Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin zihinsel işlevlerde yaşadıkları sorunlardan biridir?


Tuvalet becerileri

Giyinme becerileri

Bellek becerileri

Yemek yeme becerileri

Hijyen becerileri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin amacı özel gereksinimli bireyin istenen etkinlik veya işlevin gerektirdiği en uygun vücut duruşunu almasını sağlamaktır?


Yer değiştirme cihazları

Pozisyonlama cihazları

Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri

Bilgisayar erişim cihazları

Uyarlanmış oyun ve oyuncaklar


3.Soru

Acil durumlarda acil durum asansörleri öncellikle hangi tür yetersizliği olan bireyler tarafından tarafından kullanılmalıdır?


Zihinsel yetersizlik

Görme yetersizliği

İşitme yetersizliği

Fiziksel yetersizlik

Otizm spektrum bozukluğu


4.Soru

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 raporuna göre, Dünya üzerindeki tahmini engelli sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


100 Bin

1 Milyon

10 Milyon

100 Milyon

1 Milyar üzeri


5.Soru

Bir bankanın mobil uygulamasındaki sesli komut sistemi erişebilirlik standartları bağlamında seçeneklerden hangisine erişimde sağlanan bir kolaylık olarak düşünülebilir? 


Ekonomik faaliyetlere erişebilirlik

Bilgi ve bilişim teknolojilerine erişebilirlik

Hizmetlere erişebilirlik

Ulaşımda erişilebilirlik

Bina ve açık alanlara erişilebilirlik


6.Soru

AAIDD’nin zeka bölümünü temel alan ve yaygın biçimde kabul gören sınıflandırmasına göre ileri derecede ağır düzeyde zihinsel yetersizliği kaç zeka puanı ile ifade etmektedir?


55/50-35

25 ve altı

70 ve üstü

70-50

40/35-25


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireylere temel hareketleri (örn., oturma, yürüme) kazandırmak amacıyla kullanılan yüksek teknoloji cihazlardan biridir?


Tekerlekli sandalye

Koltuk değneği

Demir at

Yürüteç

Terapötik robotlar


8.Soru

Erken çocukluk döneminde başlayıp etkileri çoğu zaman yaşam boyu süren; bireyin diğer insanlarla etkileşimini, iletişimini ve öğrenmesini etkileyen nörolojik ve gelişimsel bozukluk nedir?


Serebral palsi

Otizm spektrum bozukluğu

Disleksi

Parkinson

Demans


9.Soru

Türkiye'de özel gereksinimli bireylere bakım hizmetleri hangi bakanlığın sorumluluğu altında sunulmaktadır?


Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı 

Gençlik ve Spor Bakanlığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşitme yetersizliği gösteren bireylerde yardımcı teknolojilerin kullanımının amaçlarından biri değildir?


İşitme eşiklerini etkin şekilde kullanmak

Bireylerin iletişim sınırlılıklarını gidermek

Çevresel uyarıları fark ettirmek

Görsel uyarıları alabilmelerini sağlamak

İşitme eşiklerini azaltmak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireyler için uygun yardımcı teknoloji hizmetini belirlemenin anahtar noktalarından biridir?


Bireyin tercihleri

Cinsiyet

Birincil duyu kanalı

Yaş

Zeka düzeyi


12.Soru

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 raporuna göre dünya nüfusunun yüzde kaçını engelli bireyler oluşturmaktadır?


5

10

15

20

25


13.Soru

Özel gereksinimli bireylere işlevsel yaşam becerileri kazandırmak ve var olan becerilerini daha akıcı şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kullanılan ekipman veya parçası, yazılım ya da ürün sistemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 


Yardımcı teknoloji cihazı

Yardımcı teknoloji hizmeti

Düşük teknolojili yardımcı teknoloji cihazı 

Orta düzey teknolojili yardımcı teknoloji cihazı 

Yüksek teknolojili yardımcı teknoloji cihazı 


14.Soru

Bir sensör yardımıyla üzerinden gezdirildiği metni tarayarak, seslendirir ve üzerinde bulunan ekrandan yazıyı gösteren cihaza ne ad verilmektedir?


Kalem tutacakları

Okuma kalemi

Ses kayıt cihazı

Elektronik sözlük

Cd çalar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi STK'ların beş temel özelliğinden biri değildir?


Kâr amacı gütmemek

Özerklik (otonomi)

Çoğulculuk

Gönüllülük

Oryantasyon


16.Soru

Psiko-sosyal rehabilitasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Engelli bireylerin topluma tam katılımlarının sağlanabilmesi için toplumu bilinçlendirme, sosyal kaynaştırma ve eğitim gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Engelli bireyin işe yerleştirilerek bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan mesleki rehberlik, iş ve mesleğe
uygun beceri eğitimini ve izleme süreçlerini almasıdır.

Engelli bireyin engeli nedeniyle yaşadığı fizyolojik yetersizliklerin tıbbi tedavi uygulamalarıyla ortadan kaldırılması çalışılmasıdır

Engelli bireyin yaşadığı topluma uyumunu kolaylaştıracak  hizmetlerin sağlanmasıdır. 

Engelli bireylerin yaşadıkları ortamda var olan performanslarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlayarak engelli bireylerin kendilerini yeterli hissetmelerini sağlamaya yönelik sunulan hizmetleridir


17.Soru

Alt yazılılı telefonların bir yardımcı teknoloji aracı olarak aşağıdaki gruplardan hangisi tarafından kullanılması olasılığı daha yüksektir? 


Fiziksel yetersizliği olan bireyler 

Zihinsel yetersizliği olan bireyler

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler

İşitme yetersizliği olan bireyler

Görme yetersiliği olan bireyler


18.Soru

Ali sık sık tekrarlayan biçimde ellerini çırpmakta, diğerleriyle göz kontağı kurmamakta, dikkatini başkalarıyla koordineli bir şekilde kullanamamakta, bir başka deyişle ortak dikkat sorunları yaşamaktadır. Ayrıca Ali iletişim becerilerinde akranlarına kıyasla gerilik göstermektedir. Sizce Ali'nin aşağıdakilerden hangisiyle tanılanma olasılığı daha yüksektir?


Otizm spektrum bozukluğu 

İşitme yetersizliği

Görme yetersizliği 

Çoklu yetersizlik

Süreğen hastalık 


19.Soru

Sinir sisteminin zarar görmesi, geçirilen hastalıklar, kazalar ya da genetik sorunlardan dolayı kas, iskelet ve eklemlerin görevini yerine getirememesi sonucu hareketle ilgili yetersizliklerin oluşmasına ne ad verilmektedir?


Zihinsel yetersizlik

İşitme Yetersizliği

Fiziksel yetersizlik

Görme yetersizliği

Otizm Spektrum Bozukluğu


20.Soru

Anayasaya uygun olarak çıkarılan, bir devletin ya da toplumsal düzenin sağlıklı bir biçimde yönetilmesi ve sürdürülmesi için geçerli olan yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 


Yönetmelik

Kanun

Sözleşme 

Çerçeve 

Deklerasyon