Para ve Banka Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevduat toplayan finansal kurumlardan biridir? 


Finansal kiralama şirketleri 
Katılım bankaları 
Varlık yönetimi şirketleri 
Faktöring şirketleri 
Tüketici finansman şirketleri

2.Soru

I. Bilgi eksikliğini kamusal olarak gidermesi,

II. Özel kuruluşların bilgi toplayarak satması.

III. Maddi teminat

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ters seçim sorununu en aza indirmek için başvurabilenecek çözümlerdendir?


Yalnız I 

Yalnız III

I ve II 

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Piyasa faiz oranı yükseldiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Tahvil fiyatı artar, tahvil talebi düşer

Tahvil fiyatı azalır, tahvil talebi düşer

Tahvil fiyatı artar, tahvil talebi artar

Tahvil fiyatı azalır, tahvil talebi artar

Tahvil fiyatı azalır, tahvil arzı artar


4.Soru

Tahvil arzı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Tahvil arzı ile fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki vardır

Yatırım ortamının iyileşmesi tahvil arzını azaltır

Beklenen enflasyonun yükselmesi tahvil arzını azaltır

Ekonominin hızla büyümesi tahvil arzını artırır

Faiz düştükçe tahvilin arzı azalır


5.Soru

Bir şirket ya da devlet tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?


Vadeli piyasa

Spot piyasa

Organize piyasa

Birincil piyasa

İkincil piyasa


6.Soru

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?


Kabotaj

Stopaj

Rant

Senyoraj

Likidite


7.Soru

Uzun vadeli bir tahvilin yıllık verimi yaklaşık olarak mevcut dönemdeki kısa vadeli faiz haddi ile o tahvilin vadesi boyunca gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faizlerin aritmetik ortalamasına eşit olması gerektiğini belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir ?


Bugünkü Değer
Reel Faiz Haddi
Getiri Oranı
Vade Primi
Bekleyişler Kuramı

8.Soru

I. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) II. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) III. Bankalararası Repo Piyasası IV. İstanbul Altın Borsası V. Serbest Altın Piyasası Yukarıdakilerden hangileri alıcı ve satıcıların menkul kıymet satışına yönelik işlemlerinin belli bir mekânda yapıldığı organize piyasaları oluşturur?


Yalnız I ve II
Yalnız I, II ve III
Yalnız I, II ve IV
Yalnız III, ve V
Yalnız IV ve V

9.Soru

Tahvilin talebi ile fiyatı arasındaki ilişki ile iilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


Tahvilin talebi ile fiyatı arasındaki ilişki ters yönlüdür.

Tahvil fiyatı arttıkça (faizi düştükçe) talebi de düşer.

Tahvilin fiyatı düşmese bile talebi yükselebilir. 

Aynı fiyat düzeyinde Ekonomik birimlerin servetlerinin artması,  daha fazla tahvil talep edilmesine yol açar.

Aynı fiyat düzeyinde beklenen enflasyonun düşmesi  daha az  tahvil talep edilmesine yol açar.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal fonksiyonlardan biri değildir?


Sermaye birikimini arttırma

Tasarrufların mobilize olması

Kaynak dağılımı

Risk yönetimini kolaylaştırma

Mal ve hizmetlerin ve finansal araçların ticaretini kolaylaştırma


11.Soru

Finansal kriz modelleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İlk kuşak kriz modelleri para ve maliye politikasının uyumsuzluğunu vurgulamaktadır.

İkinci kuşak modeller sermayenin sürü davranışını vurgulamaktadır

Üçüncü kuşak modeller serbestleşen sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır

İlk kuşak kriz modelleri 1970’lerde Krugman’a dayandırılır

Üçüncü kuşak modeller devalüasyonların bilançolar üzerindeki etkisini vurgulamaktadır


12.Soru

Tahvilin vadeye kadar verimi ile tahvilin satın alındığı fiyat arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Fiyatı ne kadar düşükse vadeye kadar verim o kadar düşük olur.
Fiyatı ne kadar yüksekse vadeye kadar verim o kadar yüksek olur.
Fiyatı ne kadar yüksekse vadeye kadar verim o kadar düşük olur.
Tahvilin satın alma fiyatı ile vadeye kadar verim arasında bir ilişki yoktur.
Tahvilin satın alma fiyatı ile vadeye kadar verim arasındaki ilişkinin yönü belirlenemez.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevi değildir?


Tasarrufların mobilizasyonu
Finansal varlıkların değişiminin kolaylaştırılması
Mal ve hizmetleri değişimini kolaylaştırılması
Risk yönetiminin kolaylaştırılması
Teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi

14.Soru

Nominal faiz haddi %33 ve beklenen enflasyon oranı %25'tir. Bu tahvilin beklenen reel faiz haddi yaklaşık olarak kaçtır?


-%8

%8

-%25

%25

%33


15.Soru

“Herhangi finansal varlığın paraya dönüştürme hızı” biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite

Tahvil

Bono

Emisyon

Repo


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalar için söylenemez?


Finansal piyasaların işleyişi çok yönlü bilgiye dayalıdır

Finansal piyasalardaki en önemli sorun eksik bilgi sorunudur.

Finansal piyasalarda bilgi toplamanın maliyeti yoktur önemli olan doğru bilgiyi bulmaktır

Finansal piyasalarda bilgi asimetrisi ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarına yol açar

Finansal piyasalar ekonomik sistemlerdeki en sorunlu piyasalardır


17.Soru

I. Nominal döviz kurunu yurtdışı fiyatlar genel düzeyi ile çarpıp yurtiçi fiyatlar genel düzeyine bölersek reel döviz kuru elde edilir

II. Reel döviz kurunun artması yerli paranın reel olarak değer yitirdiği anlamına gelir

III. Reel döviz kuru düşerse ihracat artar

IV. Bir para birimi nominal olarak değerleniyorken reel olarak değer kaybedebilir.

Döviz kurları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II

I,III

I,II,IV

II,III

II,III,IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paraya özgü bir özellik değildir?


Değişim aracı olma
Hesap birimi olma
Değer saklama
Yatırım miktarını belirleme
Herkes tarafından kabul edilme

19.Soru

Aşağıdaki yılların hangisinde Türkiye'de yaşanan finansal krizin kaynağı bulaşma etkisinden kaynaklanmaktadır?


1984
1990
1994
1998
2001

20.Soru

I-Değişim aracı olması

II-Hesap birimi olması

III-Değer saklama aracı olması

 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri paranın temel özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III