Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı teknolojinin türüne, çalışma biçimlerine, kullandıkları sistem ve yapılarına  göre sınıflandırıldığı gruplardan biridir?


Düşük teknolojili cihazlar

Pozisyonlama cihazları

Öğretimsel destek cihazları

Günlük yaşama yardımcı cihazlar

Bilgisayar erişim cihazları


2.Soru

  1. Herhangi bir acil durum yönetim sistemi bulunmamaktadır.
  2. Metropol bölgeler dışında kurtarma ve acil müdahale hizmeti sunulmamaktadır.
  3. Tahliye uygulamaları araç ve planlama eksikliğinden dolayı tam olarak sürdürülememektedir.
  4. Özel gereksinimli bireylere ilişkin bir planlama bulunmamaktadır.

Yukarıdakilerden hangileri geçmişte farklı Afrika ülkelerinde yaşanan afetlerden elde edilen deneyimler sonucu varılan tespitler arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal öyküler yazarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Ben dilini kullanmak

Sen dilini kullanmak

Kısa, kurallı yazılan cümleler yazmak

Betimleyici, yansıtıcı, yönlendirici, doğrulayıcı, kontrol cümlesi yazmak

Her bir cümleyi fotoğraf veya resimlerle desteklenmek


4.Soru

AAIDD’nin zeka bölümünü teme lalan ve yaygın biçimde kabul gören sınıflandırmasına göre, 70-50 zeka puanı olan birey hangi düzeyde yetersizliğe sahiptir?


Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

İleri derecede ağır düzeyde zihinsel
yetersizlik

Normal düzeyde zihinsel yetersizlik


5.Soru

Özel gereksinimli bireyin varolduğu noktayı terk etmemesi ve afetten korunma sürecini burada geçirmesi anlamına gelen yerinde sığınma kararını aşağıdakilerden hangisi verir?


Emniyet Genel Müdürlüğü

AKUT

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çocuk Hizmetleri Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yerel yöneticiler


6.Soru

İşitme engelli bireylerle konuşurken dikkat edilmesi gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşitme engelli bireyin hangi yolla iletişim kurduğunu öğrenmek.

Konuşurken ellimizle ağzımızı kapamamak.

Açık, anlaşılır ve yavaş konuşmak.

İşitme cihazı kullanan biriyle çok yüksek sesle konuşmak.

İletişim kurarken yüz yüze ve yakın mesafede olmak. 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BM'ye bağlı olarak engelli bireylere hizmet veren uluslararası STK'lardan biri değildir?


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO)

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)

Uluslararası Engelli Halkları (DPI)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

BM Çocuk Fonu (UNICEF)


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evde gereksinim duyulan güvenlik becerileri kapsamındaki 'temel ilk yardım becerileri' arasında yer almaz?


Bıçak, makas, jilet vb. kesici aletlerle oluşabilecek sıyrıklar

Çakmak, ocak vb. ateşli cihazlarla oluşabilecek yanıklar

Güvenilir bir yetişkini arama

Göze yabancı cisim kaçması vb. yaralanma

Kulak ve buruna yabancı cisim kaçması vb. yaralanma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğanın kendi düzeni içinde ortaya çıkan doğal afetlerden biridir?


Savaş

Terörizm

Yangın

Radyasyon

Fırtına


10.Soru

Serebral Palsili bir bireyin de madde bağımlısı olduğu düşünülerek barınakta çalışan gönüllülerce göz ardı edilmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnek teşkil etmektedir?


Özel gereksinimli bireylere acil durum ve afet hallerinde sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin önemi

Özel gereksinimli bireylere acil durum ve afet hallerinde sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin dayanakları

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili yaşanan zorluklar

Özel gereksinimli bireylere acil durum ve afet hallerinde sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı

Özel gereksinimli bireylere acil durum ve afet hallerinde sunulan rehabilitasyon hizmetleri


11.Soru

  1. Ulusal destek ağı
  2. Bireysel destek ağı 
  3. Öz değerlendirme

Yukarıdakilerden hangileri özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlara hazırlığının planlama aşamasının boyutları arasında sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


12.Soru

bireye öğretmek istediğimiz beceriyle ilgili sistematik olarak ipucu (sözel, fiziksel, jestsel vb.) sunmamız ve birey bu beceriyi öğrenmeye başladıktan sonra kullandığımız ipucunu yavaş yavaş azalttığımız (silikleştirilmesi) veya artırdığımız süreç  hangi yöntemi kapsamaktadır?


Davranışçı öğretim paketleri

Sosyal öyküler

Yanlışsız öğretim yöntemleri

Görsel destek

Toplum temelli öğretim


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gebelik döneminde annenin alkol kullanımından kaynaklanan doğumdan itibaren bebeklerde görülen bir sendromdur?


Frajil x sendromu

Prader-Willi sendromu

William sendromu

Down sendromu

Fetal alkol sendromu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum hallerini takip eden ilk 6 ila
12 hafta içerisinde yapılan öncelikli müdahalelerden biridir?


Ülkenin hali hazırda sahip olduğu tıbbı, cerrahi ve rehabilitasyon kaynaklarının ve koşullarının kullanılması

Özel gereksinimli bireylere yönelik ihtiyaç analizi yapılması ve belirlenen ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek mevcut kaynak ve imkânların değerlendirilmesi

Uzun ve/veya kısa süreli işlevsel ve fiziksel yetersizlik yaşaması olası bireylerin belirlenmesi

Özellikle psikolojik yardım ve yardımcı donanım ve cihazların sağlanabilmesine olanak veren tıbbi rehabilitasyon programlarının
başlatılması için gerekli altyapının düzenlenmesi ve geliştirilmesi

Özel gereksinimli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara ulaşımları konusunda toplumun diğer üyeleri ile eşit haklara sahip olmaları ve toplumun eşit birer bireyi olarak algılanmaları için gerekli olan toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinin başlatılması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afetlere hazırlanma aşamalarından değildir?


Acil durum ve afet programı tasarlama

Acil durum ve afet hakkında bilinç

Acil durum ve afet planının oluşturulması

Acil durum çantası hazırlama

Acil durum ve afet halleri planı sürdürülmesi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel Gereksinimli Bireylerde Afet Öncesi Güvenlik Planlamaları kapsamında değerlendirilemez?


Güvenlik dosyası oluşturma

Güvenlik amaçlı yardımcı teknoloji sistemleri kullanımı

Yangın, sel, deprem ve diğer acil durumlar için uygulama yönergeleri oluşturma

Yüzme öğrenme ve su güvenliği sağlama

Özel gereksinimli bireylerden sorumlu kişiler belirlemek


17.Soru

Kâğıt-kalem kullanımı gibi temel teknoloji ürünleri ile yüksek teknoloji gerektiren elektronik cihazların kullanımına kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Alternatif ve destekleyici iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Ek araç kullanmayı gerektirmeyen iletişim araçları

Ek araç kullanmayı gerektiren iletişim araçları

İşaret diline dayalı iletişim ağı

Acil durum iletişim ve haberleşme araçları

Afeti haber veren sistemler


18.Soru

I. Toplum Temelli Öğretim

II. Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi

III. Sosyal Öyküler

IV. Davranışsal Öğretim Paketi

V. Yardımcı Teknolojiler

Yukarıda verilenlerden hangileri görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek etkili uygulamalar arasındadır?


II-IV

II-V

I-II-V

II-III-V

II-IV-V


19.Soru

Gönüllülere, yer alacakları görevlerde kullanacakları malzeme ve araçların kullanılmasının öğretilmesi, şeklinde tanımlanan STK gönüllü yetiştirme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Oryantasyon Eğitimi

Görevlendirme Öncesi Eğitim

Görev Başında Eğitim ve Yetiştirme

Sürekli Eğitim ve Değerlendirme

Mesleki ve Teknik Eğitim


20.Soru

Acil durum ve afet halleri ile ilgili hazırlık basamaklarında ilk basamak nedir?


Acil durum ve afet programı tasarlama

Acil durum ve afet hakkında bilinç

Acil durum ve afet planının oluşturulması

Acil durum çantası hazırlama

Acil durum ve afet halleri planı sürdürülmesi