destekleme fonksiyonu

Hatırlatma fonksiyonu

Bilgilendirme fonksiyonu

Çözümleme fonksiyonu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın konferansı öncesinde yapılması gerekenlerden biri değildir?


Kayıt almak

Zaman çizelgesi

Mesajı tanımlama

Tarih ve saati programlamak

Mekanın belirlenmesi 


12.Soru

Temsil edilen kuruluş lehine olan maksimum bilginin, kitle iletişim araçları vasıtasıyla duyurulmasını ve böylece kuruluş ve ürünleri hakkında kamuoyunun daha olumlu bilgiler ve anlayış edinmesini temin etmek aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?


Basın lansmanı

Medya içeriği

Basın bülteni

Medya ilişkileri

Basın gezisi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz iletişiminin yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Kriz takımının donanımlı kişilerden oluşturulması, konuya tam yetkiyle el koyması.

Çalışanların daha verimli çalışması için panik ortamının yaratılması.

Alınan kararların paylaşılacağı tüm kişi ve kuruluşların çok iyi saptanması.

Kriz anında ve sonrasında uzunca bir süre günün her saati iletişime açık kalınması.

Kriz iletişim planının sürekli olarak güncellenmesi.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın konferansının ardından yapılmaz?


Neyin eksik kaldığını değerlendirme

Toplantıya katılmayanları kontrol etme

Gelenekesel medyayı takibe alma

Medya görünümünü raporlaştırma

Medya mensuplarına baskı uygulama


15.Soru

Medya ilişkileri sorumlularının yazılı basına içerik hazırlamadan önce gazete ya da derginin hangi özelliğini dikkate almaları gerekir?


Gazete/derginin hedef kitlesinin demografik özelliklerini

Gazete/derginin hedef kitlesinin gelir düzeylerini

Gazete/derginin çalışanlarının mesleki yetenekleri

Gazete/derginin sahibinin kişilik özellikleri

Gazete/derginin örgütsel yapısını


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bernays’in açıkladığı etik sorunlar arasında yer almaz?


İyi niyet kendi başına bir amaç olarak düşünülemez

Halkı anlamak için kişisel ilişki ön koşuldur

Toplumun sosyal, ekonomik ve politik yaşamına katkısı olmalıdır

Sözcüklerin arkasındaki anlamları dikkatle düşünmek gerekmektedir

Önceden yazılı izin olmadan hiç kimsenin yazı ya da sözleri kullanılamaz


17.Soru

Sayısallaşma, enformasyonun analog formattan bilgisayarlar tarafından okunabilir bir formata dönüştürülmesi aşağıdaki kavramların hangisini diğerlerine göre geriye düşürmüştür?


Dijital medya

Konvansiyonel medya

Yeni medya

Sosyal medya

İnternet medyası


18.Soru

“………………………. haber metni biçiminde hazırlanırken; ……………………. daha açıklayıcı, detaylı ve uzun olarak ve hazırlanan içeriklerdir.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi getirilmelidir?


Basın bildirisi-Basın bülteni

Basın bülteni-Basın makalesi

Basın makalesi-Basın bülteni

Basın makalesi-Basın bildirisi

Basın briefingi-Basın bülteni


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde basın konferansının aşamaları doğru verilmiştir?


I. Ön hazırlık

II. Toplantı

III. Toplantı sonrası

IV. Ertesi gün toplantısı

I. Toplantı

II. Toplantı sonrası

III. Ertesi gün toplantısı

I. Ön hazırlık

II. Toplantı

III. Ertesi gün toplantısı

I. Ön hazırlık

II. Deneme toplantısı

III. Toplantı

IV. Toplantı sonrası

V. Ertesi gün toplantısı

I. Ön hazırlık

II. Toplantı

III. Toplantı sonrası


20.Soru

“Yayın organının olaylara bakış açısı ve ilgi alanı hakkında halkla ilişkiler uzmanı net bir bilgiye sahip olmalıdır”, önermesi, yayının hangi özelliğidir?


Yayın alanı

Yayın politikası

Okuyucu profili

Dağıtım yöntemleri

Dağıtım profile