Okulöncesinde Yaratıcılık Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocukları erken yaşlarda yazın türleriyle tanıştırmanın yararlarından hangisi yanlış olarak verilmiştir?


Dil gelişimini destekler.

Okuma ve yazmaya karşı ilgisinin artmasına yardımcı olur.

Kavram gelişimini destekler.

Kitap sevgisi kazanmasını sağlar.

Görsel hafıza gelişimine yardımcı olur.


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Orff anlayışının aşamaları eksiksiz verilmiştir?


Yansılama, keşfetme, okuma

Keşfetme, doğaçlama, yazma

Yansılama, okuma yazma, doğaçlama, keşfetme

Doğaçlama, canlandırma, okuma, yazma, keşfetme

Yansılama,  canlandırma, okuma, yazma, buluş


3.Soru

Karalamalar döneminin son aşlamasına gelen çocuk karaladıklarını yorumlamaya ve bir isim vermeye başlar. Karalamalar dönemindeki bu aşamaya ne ad verilir?


Denetimli karalamalar

Amaca dönük karalamalar

İşaretlemeye dönük karalamalar

Denetimsiz karalamalar

Adlandırılan Karalamalar


4.Soru

Hangi alıştırmada; ayakta dururken, otururken, uzanırken tüm bedenin ya da bazı bölümlerinin (kol, bacak, gövde) eğilmesi, düz durması ve kıvrılması alıştırmaları yavaşça hızlandırılarak yapılır?


İfade için alıştırmalar

 

 

Isınma ve rahatlama alıştırmaları

Koşma

Yürüme


Güçlendirme alıştırmaları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "çeşitli araç gereçlerin kesilerek ya da yırtılarak kağıda yapıştırılmasıyla öyküyle ilgili resimlerin oluşturulması" etkinliğidir?


Mozaik çalışması

Kolaj çalışması

Poster çalışması

Üç boyutlu çalışmalar

Resim yapma


6.Soru

  1. Atmosfer
  2. Yer
  3. Zaman
  4. Enerji
  5. Bağlam

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi dansın elementleri içerisinde yer alır?


1

2

3

4

5


7.Soru

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi Orff tekniğindeki buluş aşamasına örnek olarak verilebilir?


Kodly yöntemi ile notaların okunması

Bir nesnenin sesini çıkartmaya çalışmak

Öğretmeninin hareketlerini tekrarlamak

Bir müzik aletinden farklı sesler çıkartmak

Öğrencilerin öğretmenden bağımsız ritmler oluşturması


8.Soru

Ece öğretmen 2-3 yaş grubuyla çalışmaktadır. Çalışmasında çocukların düzeyine uygun etkinlikler yürütmektedir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisini çocuklardan istemesi uygun olmaz?


Tek eğik çizgi çizme

Nokta yapma

Tek çapraz çizgi çizme

Desen yapma

Çift dikey çizgi çizme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses ve sevinim ifadeleri arasında yer almaz?


Gerilme

Bükülme

Dönme

Sayışma

Gergin uzanma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Orff yaklaşımının aşamalarından biri değildir?


Yansılama

buluş

tanımlama

okuma-yazma

doğaçlama


11.Soru

Yaratıcı dans/devinimde uygulama biçimlerinin hangisinde; bilmecelerin, deyimlerin, kısa şiirlerin dans/devinim eşlikli sunumu yapılabilir?


Betimsel oyunlar

Müziğe eşlik

Söz-Müzik-Devinim Bütünlüğü

Küme oluşturma ve ortam kullanımı

Ses ve devinim ifadeleri


12.Soru

Çocuklara yazın türü aktarma tekniklerinden hangisi filmler,video kasetleri,televizyon,radyo,teyp ve cd kayıtlarını içerir?


Kuklalar

Pazen Tahta

Kitle İletişim Araçları

Televizyon Şeridi

Saydam/Tepegöz


13.Soru

Müzik dersinde yansılama etkinliğinde öğrenciler öğretmenlerinin çıkardıkları sesleri tekrar etmektedir. Öğrenciler aşağıdakilerden hangisini yaptıklarında yansılama etkinliği doğaçlama etkinliğine dönüşmüş olur?


Öğretmen bir ses çıkardığında farklı bir sesle karşılık verdiklerinde

Öğretmen bir ritm oluşturduğunda grup olarak aynı ritmi çıkardıklarında

öğretmenin gösterdiği notaları elleri yardımıyla okuduklarında

öğretmenin kullandığı çalgı aletinden farklı sesler çıkardıklarında

öğretmenin gösterdiği hayvan kartlarının seslerini çıkardıklarında


14.Soru

Öykü tamamlama çalışması yaparken öğretmen açısında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Öykü tamamlama sırasında seçilen öyküler ve sözcükler çocukların yaşantısına uygun olmalıdır.

Öykünün bir bölümünü verdikten sonra, çocukların öyküyü zihinlerinde
canlandırabilmelerine ve bağlantılar kurmalarına olanak tanımalıdır.

Tamamlanan öykünün bir bütün oluşturması için tekrarlar ve yönlendirmeler
yapabilir.

Öğretmen dikkati dağılan, bağlantı kuramayan çocuklar için okumayı sonlandırmalıdır.

Tamamlanan öykünün tamamını çocuklara anlatma


15.Soru

Normal gelişim gösteren bir çocuktan 2-4 yaş döneminde aşağıdakilerden hangisi beklenir?


Gelişigüzel karalamalar yapması

Ana renkleri ve ara renkleri ayırt etmesi

Profosyonel şekilde insan yüzü çizmesi

Bir eli parmak ve tırnaklarla çizmesi

Perspektifi resimlerine yansıtması


16.Soru

Okul öncesi öğrencilerle yapılan yazın çalışma etkinliklerinden hangisi uygun değildir?


Okunan öykünün parmak oyunu ile canlandırılması

Öğrencilerin belirlenen yanıtlara bilmece oluşturması 

Yarıda bırakılan öykünün tamamlanması

Öğrencilerin sevdikleri bir şiiri ezlemeleri

Öykü kahramanları hakkında sohbet 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesindeki devinim hareketlerinin temeli içerisinde yer alır?


Müziğe eşlik etme

Yer seçme

Zaman seçme

Zıplama ve sıçrama

Enerji ayırma ve kullanma


18.Soru

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı el göz kordinasyonu zayıf olan bir öğrenci ile okuma etkinliği yapan bir öğretmen aşağıda verilen tamamlayıcı etkinliklerden hangisini seçmesi daha uygun olacaktır?


Tekerleme

Parmak oyunu

Şiir

Öykü tamamlama

Öykü oluşturma


19.Soru

Çocuklar sanatsal gelişim evrelerini farklı yaşlarda tamamlayabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir evrenin daha geç tamamlanmasının nedenlerinden biri sayılamaz?


Çocuğun fiziksel gelişim sınırlılıkları

Çocuğun ailesinden kaynaklanan dezavantajlar

Çocuğun ailesinin ilgisiz olması

Çocuğun öğretmenlerinden kaynaklanan problemler

 

Çocuğun erken gelişim göstermesi


20.Soru

Kendi içinde sonu (bitimi) olan alıştırmalar hangi yaş kümesi için uygun değildir?


2-3

3-4

4-6

6-8

8-9